LPC1471/2002
ID intern unic:  312093
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1471
din  21.11.2002
pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1294
Parlamentul adoptă prezenta lege constituţională.
Art. I. - Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În articolul 115, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii."
2. Articolul 116 va avea următorul cuprins:
"Articolul 116
Statutul judecătorilor
(1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.
(2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii.
(3) Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti sînt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.
(4) Preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi în funcţie de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în funcţia de judecător de cel puţin 10 ani.
(5) Promovarea şi transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.
(6) Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.
(7) Funcţia de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice."
3. Articolele 122 şi 123 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 122
Componenţa
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori titulari aleşi pentru o durată de 4 ani.
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.
Articolul 123
Atribuţiile
(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători.
(2) Modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabileşte prin lege organică."
Art. II. - (1) Sistemul judecătoresc va fi reorganizat în conformitate cu prezenta lege în termen de 6 luni de la intrarea ei în vigoare.
(2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti lichidate vor fi numiţi în funcţie în instanţele judecătoreşti existente sau nou-formate.
Art. III. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii aleşi pentru un mandat de 5 ani rămîn în funcţie pînă la expirarea lui. Nu cad sub incidenţa prezentului articol membrii care, după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu fac parte de drept din Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Funcţiile vacante din Consiliul Superior al Magistraturii vor fi suplinite în condiţiile legii.
Art. IV. - Guvernul va prezenta Parlamentului, în termen de 3 luni, propuneri referitoare la aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.
Art. V. - Constituţia Republicii Moldova, cu toate modificările şi completările, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 noiembrie 2002.
    Nr.1471-XV.