LPC1246/2002
ID intern unic:  312005
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1246
din  18.07.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 950     Promulgat : 05.08.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 515 se introduce un articol nou, care devine articolul 516, cu următorul cuprins:
"Articolul 516. Folosirea nejustificată a bunurilor
                    întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei
Folosirea nejustificată de către persoanele cu funcţie de răspundere a bunurilor unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii în interes personal sau în  interesul unor terţi, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci şi cinci la şaptezeci şi cinci de salarii minime."
2. Titlul şi dispoziţia articolul 1629 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 1629.    Încălcarea modului de prezentare a actelor
      pentru efectuarea înscrierilor  în Registrul
      de stat al întreprinderilor şi în Registrul
     de stat al organizaţiilor
Neprezentarea actelor prevăzute de legislaţie, în a căror bază în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizaţiilor se efectuează înscrieri referitor la lichidarea sau reorganizarea întreprinderii, - ".
3. Articolul 17416 va avea următorul cuprins:
"Articolul 17416.   Încălcarea drepturilor asociaţilor
     societăţilor comerciale (membrilor cooperativei)
Neconvocarea adunării generale a societăţii comerciale (cooperativei) sau încălcarea termenului de convocare, prevăzut de legislaţie sau de statutul societăţii (cooperativei), -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime.
Tăinuirea premeditată de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii comerciale (cooperativei) a informaţiei privind  activitatea economică şi financiară, a altei informaţii pe care asociaţii (membrii) ei trebuie să o primească, conform legislaţiei sau statutului societăţii (cooperativei), dacă această tăinuire nu a cauzat prejudicii materiale considerabile, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime.
Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii comerciale (cooperativei) a modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii, a tranzacţiilor cu conflict de interes sau a altor tranzacţii, al căror mod de încheiere este prevăzut de legislaţie sau de statutul societăţii (cooperativei), dacă această încălcare nu a cauzat prejudicii materiale considerabile, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de  salarii minime.
Neachitarea de către persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii comerciale (cooperativei) a dividendelor (cotelor bonus, rabaturilor cooperatiste) şi a altor plăţi, anunţate de adunarea generală sau de alt organ împuternicit al societăţii (cooperativei), asociaţilor societăţii (membrilor cooperativei), precum şi neachitarea dobînzilor prevăzute de  contractele de împrumut încheiate cu asociaţii societăţii (membrii cooperativei), -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime."
Art.II. - Articolul 25 alineatul doi din Legea nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate (Monitor Oficial, 1991, nr.3-4-5-6, art.22), cu modificările ulterioare, se completează cu următoarea propoziţie: "Patrimoniul care constituie fondul  indivizibil  al societăţii comerciale (cooperativei) se transmite cu titlu gratuit, de către comisia de lichidare, altor societăţi comerciale (cooperative) sau uniuni ale acestora, iar în caz de imposibilitate - organizaţiei necomerciale  ori autorităţii administraţiei publice locale."
Art.III. - Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 13 punctul 1:
după litera f) se introduce o literă nouă, care devine litera g), cu următorul cuprins:
"g) cooperativă de întreprinzător;";
literele g) şi h) devin literele h) şi i).
2. Articolul 18:
titlul articolului va fi:
"Articolul 18.   Cooperativa de producţie şi cooperativa de
     întreprinzător";
punctul 1 se completează cu alineatul doi, cu următorul cuprins:
"Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere fondată de cel puţin cinci persoane juridice şi (sau) fizice care practică activităţi de întreprinzător, ce are scopul de a contribui la obţinerea de către membrii săi a profitului. Prin derogare de la această prevedere, membri ai cooperativei agricole de întreprinzător de prestări servicii pot fi persoanele care produc produse agricole în gospodăriile personale auxiliare.";
punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Cooperativele de producţie şi de întreprinzător sînt persoane juridice şi răspund pentru obligaţiile  asumate cu patrimoniul  lor. Membrii cooperativei de  producţie sau ai cooperativei de întreprinzător îşi asumă riscul pentru obligaţiile cooperativei în limitele cotelor care le aparţin, iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient, poartă răspundere suplimentară cu averea lor personală în limita stabilită de lege sau de statutul cooperativei.";
la punctul 3, textul "Legea cu privire la cooperaţie" se înlocuieşte cu textul "legislaţia privind cooperativele de producţie şi cooperativele de întreprinzător".
3. Articolul 22 punctul 3:
la alineatul trei, cuvintele "lista asociaţilor," se exclud;
punctul se completează cu alineatul patru, cu următorul cuprins:
"Societatea ţine registrul asociaţilor săi în modul stabilit de legislaţie şi de regulamentul propriu."
4. La articolul 23 punctul 3 subalineatul 3, textul "şi cooperativele de producţie." se înlocuieşte cu textul
", cooperativele de producţie şi cooperativele de întreprinzător."
5. La articolul 35 punctul 4, alineatul doi se completează cu următoarea propoziţie: "Dacă fondatorii (asociaţii) nu se conformează prevederilor menţionate, comisia de lichidare, în temeiul deciziei sale, este în drept să înainteze în judecată o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate a întreprinderii."
Art.IV. - La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor împuternicite în temeiul legii, precum şi ale managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei;".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 18 iulie 2002.
Nr. 1246-XV.