LPC1446/2002
ID intern unic:  312078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1446
din  08.11.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197     art Nr : 1435
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.601), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Din articolul 3 alineatul (1), cuvintele "în proprietate industrială," se exclud.
2. Articolul 4:
la alineatul (1), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Invenţia poate avea ca obiect un produs, un procedeu, precum şi aplicarea unui produs sau unui procedeu.";
din alineatul (2) litera h), cuvintele ", altele decît microorganismele" se exclud.
3. Articolul 5:
la alineatul (1), cuvintele "stadiul tehnicii" se substituie prin cuvintele "stadiul anterior";
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Stadiul anterior include cunoştinţele devenite accesibile publicului oriunde în lume pînă la data depozitului naţional reglementar sau pînă la data priorităţii invenţiei, dacă a fost  invocată o prioritate."
4. La articolul 6, cuvintele "stadiul tehnicii" se substituie prin cuvintele "stadiul anterior".  
5. La articolul 7, cuvintele "folosit în industrie, agricultură sau în" se substituie prin cuvintele "fabricat şi utilizat într-un domeniu de activitate din industrie, agricultură sau din".
6. Articolul 9 se completează cu alineatul (17), avînd următorul cuprins:
"(17) Procedura de creare şi utilizare a invenţiei de serviciu se stabileşte conform regulamentului aprobat de Guvern."
7. Articolul 10:  
din alineatul (2) litera a), cuvintele "şi ale persoanei (persoanelor) pe numele căreia (cărora) se solicită brevetul" se exclud;
din alineatul (3) litera c), cuvintele "în proprietate industrială" se exclud.
8. La articolul 12 alineatul (7), prima propoziţie va avea următorul cuprins:  
"(7) Prioritatea invenţiei poate fi stabilită la data depozitului unei cere-ri anterioare, depuse de acelaşi solicitant pentru aceeaşi invenţie, dacă invocarea priorităţii se face în termen de 12 luni de la data depozitului anterior."
9. La articolul 14, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele " , cu condiţia plăţii taxei stabilite".
10. Articolul 16:
la alineatul (4), cuvintele "2 luni de la data primirii" se substituie prin cuvintele "3 luni de la data expedierii";
la alineatul (10), cuvintele "stadiului tehnic" se substituie prin cuvintele "stadiului anterior";
din alineatul (12), cuvîntul "depunerii" se exclude;
la alineatul (14), cuvintele "2 luni de la data primirii" se substituie prin cuvintele "3 luni de la data expedierii".
11. Articolul 201:
în titlul articolului, după cuvîntul "farmaceutice" se introduc cuvintele "şi fitofarmaceutice";
la alineatul (1):
după cuvîntul "farmaceutic" se introduc cuvintele "şi fitofarmaceutic";
cuvintele "data depunerii cererii de brevet" se substituie prin cuvintele "data depozitului naţional reglementar";
la alineatul (2), după cuvîntul "farmaceutice" se introduc cuvintele "şi fitofarmaceutice";  
la alineatul (3) prima propoziţie, după cuvîntul "farmaceutic" se introduc cuvintele "şi fitofarmaceutic", iar din ultima propoziţie cuvîntul "farmaceutic" se exclude;
la alineatul (4) litera a), după cuvîntul "farmaceutic" se introduc cuvintele "şi fitofarmaceutic";  
articolul se completează în final cu alineatele (6) şi (7), avînd următorul cuprins:
"(6) Se poate acorda certificat pentru orice produs care, la 14 decembrie 2000, era protejat printr-un brevet de bază, valabil pe teritoriul Republicii Moldova, şi pentru care s-a obţinut prima autorizaţie de plasare pe piaţă în calitate de produs farmaceutic sau fitofarmaceutic după 1 ianuarie 1993.
(7) Cererile pentru  eliberarea  certificatelor,  în conformitate cu alin.(6), se depun începînd cu 1 ianuarie 2003."  
12. Articolul 28:
În titlul articolului, cuvîntul "Atacarea" se substituie prin cuvîntul "Nulitatea";
În partea introductivă, cuvintele "atacat şi anulat" se substituie prin cuvintele "declarat nul".
13. Articolul 36:
la alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) revalidarea brevetului;";
la alineatul (6), cuvintele "de la data primirii" se substituie prin cuvintele    "de la data expedierii".
14. Articolul 37:
la alineatul (1), cuvintele "un organ de stat care" se substituie prin cuvintele "o autoritate a administraţiei publice centrale care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune şi autofinanţare,", iar cuvîntul "subordonat" se substituie prin cuvîntul "subordonată";
alineatele (6), (7) şi (8) devin alineatele (2), (3) şi (4), iar alineatele (2), (3), (4) şi (5) - alineatele (5), (6), (7) şi (8).    
Art.II. - Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1187) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
la alineatul (1), după cuvintele "combinaţie de semne" se introduc cuvintele "susceptibile de reprezentare grafică,";
articolul se completează cu alineatul (7), avînd următorul cuprins:
"(7) Nu poate fi recunoscută notorie marca care a devenit larg cunoscută în cadrul unui anumit segment de public după data invocării priorităţii unei mărci identice sau similare pentru produse identice pe numele altui solicitant."
2. La articolul 3 alineatul (2), cuvîntul "denumirea" se substituie prin cuvîntul "indicaţia".
3. Articolul 4 se completează cu alineatul (5), avînd următorul cuprins:
"(5) În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova este recunoscută ca marcă notorie o marcă deja înregistrată pentru anumite produse sau servicii, protecţia juridică a mărcii notorii se extinde şi  asupra  altor produse sau servicii, cu condiţia că folosirea de către o altă persoană a mărcii identice sau similare pentru aceste produse sau servicii va indica o legătură cu titularul mărcii recunoscute notorii în Republica Moldova şi va dăuna intereselor acestuia."
4. Articolul 7:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
"Articolul 7.   Temeiurile pentru respingerea cererii de înregistrare  a mărcii,
                     a denumirii de origine a produsului sau a indicaţiei geografice şi
                     cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii";
alineatul (1) punctul 2):
la litera a), cuvîntul "notorii" se substituie prin cuvîntul "generice";
la litera d), cuvîntul "denumire" se substituie prin cuvîntul "indicaţie";  
alineatul (2) litera b):
cuvîntul "dispoziţia" se substituie prin cuvîntul "decizia";
litera se completează în final cu textul: "Organele competente ale Republicii Moldova sînt: Parlamentul - privind folosirea reproducerilor sau imitaţiilor Stemei de Stat şi Drapelului Republicii Moldova; Guvernul - privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele sau departamentele - privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanţie şi de marcare, aprobate de ministerul sau departamentul respectiv.";
la alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) cu mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova, protejate fără înregistrare;";
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) Dacă marca, pînă la data depozitului naţional reglementar, a fost folosită în procesul fabricării şi comercializării produselor şi serviciilor cel puţin  5 ani, dobîndind caracter distinctiv, şi este bine cunoscută consumatorilor din Republica Moldova, cererea de înregistrare a ei nu poate fi respinsă în temeiul alin.(1), cu excepţia cazurilor cînd marca este constituită numai dintr-o indicaţie geografică.";
alineatul (12) va avea următorul cuprins:
"(12) Sînt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate denumirile de origine a produselor:
a) care nu îndeplinesc condiţiile specificate la art.3 alin.(1);
b) care încetează să fie protejate;
c) care nu se mai folosesc în ţara respectivă;
d) care sînt false;
e) care ar putea induce în eroare consumatorul;
f) care sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.";
articolul se completează cu alineatul (13), avînd următorul cuprins:
"(13) Cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii poate fi respinsă în cazul în care:
a) aceasta nu îndeplineşte condiţiile specificate la art.8 alin.(11);
b) marca s-a transformat în denumire uzuală;
c) marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri."
5. Articolul 8:
titlul articolului va avea următorul cuprins:
"Articolul 8.   Cererea de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a
                     produsului şi cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii";
    din alineatul (1), cuvintele "în proprietate industrială," se exclud;
alineatul (6) se completează cu litera h), avînd următorul cuprins:
"h) decizia organului competent sau consimţămîntul posesorului semnelor enumerate la art.7 alin.(2) lit.b), după caz.";  
articolul se completează cu alineatele (9), (10), (11) şi (12), avînd următorul cuprins:
"(9) Cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii se depune la Comisia de apel a Agenţiei de către persoanele fizice sau juridice personal sau prin intermediul reprezentantului împuternicit printr-o procură.
(10) Cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii trebuie să se refere la o singură marcă.
(11) Cererea de recunoaştere a notorietăţii trebuie să conţină:
a) numele, prenumele, adresa şi semnătura solicitantului, în cazul unei persoane fizice, sau denumirea, adresa juridică şi semnătura reprezentantului, în cazul unei persoane juridice;
b) numele, prenumele, adresa şi semnătura reprezentantului în proprietate industrială, în cazul depunerii cererii prin intermediul acestuia;
c) reproducerea şi descrierea mărcii;
d) indicarea datei de la care se solicită recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.
(12) La cererea de recunoaştere a notorietăţii se anexează:
a) documentele ce conţin informaţii privind titularul sau utilizatorul mărcii;
b) documentele ce demonstrează recunoaşterea notorietăţii mărcii în cadrul unui anumit segment de public;
c) lista produselor sau serviciilor pentru care se utilizează marca, precum şi lista altor acţiuni respective privind utilizarea acesteia;
d) documentul care confirmă începutul şi perioada utilizării mărcii;
e) procura în cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului;
f) documentul care atestă achitarea taxei, în cazul în care aceasta este prevăzută."
6. Articolele 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 16.   Publicarea cererii de înregistrare a mărcii sau a denumirii de
                       origine a produsului şi a cererii de recunoaştere a notorietăţii
                       mărcii
În termen de 3 luni de la data luării deciziei privind publicarea cererii de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a produsului şi în termen de o lună de la data primirii cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, Agenţia publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, denumit în continuare Buletin Oficial, datele cu privire la cererea de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a produsului şi cu privire la cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii. Conţinutul datelor pentru publicare se stabileşte de Agenţie.
Articolul 17. Contestaţia împotriva înregistrării mărcii sau denumirii de origine
                    a produsului şi împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii
(1) Orice persoană este în drept, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea de înregistrare a mărcii sau denumirii de origine a produsului sau cu privire la cererea de recunoaştere a notorietăţii  mărcii, să depună o contestaţie la Comisia de apel a Agenţiei împotriva înregistrării mărcii sau denumirii de origine a produsului ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii.
(2) În cazul în care a fost depusă o contestaţie împotriva înregistrării ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii, Agenţia, în termen de 10 zile, comunică acest fapt solicitantului.
(3) Contestaţia împotriva înregistrării ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii se examinează în termen de 3 luni de la data depunerii ei. Decizia cu privire la contestaţie se comunică, în termen de 10 zile, atît solicitantului, cît şi persoanei care a depus această contestaţie.
(4) Decizia Comisiei de apel a Agenţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească în termen de 6 luni de la data adoptării ei."
7. Articolul 18 se completează cu alineatul (5), avînd următorul cuprins:
"(5) În cazul în care a fost luată o decizie de recunoaştere a notorietăţii mărcii, Agenţia înregistrează marca notorie în Registrul naţional al mărcilor notorii."
8. Articolul 19:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), avînd următorul cuprins:
"(2) Datele referitoare la recunoaşterea notorietăţii mărcii, înscrise în Registrul naţional al mărcilor notorii, se publică de către Agenţie în Buletinul Oficial în termen de 3 luni de la data luării deciziei privind recunoaşterea notorietăţii mărcii."
9. Articolul 20 se completează cu alineatul (5), avînd următorul cuprins:
"(5) Durata protecţiei juridice a mărcii notorii este nelimitată."
10. Articolul 26 se completează cu alineatul (7), avînd următorul cuprins:
"(7) Orice persoană este în drept, în termen de 5 ani de la înregistrarea mărcii, să ceară Comisiei de apel a Agenţiei anularea înregistrării mărcii în baza existenţei unei mărci notorii în Republica Moldova. Pentru depunerea cererii de anulare a înregistrării sau pentru interzicerea folosirii mărcilor înregistrate ori folosite cu rea-intenţie nu se stabileşte nici un termen."
Art.III. - Legea nr.915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.728), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
1. La articolul 1:
noţiunea "Registrul brevetelor pentru soiurile de plante" se substituie prin noţiunea "Registrul naţional al brevetelor pentru soiurile de plante", avînd următorul cuprins:
"Registrul naţional al brevetelor pentru soiurile de plante - registru în care sînt înscrise datele despre brevetele eliberate pentru soiurile de plante;";
după definiţia noţiunii "Registrul naţional al brevetelor pentru soiurile de plante" se introduce o noţiune nouă, avînd următorul cuprins:
"Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiurile de plante - registru în care sînt înscrise datele despre cererile de brevete pentru soiurile de plante;".
2. La articolul 4 alineatul (4), cuvintele "înregistrarea de stat" se substituie prin cuvintele "înregistrarea cererilor în Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiurile de plante", iar cuvintele "Registrul brevetelor pentru soiurile de plante" se substituie prin cuvintele "Registrul naţional al brevetelor pentru soiurile de plante".
3. Articolul 6:
la litera a), cuvintele "cu 1 an" se substituie prin cuvintele "cu mai mult de   un an";
la litera b), cuvintele "cu 6 ani" se substituie prin cuvintele "cu mai mult de
6 ani", iar cuvintele "cu 4 ani" se substituie prin cuvintele "cu mai mult de 4 ani".
4. Articolul 17:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Data depozitului naţional reglementar se consideră data depunerii la Agenţie a cererii şi a documentelor enumerate la alin.(2) lit.a) şi b).";
la alineatul (4), cuvintele "de la data depunerii cererii de brevet" se substituie prin cuvintele "de la data depozitului naţional reglementar".
5. La articolul 18 alineatul (7), cuvintele "Registrul soiurilor de plante odată cu" se substituie prin cuvintele "Registrul soiurilor de plante şi în Registrul naţional al brevetelor pentru soiurile de plante o dată cu".
6. Articolul 20:
la alineatul (2), cuvintele "Registrul brevetelor pentru soiurile de plante" se substituie prin cuvintele "Registrul naţional al cererilor de brevete pentru soiurile de plante";
la alineatul (3), cuvintele "de la data depunerii cererii de brevet" se substituie prin cuvintele "de la data depozitului naţional reglementar";
la alineatul (8), cuvintele "data înregistrării cererii de brevet" se substituie prin cuvintele "data depozitului naţional reglementar".
Art.IV. - Legea nr.991-XIII din 15 octombrie 1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.119), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Din articolul 3 alineatul (1), cuvintele "în proprietate industrială," se exclud.
2. La articolul 8, cuvintele "a 6 luni" se substituie prin cuvintele "a 12 luni".
3. La articolul 17 alineatul (2), cuvintele "12 luni" se substituie prin cuvintele "30 de luni".
Art.V. - La articolul 2 alineatul (3) din Legea nr.655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.4), cuvintele "în proprietate industrială," se exclud.
   
    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                                     Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 8 noiembrie 2002.
    Nr. 1446-XV.