LPC1520/2002
ID intern unic:  312106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1520
din  06.12.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1296     Promulgat : 09.12.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4:
după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:
"Din componenţa Guvernului face parte, de asemenea, ministrul reintegrării Republicii Moldova.";
alineatele 2-9 devin alineatele 3-10.
2. După articolul 29 se introduce articolul 291, cu următorul cuprins:
"Articolul 291. Ministrul reintegrării Republicii Moldova
Ministrul reintegrării Republicii Moldova promovează şi asigură realizarea politicii Guvernului în domeniul reintegrării
ţării.
Funcţiile ministrului reintegrării Republicii Moldova se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern."
Art. II. - Guvernul, în termen de o lună:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
- va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 6 decembrie 2002.
Nr.1520-XV.