LPC1524/2002
ID intern unic:  312107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1524
din  12.12.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 003     art Nr : 10     Promulgat : 03.01.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 80 va avea următorul cuprins:
"Articolul 80. Trecerea ilegală a frontierei de stat
Trecerea ilegală a frontierei de stat -
se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de la optzeci la o sută de salarii minime.
Aceeaşi acţiune săvîrşită repetat, fie de un grup de persoane, fie cu folosirea ascunzişurilor -
se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şase ani.
Acţiunile prevăzute la alineatele 1 şi 2:
a) însoţite de violenţă;
b) săvîrşite cu aplicarea armei,-
se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la patru la zece ani.
Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova, fără actul de identitate de modelul stabilit sau fără autorizaţie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova, precum şi asupra persoanelor care sînt victime ale traficului de fiinţe umane."
2. La articolul 2101:
în dispoziţie, textul "dacă mai înainte pentru încălcarea regulilor sus-menţionate aceste persoane au fost supuse în decursul anului unei sancţiuni administrative" se exclude;
sancţiunea articolului va avea următorul cuprins:
"se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la unu la doi ani sau cu amendă de la cincizeci la o sută de salarii minime."
Art.II. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 23:
alineatul 1 se completează cu punctul 8), cu următorul cuprins:
"8) expulzarea.";
alineatul 2 se exclude.
2. Articolul 24 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"Ridicarea contra echivalent şi confiscarea obiectelor pot fi aplicate atît ca sancţiuni administrative principale, cît şi ca cele complementare. Expulzarea poate fi aplicată numai ca sancţiune administrativă complementară. Celelalte sancţiuni administrative pot fi aplicate numai ca sancţiuni administrative principale."
3. După articolul 31 se introduce articolul 311 , cu următorul cuprins:
"Articolul 311 . Expulzarea
Expulzarea constă în îndepărtarea silită de pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini sau a apatrizilor care au încălcat regulile de şedere în Republica Moldova şi are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvîrşirii pe viitor de către aceştia a unor fapte socialmente periculoase.
Expulzarea, ca sancţiune complementară, poate fi aplicată în cazul săvîrşirii contravenţiilor prevăzute la art.421 , 44, 45, 471, 164 alin.1, 165, 1711 , 1712 , 1715 , 174, 1741 alin.4, 5 şi 6, 1742 - 1746 , 17420 , 191, 1911 alin.2 şi 3, 200 alin.2.
În cazul în care expulzarea însoţeşte arestul administrativ, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei."
4. În sancţiunea articolului 191, cuvintele "de la cinci la douăzeci de salarii minime" şi "de la douăzeci la patruzeci de salarii minime" se substituie prin cuvintele "de la douăzeci la cincizeci de salarii minime" şi, respectiv, "de la o sută la o sută cincizeci de salarii minime".
5. După articolul 191 se introduce articolul 1911 , cu următorul cuprins:
"Articolul 1911. Încălcarea de către cetăţeni străini sau apatrizi a regulilor de şedere
      în Republica Moldova
Nerespectarea modului stabilit de înregistrare sau reînregistrare -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la treizeci de salarii minime.
Domicilierea fără acte de identitate sau cu acte al căror termen de valabilitate a expirat, aflarea pe teritoriul Republicii Moldova cu o viză de intrare cu termen expirat sau cu depăşirea termenului de şedere de trei luni în cazul în care viza nu este necesară -
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de salarii minime.
Eschivarea de la ieşirea din Republica Moldova după expirarea termenului de şedere stabilit ori de la examenul medical pentru depistarea virusului imunodeficitar (HIV) sau declararea unor date false în scopul obţinerii vizei de intrare, a permisului de şedere sau a buletinului de identitate pentru apatrizi -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la şaptezeci şi cinci la o sută de salarii minime. "
6. Articolul 192 va avea următorul cuprins:
"Articolul 192.   Încălcarea regulilor de înregistrare sau reînregistrare a actelor de
     identitate, de întocmire a actelor cetăţenilor străini sau apatrizilor pentru
     dreptul de şedere sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova
Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a regulilor stabilite de înregistrare sau reînregistrare a actelor de identitate, de întocmire a actelor cetăţenilor străini sau apatrizilor pentru dreptul de şedere sau de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime.
Neluarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a măsurilor de asigurare a modului stabilit de înregistrare sau reînregistrare a actelor de identitate ale cetăţenilor străini sau ale apatrizilor -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la treizeci la cincizeci de salarii minime."
7. La articolul 249 alineatul 2, după cuvintele "care au încălcat" se introduc cuvintele "regulile de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova,".
Art.III. - Articolul 13 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr.12, art.321), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
la punctul 6), după cuvintele "persoanele care" se introduc cuvintele "au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt supuse expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova,";
la punctul 19), după cuvintele "în scopul curmării infracţiunilor" se introduc cuvintele "sau contravenţiilor", iar după cuvintele "suspectate de comiterea infracţiunilor" - cuvintele "sau contravenţiilor";
articolul se completează cu punctele 42), 43) şi 44), cu următorul cuprins:
"42) să aplice şi să ridice interdicţiile de intrare şi ieşire din Republica Moldova;
43) să solicite autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat sau private şi organizaţiilor obşteşti informaţia privind intrarea, şederea şi ieşirea din ţară a cetăţenilor străini sau a apatrizilor;
44) să ia decizii privind reducerea termenului de şedere şi să întocmească dosare de expulzare a cetăţenilor străini sau a apatrizilor."
Art.IV. - Articolul 27 alineatul (2) din Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, se completează cu litera n), cu următorul cuprins:
"n) prezintă Ministerului Afacerilor Interne fişa, de modelul stabilit, privind intrarea sau ieşirea din Republica Moldova a cetăţenilor străini sau a apatrizilor din ţările cu risc sporit de migraţiune."
Art.V. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Temei pentru eliberarea invitaţiei îl constituie cererea persoanelor fizice sau juridice ori a reprezentanţilor lor legali."
2. La articolul 6:
alineatul (1) se completează în final cu textul: "Cererea va conţine angajamentul persoanei care invită de a suporta cheltuielile legate de şederea cetăţeanului străin pe teritoriul Republicii Moldova, de asistenţa medicală pentru perioada sejurului, precum şi cele impuse de eventuala expulzare a acestuia în ţara de origine.";
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Organul competent eliberează, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, invitaţia de modelul stabilit. Invitaţia este valabilă în decurs de 6 luni de la data eliberării."
3. Articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de pînă la 90 de zile sînt obligaţi să se înregistreze la birourile teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei ale Departamentului Tehnologii Informaţionale în termen de 3 zile de la data sosirii, iar cei intraţi pe un termen de peste 90 de zile se pot stabili cu traiul temporar sau permanent numai după obţinerea adeverinţelor de imigrant, de refugiat sau a confirmărilor de repatriere, eliberate de Departamentul Migraţiune, în temeiul cărora Departamentul Tehnologii Informaţionale le acordă permise de şedere sau buletine de identitate pentru apatrizi".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 12 decembrie 2002.
Nr. 1524-XV.