LPC153/2004
ID intern unic:  312110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  14.05.2004
pentru modificarea şi completarea articolului 31
din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire
la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Publicat : 04.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 88-90     art Nr : 465
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 31 din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi se completează după cum urmează:
    după cuvîntul "învăţămînt" se introduc cuvintele "secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate şi";
    cuvintele "acreditate de stat" se exclud.
    Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                               Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 mai 2004.
    Nr.153-XV.