LPC1500/2002
ID intern unic:  312103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1500
din  05.12.2002
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire
la antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185     art Nr : 1400     Promulgat : 25.12.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 18 punctul 1, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către cinci sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia. Cooperativa de producţie este o întreprindere de drept privat cu scop lucrativ  (inclusiv comercial)."
2. Articolul 23 punctul 3:
la alineatul 1 subalineatul 3, cuvintele ", cooperativele de producţie" se exclud;
alineatul 1 se completează cu un nou subalineat 4, cu următorul cuprins:
"statutul - pentru cooperativele de producţie;";
subalineatele 4 şi 5 devin subalineatele 5 şi 6.
3. La articolul 34 punctul 2 litera b), subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
"1) insolvabilitate a întreprinderii, declarată în conformitate cu legislaţia;".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI       Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 5 decembrie 2002.
Nr. 1500-XV.