LPC139/2003
ID intern unic:  312052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  21.03.2003
pentru modificarea Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994
cu privire la petiţionare
Publicat : 15.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 070     art Nr : 316     Promulgat : 07.04.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol  unic. - Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu  privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8,  art.23)  se modifică  după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (3), cuvintele "instanţei judecătoreşti" se substituie prin cuvintele "instanţei  de contencios administrativ".
2. La articolul 8 alineatele (1)  şi  (3), sintagma  "o  lună" se substituie prin sintagma  "30 de zile".
3. La articolul 16 alineatul (1), textul "de 6 luni din ziua comunicării deciziei" se substituie prin textul "de 30 de zile de la data comunicării  deciziei,  dacă, conform legii, se adresează direct în instanţă,  sau de la data primirii  răspunsului  la cererea prealabilă,".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                  Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 21 martie 2003.
Nr. 139-XV.