LPC148/2004
ID intern unic:  312095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 148
din  14.05.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 518     Promulgat : 17.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Punctul 2 al articolului 21 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul 4, cu următorul cuprins:
"Subdiviziunile care nu sînt filiale sau reprezentanţe ale întreprinderii se înregistrează de către Serviciul Fiscal de Stat."
Art.II. - Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 14, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Certificatul de înregistrare este un document ce confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală a întreprinderilor şi organizaţiilor. Acesta este recunoscut şi ca certificat de atribuire a codului fiscal."
2. La articolul 32:
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Atribuirea numărului de identificare de stat întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate anterior, cu eliberarea unui nou certificat de înregistrare, se efectuează gratis."
alineatul (4) devine alineatul (5).
Art.III. - Articolul 5 din titlul I al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
punctul 26) se completează cu propoziţia: "Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se consideră cod fiscal din ziua eliberării certificatului de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal."
articolul se completează cu punctele 28) şi 29), cu următorul cuprins:
"28) Cod al subdiviziunii - număr atribuit de organul fiscal subdiviziunii contribuabilului în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
29) Certificat de atribuire a codului fiscal - document care confirmă luarea la evidenţă fiscală. Certificatul de înregistrare, care atestă identitatea numărului de  identificare de stat şi a codului fiscal, este recunoscut, din ziua eliberării, şi ca certificat de  atribuire a codului fiscal. Modelul certificatului de înregistrare se elaborează de către Departamentul Tehnologii Informaţionale în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi se aprobă de Guvern."
Art.IV. - Titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.2), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 161:
partea introductivă a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Persoanelor cărora codul fiscal le este atribuit de către organul fiscal li se deschid dosare în care sînt îndosariate următoarele documente şi informaţii:"
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal, organul fiscal le deschide dosare în care se păstrează informaţiile acumulate şi transmise de  Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale, conform unui regulament aprobat de aceasta şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat."
alineatul (4) devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Evidenţa subdiviziunilor fără statut de persoană juridică amplasate în altă parte decît sediul persoanei juridice din care fac parte este ţinută de organele fiscale care  atribuie fiecărei subdiviziuni codul acesteia."
alineatul (5) devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) În cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul) din raza de  activitate a inspectoratului fiscal de stat teritorial unde se află la evidenţă, el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului organului fiscal la noul sediu (domiciliu). În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, inspectoratul fiscal de stat teritorial va transmite dosarul organului fiscal  în a cărui rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără a-i atribui un nou cod fiscal."
articolul se completează cu alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
"(7) În cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal, după publicarea avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, organul fiscal eliberează, la cererea contribuabilului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, un duplicat al certificatului pierdut.
(8) Contribuabilul, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei despre schimbarea sediului şi/sau constituirea subdiviziunii, informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior şi modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale."
2. Articolul 162 alineatul (1):
la litera a), cuvintele "birou notarial" se substituie prin cuvîntul "notar", iar după cuvintele "birou individual" se introduc cuvintele "sau asociat";
litera b) se completează cu cuvintele "în baza patentei de întreprinzător".
3.  Articolul 163:
la alineatul (2), cuvîntul "certificatului" se substituie prin cuvîntul "documentului";
după alineatul (3) se introduc două alineate noi, (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Numărul de identificare de stat, indicat în certificatul de înregistrare,  este considerat codul fiscal al persoanelor înregistrate de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale, iar certificatul de înregistrare este recunoscut şi ca certificat de atribuire a codului fiscal.
(5) Prin derogare de la alin.(2) şi (3), persoanelor juridice, constituite în baza  actelor normative, precum şi în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova, li se atribuie codul fiscal şi li se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, la care se anexează actul ce constată acest fapt, iar în cazul persoanelor care activează în baza tratatelor internaţionale - şi certificatul de confirmare eliberat de autoritatea publică competentă."
alineatele (4) şi (5) devin alineatele (6) şi (7);
articolul se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Organul fiscal refuză atribuirea codului fiscal numai dacă nu se prezintă toate documentele şi informaţiile prevăzute la art.161 alin.(3) sau dacă acestea conţin date vădit denaturate."
4. Articolul 164:
alineatul (1) se completează cu propoziţia: "Actualizarea Registrului fiscal de stat se efectuează la cererea contribuabilului, precum şi în temeiul materialelor de control ale organelor fiscale."
la alineatul (2), cuvîntul "atribuirii" se substituie prin textul: "eliberării către contribuabil a certificatului de atribuire a codului fiscal. Codurile fiscale care reprezintă numărul de identificare de stat sînt trecute din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor în Registrul fiscal de stat."
la alineatul (3), după cuvîntul "manual" se introduc cuvintele "(în partea ce ţine de atribuirea codurilor fiscale de către organul fiscal)";
alineatul (4):
partea introductivă a alineatului va avea următorul cuprins:
"(4) În Registrul fiscal de stat sînt consemnate următoarele date privind persoanele cărora li se atribuie codurile fiscale de către organele fiscale, dacă datele respective sînt prevăzute în legislaţie:"
la litera c), după cuvîntul "numele" se introduc cuvintele "de familie", iar în final - cuvintele "şi sediul (domiciliul) ei";
la litera d), cuvintele "biroului notarial" se substituie prin cuvîntul "notarului", iar după cuvintele "biroului individual" se introduc cuvintele "sau asociat";
la litera g), cuvintele "conducătorului şi ale contabilului-şef" se substituie prin cuvîntul "administratorului";
după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
"(5) Prin derogare de la alin.(4), datele privind persoanele ale căror coduri fiscale reprezintă numere atribuite de alte organe se introduc în Registrul fiscal de stat în baza unui regulament aprobat de acestea şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Volumul şi conţinutul datelor incluse în acest caz în Registrul fiscal de stat se determină de regulamentul menţionat."
alineatul (5) devine alineatul (6), în care cuvîntul "atribuirii" se substituie prin cuvintele "eliberării către contribuabil a certificatului de atribuire a";
alineatul (6) devine alineatul (7).
5. Articolul 166:
articolul se completează cu un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
"(1) Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale prezintă  organului fiscal, sistematic, o dată la 3 zile, informaţia privind atribuirea numerelor de identificare de stat în volumul şi în modul stabilite în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat."
alineatul (1) devine alineatul (2), în care cuvintele "înregistrarea de stat" se  substituie prin cuvintele "înregistrarea persoanelor prevăzute la art.162 alin.(1) lit.a)", iar cuvintele "înscrierii respective în Registrul de stat" se substituie prin cuvintele "înregistrării respective";
alineatul (2) devine alineatul (3), în care, după cuvîntul "eliberarea", se introduc cuvintele "sau anularea";
alineatul (3) devine alineatul (4), în care cuvintele "stingerea obligaţiei fiscale" se substituie prin cuvintele "lipsa restanţelor faţă de buget".
6. La articolul 167:
în denumirea articolului, cuvîntul "lichidării" se substituie prin cuvîntul "închiderii";
alineatul (1) se completează cu textul: "sau documentul recunoscut  ca atare. Despre deschiderea conturilor bancare (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen, precum şi a conturilor trezoreriale de venituri), instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată, în termen de 2 zile lucrătoare, să informeze organul fiscal teritorial unde  titularul contului se află  la evidenţă fiscală."
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Operaţiunile pe un cont bancar deschis (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen, precum şi a conturilor trezoreriale de venituri) pot demara numai după recepţionarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a documentului, emis şi remis de către organul fiscal, care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului. Contul bancar este luat la evidenţă de către organul fiscal în baza documentului, emis şi remis de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia), care confirmă deschiderea contului. În cazul în care contribuabilul are restanţe, organul fiscal este în drept să nu elibereze documentul care confirmă luarea la evidenţă fiscală. Documentul care confirmă deschiderea contului şi documentul care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului urmează a fi expediate şi recepţionate prin poştă sau curier special."
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării sau închiderii contului bancar (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen, precum şi a conturilor trezoreriale de venituri), instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora), inclusiv Banca Naţională a Moldovei, vor comunica acest lucru, prin poştă sau curier special, organului fiscal teritorial unde titularul contului se află la evidenţă."
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul deschiderii contului bancar în străinătate, în termen de 15 zile de la data deschiderii acestuia, persoanele indicate la art.162 alin.(1) lit.a) comunică organului fiscal faptul şi datele corespunzătoare. Drept confirmare a înregistrării contului, organul fiscal eliberează contribuabilului, în termen de 3 zile, un certificat de confirmare."
7. Articolul 168:
la alineatul (1) litera b), cuvintele "biroului notarial" se substituie prin cuvîntul "notarului", iar după cuvintele "biroului individual" se introduc cuvintele "sau asociat";
alineatul (2):
la litera a), cuvîntul "fuziune" se substituie prin cuvîntul "contopire", iar cuvîntul "fuzionează" se substituie prin cuvîntul "se contopesc";
la litera b), cuvîntul "asociere" se substituie prin cuvîntul "absorbţie", iar cuvîntul "asociate" se substituie prin cuvîntul "absorbite";
la alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) cererii persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit.a) şi/sau informaţiei prezentate în conformitate cu art.166 alin.(2), sau actului legislativ ori actului emis în baza lui, sau certificatului de confirmare a lichidării sau reorganizării persoanei, eliberat de autoritatea publică competentă. La cerere se anexează certificatul de atribuire a codului fiscal;"
după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
"(5) Prin derogare de la alin.(4), codul fiscal care reprezintă numărul de  identificare de stat se anulează în baza informaţiei prezentate de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale."
alineatele (5)-(8) devin alineatele (6)-(9).
8. Articolul 187:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte organului fiscal în care se  află la evidenţă dări de seamă privind impozitele şi taxele."
la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) codul fiscal al contribuabilului, iar după caz şi codul subdiviziunii acestuia;"
Art.V. - Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.4), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
"(5) Contribuabilii vor utiliza numărul de identificare de stat în calitate de cod fiscal de la data primirii certificatului de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal."
alineatul (5) devine alineatul (6).
Art.VI. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce  actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 14 mai 2004.
Nr.148-XV.