LPM1440/2002
ID intern unic:  312075
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1440
din  08.11.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 178-181     art Nr : 1354     Data intrarii in vigoare : 01.01.2003
    MODIFICAT
    LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 16211:
    în sancţiunea alineatului 1, cuvintele "de la douăzeci şi cinci la cincizeci" se substituie prin cuvintele "de la şaptezeci şi cinci la o sută cincizeci şi cinci";
    în sancţiunea alineatului 2, cuvintele "de la treizeci la cincizeci" se substituie prin cuvintele "de la o sută zece la o sută şaizeci şi cinci";
    în sancţiunea alineatului 3, cuvintele "de la douăzeci şi cinci la cincizeci" se substituie prin cuvintele "de la cincizeci şi cinci la o sută zece";
    în sancţiunea alineatului 4, cuvintele "de la douăzeci şi cinci la cincizeci" se substituie prin cuvintele "de la o sută nouăzeci la trei sute";
    în sancţiunea alineatului 5, cuvintele "de la douăzeci şi cinci la o sută" se substituie prin cuvintele "de la o sută zece la două sute douăzeci".
    2. În sancţiunea articolului 16212, cuvintele "de la treizeci la şaptezeci" se substituie prin cuvintele "de la şaptezeci şi cinci la o sută şaizeci şi cinci".
    3. La articolul 2211, alineatul 2 se completează cu punctul 5), cu următorul cuprins:
    "5) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1611, 1621, 16211, 16212, 17410 - conducătorii Departamentului Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi ai subdiviziunilor lui teritoriale, precum şi adjuncţii acestora."
    Art.II. - La articolul 10 punctul 5) alineatul 1 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, textul: "Asemenea sancţiuni se aplică faţă de toţi participanţii la operaţiunile de vînzare-cumpărare care au încălcat modul stabilit de decontare în baza obligaţiunilor financiare reciproce." se exclude.
    Art.III. - Articolul 71 alineatul 2 din Legea nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.12), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul: "Dreptul de arendă asupra bunurilor imobiliare pe un termen mai mic de 3 ani se înregistrează la primăria localităţii pe teritoriul căreia se află bunul arendat."
    Art.IV. - Articolul 19 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.37), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "Art.19. - Mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea locuinţelor de stat se varsă integral la bugetul local şi se utilizează pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea fondului de locuinţe."
    Art.V. - Articolul 61 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatele (10) şi (11) se exclud;
    alineatele (12)-(15) devin alineatele (10)-(13).
    Art.VI. - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (5), cifrele "1-4" se substituie prin cifrele "1-5".
    2. La articolul 2, alineatul (1) se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g) taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a celui natural destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto."
    3. La articolul 3 alineatul (1), cuvintele "prin legea bugetului de stat pe anul respectiv" se substituie prin cuvintele "de legislaţia în vigoare".
    4. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Responsabilitatea pentru virarea integrală a taxei la bugetul de stat revine organului împuternicit amplasat la posturile vamale de trecere a frontierei. Virarea taxelor se va efectua de către plătitor direct la contul trezorerial."
    5. La articolul 7, cuvintele "Încasarea taxelor" se substituie prin textul "Evidenţa şi controlul asupra virării la contul trezorerial al bugetului de stat a taxelor".
    6. După articolul 7 se introduce articolul 71, cu următorul cuprins:
    "Articolul 71. Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat
                           şi a celui natural destinate utilizării în calitate
                           de carburanţi pentru unităţile de
transport auto    
    (1) Încasarea taxei pentru comercializarea gazului lichefiat şi a celui natural destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se efectuează de către vînzătorii acestora la staţiile de alimentare a autovehiculelor, în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (2) Sumele încasărilor se transferă zilnic la contul trezorerial al bugetului de stat."
    7. Legea se completează cu anexa nr.5, cu următorul cuprins:
                               "Anexa nr.5
la Legea fondului rutier
Taxa pentru  comercializarea gazului lichefiat
şi a celui natural destinate utilizării în calitate
de carburanţi pentru unităţile de transport auto
    Obiectul taxării      Unitatea de măsură    Taxa, în lei
    Gazul lichefiat            litru                             0,50  
    Gazul natural             m3                                         0,50"
    Art.VII. - Articolul 49 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    alineatul (10) se completează în final cu textul ", cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (11)";
    după alineatul (10) se introduce un nou alineat (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Societăţile pe acţiuni al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii publice transferă la bugetul respectiv, pînă la 1 iulie a anului imediat următor anului de gestiune, dividende, calculate în funcţie de rezultatele activităţii din anul de gestiune, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi în conformitate cu structura capitalului social. În caz de neachitare în termen la buget a dividendelor aferente cotei proprietăţii publice în capitalul social al societăţii pe acţiuni, organele Serviciului Fiscal de Stat vor aplica majorarea de întîrziere, precum şi executarea silită a obligaţiilor neonorate în termen, conform titlului V al Codului fiscal.";  
    alineatele (11) şi (12) devin alineatele (12) şi (13).  
    Art.VIII. - Titlurile I şi II ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 7 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la reşedinţa filialelor şi/sau subdiviziunilor."  
    2. La articolul 15 litera b), cifra "25" se substituie prin cifra "22".
    3. La articolul 20, litera e) se completează în final cu textul ", indemnizaţiile unice acordate tinerilor specialişti angajaţi la lucru, conform repartizării, în localităţile rurale".  
    4. La articolul 21 alineatul (3) punctul 3), cuvintele "sau pierdere" şi "sau pierdere suportată" se exclud.
    5. La articolul 32 alineatul (1), după cuvîntul "eşalonat" se introduc cuvintele ", în părţi egale,".
    6. La articolul 33 alineatul (1) şi la articolul 34, cifra "2520" se substituie prin cifra "3600".  
    7. La articolul 35 alineatul (1), cifra "120" se substituie prin cifra "240", iar cifra "2520" - prin cifra "3600".  
    8. Articolul 36 se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Se permite deducerea, în cuantumurile stabilite de legislaţie, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate conform art.19 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală."  
    9. La articolul 80 alineatul (1), cifra "25" se substituie prin cifra "22".  
    10. La articolul 83 alineatul (2) litera b), cifra "2520" se substituie prin cifra "3600".  
    11. Articolul 84 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază transferă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la reşedinţa filialelor şi/sau a subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai filialei şi/sau ai subdiviziunii pentru anul de gestiune ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de filială conform datelor din evidenţa financiară a filialei pe anul de gestiune."  
    12. La articolul 90 alineatul (2) litera e), cuvintele "de către Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat," se exclud.  
    13. La articolul 91 alineatul (1) literele b) şi c), cifrele "2%" şi "5%" se substituie prin cifra "10%".  
    Art.IX. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (3), după cuvintele "în programe de stat sau ramurale de dezvoltare a economiei naţionale" se introduce textul "şi că aceste întreprinderi nu au datorii la bugetul public naţional, inclusiv pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor şi privind garanţiile de stat; încheierea, acţiunea şi rezilierea acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor menţionate se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Ministerului Finanţelor. Se abilitează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu dreptul de a revedea acordurile semnate anterior în condiţiile prezentei legi.";
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) Nu se impozitează pînă la 1 ianuarie 2010:
    a) dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare şi depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) dobînzile de la hîrtiile de valoare de stat.";
    la alineatul (14), propoziţia a doua se substituie prin textul: "Scutirea menţionată se aplică asupra veniturilor aferente finanţării investiţiilor destinate achiziţionării mijloacelor fixe în scopul utilizării lor în activitatea economică a întreprinderii, contractării lucrărilor de antrepriză şi a serviciilor de engineering, achiziţionării şi prelucrării produselor agricole, proiectării, elaborării, însuşirii  şi implementării tehnicii şi tehnologiilor noi, precum şi reprofilării şi retehnologizării procesului de producţie, sădirii şi înnoirii plantaţiilor multianuale, achiziţionării şi punerii la maturaţie a materiei prime şi alcoolului pentru vinuri şi divinuri (coniacuri). Modul şi condiţiile de acordare a scutirii nominalizate se vor stabili conform unui regulament aprobat de Guvern.";
    alineatul (16) se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g) instituţiile medico-sanitare publice pe o perioadă de 3 ani, începînd cu   1 ianuarie 2003.";  
    la alineatul (18), textul "În anul 2002, prevederile" se substituie prin cuvîntul "Prevederile", iar textul "Legea bugetului de stat pe anul 2002" - prin textul "legea bugetului de stat pe anul respectiv".
    [Art.X abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.XI. - Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolul 28:
    litera h) va avea următorul cuprins:
    "h) mărfurile de uz sau consum personal, importate de către persoanele fizice, a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;";
    articolul se completează cu literele m)-o), cu următorul cuprins:
    "m) mărfurile destinate întreprinderilor din ramura industriei uşoare (cu excepţia celor supuse accizelor), plasate în regimul vamal perfecţionare activă. Lista întreprinderilor respective se determină conform unui regulament aprobat de Guvern;
    n) mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
    o) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie."
    2. În nota la anexa nr.1, punctul 2 se completează în final cu un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "indicate la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333".
    3. Anexa nr.2 se completează în final cu o notă, cu următorul cuprins:
    "Notă:
    1. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.
    2. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie."  
    Art.XII. - Titlul III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 94 litera b), cuvintele "în legea bugetului pe anul respectiv" se substituie prin cuvintele "de legislaţia în vigoare".
    2. La articolul 99 alineatul (6), cuvintele "preţul ei de cost efectiv" se substituie prin cuvintele "costul vînzărilor ei".
    3. La articolul 101 alineatul (6), cuvintele "în legea bugetului pe anul respectiv" se substituie prin cuvintele "de legislaţia în vigoare".
    4. La articolul 102, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale şi serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi neimpozabile se trece în cont dacă se ţine o evidenţă separată a achitării plăţilor pentru ele. În cazul în care nu poate fi ţinută o evidenţă separată a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale şi serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi neimpozabile, această sumă se trece în cont dacă valoarea impozabilă a livrărilor impozabile depăşeşte 50% din valoarea tuturor livrărilor efectuate de către subiectul impozabil şi se raportează la cheltuieli dacă valoarea impozabilă a livrărilor impozabile nu depăşeşte 50% din valoarea tuturor livrărilor efectuate de către subiectul impozabil."  
    5. Articolul 103:
    alineatul (1):
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    "2) produsele alimentare şi nealimentare pentru copii:
    a) produse alimentare pentru copiii în vîrstă de pînă la 1 an;
    b) amestecuri lactate adaptate;
    c) sucuri omogenizate;
    d) manuale şcolare, literatură şi publicaţii periodice pentru copii;";  
    punctul 21) se exclude;  
    punctele 22) - 26) devin punctele 21) - 25):
    după punctul 25) se introduc punctele 26)-28), cu următorul cuprins:  
    "26) autoturismele (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333);  
    27) mărfurile şi serviciile importate sau achiziţionate pe teritoriul Republicii Moldova din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;  
    28) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie.";
    la alineatul (2) litera a), cuvintele "depozit vamal liber," se exclud;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: "T.V.A. nu se aplică la plasarea mărfurilor destinate întreprinderilor din ramura industriei uşoare, cu excepţia celor supuse accizelor, în regimul vamal perfecţionare activă. Lista întreprinderilor respective se determină conform unui regulament aprobat de Guvern".
    6. La articolul 104, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) mărfurile, serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita acordurilor şi memorandumurilor la care aceasta este parte, ratificate în modul stabilit;".  
    Art.XIII. - Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.290), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    alineatul (5) se exclude;  
    alineatele (6) - (9) devin alineatele (5) - (8);  
    la alineatul (5), textul "Legea restructurării întreprinderilor nr.958-XIII din 19 iulie 1996 şi cu alte acte legislative" se substituie prin textul "Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001";  
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Prevederile titlului III al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.";  
    după alineatul (8) se introduc două alineate noi (9) şi (10), cu următorul cuprins:  
    "(9)  Mărfurile şi serviciile persoanelor juridice şi fizice rezidente, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, livrate persoanelor juridice şi fizice rezidente, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt supuse T.V.A. conform prevederilor titlului III al Codului fiscal. T.V.A. se achită de către persoanele juridice şi fizice rezidente aflate pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă au sau nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar pînă sau la trecerea posturilor fiscale comune interne de control.  
    (10) În anul 2003, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, livrată de producătorii acesteia, se impune cu T.V.A. la cota de 5 la sută.";  
alineatul (10) devine alineatul (11).  
    Art.XIV. - Articolul 91 din Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, se exclude.  
    Art.XV. - Articolul 4 din Legea nr.491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.101-102, art.498), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2) punctul 1):
    după litera f) se introduce o nouă literă g), cu următorul cuprins:
    "g) amenzile aplicate de colaboratorii poliţiei municipale;";
    litera g) devine litera h);
    la alineatul (3) punctul 1):
    după litera l) se introduce o nouă literă m), cu următorul cuprins:
    "m) amenzile aplicate de colaboratorii poliţiei municipale;";
    litera m) devine litera n).  
    Art.XVI. - Titlul IV al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. La articolul 123 alineatul (6), cuvintele " depozit vamal liber," se exclud.
    2. Articolul 124:  
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare.";
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita acordurilor şi memorandumurilor la care aceasta este parte, ratificate în modul stabilit;";  
    la alineatul (4), cuvintele "depozit vamal liber,"  se exclud.  
    3. În anexă:
    poziţiile tarifare 220820, 220830, 220840, 220850, 220860, 220870, 220890 se exclud;
    după poziţia tarifară 220720000 se introduce poziţia tarifară 2208, cu următorul cuprins:
    "2208   Alcool etilic nedenaturat cu o
           concentraţie  de alcool funcţie
           de volum de pînă la 80% vol; rachiuri,       valoarea
           lichioruri şi alte băuturi spirtoase                  în lei           30%";
    în note:
    punctul 3 se exclude;  
    punctele 4-6 devin punctele 3-5.
    Art.XVII. - Articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.994), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (51) se introduce alineatul (52), cu următorul cuprins:
    "(52) Subiecţii impunerii care, la fabricarea în încăperea sa de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora.";  
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    "(10) În anul 2003 se interzice plasarea mărfurilor (producţiei) supuse accizelor în regimurile vamale depozit vamal, admitere temporară şi perfecţionare activă.";
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    "(12) Prevederile titlului IV al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv."  
    Art.XVIII. - Titlul VI al Codului fiscal nr.1055-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 277 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune, de administrare operativă) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi arendaşii care arendează un obiect al impunerii proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel. Pentru bunurile imobiliare proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale arendate, subiecţi ai impunerii sînt arendaşii.";  
    2. Articolul 283:
    alineatul (1):
    la litera h), textul "pentru loturile de pe lîngă casă şi bunurile imobiliare de pe acestea, a căror valoare estimată constituie pînă la 30 mii de lei" se exclude;
    la litera i), ultima propoziţie se exclude;  
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Categoriile de persoane indicate la alin.(1) lit.i)-m) beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuinţe, pentru loturile de pe lîngă casă în limitele stabilite, precum şi pentru bunurile imobiliare (clădiri, construcţii, apartamente) de pe acestea în limita costului imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia - reşedinţă) de pînă la 30 mii lei.";
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4);  
    la alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:  
    "d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod (dacă printre rînduri nu se cultivă plante de cîmp);".  
    Art.XIX. - Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129, art.886), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    după alineatul (7) se introduce un nou alineat (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice care au bunuri imobiliare, inclusiv terenuri, amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază, transferă impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, calculate pentru aceste bunuri şi terenuri, integral la bugetele satelor (comunelor), oraşelor sau municipiilor, la locul de amplasare a bunurilor imobiliare şi a terenurilor.";
    alineatul (11) devine alineatul (9).
    2. Anexa nr.1 punctul 1 se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) - pînă la 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.";
    3. La anexa nr.2 punctul 3, după cuvintele "construcţiilor principale" se introduc cuvintele "ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător".
    Art.XX. - Legea nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.1183) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) transferuri de la bugetul de stat în mărimile prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv;";  
    articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Cuantumul F.N.C.E. la venituri şi cheltuieli se aprobă anual ca anexă la legea bugetului de stat pe anul respectiv."
    2. Articolul 12:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins: "Utilizarea surplusului de energie electrică";
    alineatele (1), (2) şi (4) se exclud, iar alineatul (3) devine alineat unic.  
    Art.XXI. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Timpul tranzitului prin teritoriul vamal se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. Tranzitul de mărfuri pe calea ferată, în cazul formării garniturii de tren în unele staţii ale Căii Ferate din Moldova, nu poate depăşi 168 de ore din momentul trecerii frontierei vamale."
    2. Articolul 121:
    la alineatul (2), cuvintele "se consideră mijloace extrabugetare" se substituie prin cuvintele "se varsă la bugetul de stat";
    alineatul (3) se exclude.  
    3. La articolul 125, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Dată a achitării drepturilor de import şi de export se consideră data depunerii de către importator (declarant), exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale Trezoreriei centrale a Ministerului Finanţelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial."
    4. La articolul 144 alineatul (1), cuvintele "sau din depozitele vamale libere" se exclud.
    5. Articolul 175:
    la alineatul (1), prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    "(1) Mărfurile, cu excepţia celor supuse accizelor, sînt declarate la organul vamal determinat de Departamentul Vamal.";  
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Mărfurile (producţia) importate supuse accizelor sînt declarate la momentul trecerii frontierei vamale. Excepţie constituie bunurile introduse în legătură cu schimbarea locului permanent de trai sau bunurile primite cu titlu de moştenire, fapt confirmat în modul stabilit."  
    6. Articolul 176:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Declaraţia vamală este depusă nu mai tîrziu de 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale, iar în cazul formării garniturii de tren în unele staţii ale Căii Ferate din Moldova, termenul de depunere a acesteia nu poate depăşi 168 de ore din momentul trecerii frontierei vamale.";
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Termenul de declarare a gazului natural şi a energiei electrice importate este din momentul trecerii frontierei vamale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de gestiune."
    7. La articolul 185 alineatul (1) litera f), cuvintele "depozitelor vamale libere," se exclud.
    8. La articolul 230 alineatul (1) punctul 21), cuvintele "şi în depozitele vamale libere" se exclud.
    Art.XXII. - La articolul 36 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se exclude.
    Art.XXIII. - Titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. Articolul 228 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Nu se calculează majorare de întîrziere (penalitate) în cazul stingerii obligaţiei fiscale prin compensare (inclusiv a celei administrate de organul vamal) din momentul depunerii cererii contribuabilului conform art.175 alin.(2)."  
    2. Articolul 261:
    la alineatul (2), cuvintele "din valoarea mărfurilor expediate (transportate)" se substituie prin cuvintele "din suma accizelor la mărfurile supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării)";
    la alineatul (3), cuvintele "din valoarea mărfurilor supuse accizului" se substituie prin cuvintele "din suma accizelor la mărfurile supuse accizelor".  
    Art.XXIV. - Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.4), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Organele fiscale percep, în modul stabilit de executare silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen, primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, dividendele aferente cotei de participare a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni, veniturile din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public, împrumuturile interne şi externe cu destinaţie specială acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor, dobînzile aferente lor, precum şi mijloacele dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenţilor economici cu garanţie de stat sau cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale;";  
    alineatul (4) devine alineatul (5).
    Art.XXV. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

     PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 8 noiembrie 2002.
    Nr. 1440-XV.