LPC1566/2002
ID intern unic:  312124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1566
din  20.12.2002
cu  privire la modificarea şi completarea Legii
nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata
pentru poluarea mediului
Publicat : 14.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 020     art Nr : 59     Promulgat : 10.02.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998  privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală de specialitate".
2. Articolul 7:
la alineatul (1), după cuvintele "benzina (etilată, neetilată)" se introduc  cuvintele
", carburantul pentru motoare de avion (benzinele pentru aviaţie, petrolul lampant şkerosenulî)";
la alineatul (2), cuvintele "şi  motorinei" se substituie prin cuvintele ", al carburantului pentru motoare de avion şi  al motorinei", iar cuvintele "în momentul vămuirii" - prin cuvintele "pînă la sau în momentul trecerii frontierei de stat a";
la alineatul (3), cuvintele "Departamentului Controlului Vamal" se substituie prin cuvintele "Inspectoratului Ecologic de Stat, în comun cu Departamentul Vamal".
3. După articolul 10 se introduce un nou articol, care devine articolul 11,  cu următorul cuprins:
"Articolul 11. Plata pentru importul mărfurilor care, în procesul
          utilizării, cauzează poluarea mediului
(1) Plata pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte persoanelor juridice şi  fizice care  importă astfel de mărfuri în Republica Moldova şi  se varsă, conform normativelor stabilite, pînă la sau în momentul trecerii frontierei de stat. Persoanele juridice şi  fizice care achiziţionează mărfurile în cauză de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii  Moldova care nu  au  relaţii  fiscale cu  sistemul  ei  bugetar varsă  plata respectivă, conform  aceloraşi  normative, pînă la sau în momentul controlului mărfurilor la posturile fiscale interne.
(2) Mijloacele  menţionate la alin.(1) se varsă  la contul Fondului  Ecologic Naţional.  Responsabilitatea pentru  încasarea şi  transferul  acestor mijloace o  poartă  Inspectoratul Ecologic de Stat, în comun  cu  Departamentul  Vamal.
(3) Mijloacele acumulate din plăţile pentru  importul  mărfurilor care, în procesul utilizării,  cauzează  poluarea mediului sînt destinate exclusiv finanţării cheltuielilor pentru  colectarea şi  sortarea deşeurilor formate, pentru  susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau  neutralizare a deşeurilor, precum  şi  pentru ameliorarea calităţii  bazinului  aerian.
(4) Lista mărfurilor care, în procesul  utilizării, cauzează  poluarea mediului  şi normativele de plată pentru  importul  lor  se prezintă în anexa nr. 8."
4.  Articolele 11-18 devin articolele 12-19.
5. La punctul 8 al notei din anexa nr.5, cifra "0,06" se substituie prin cifra "0,006".
6.  Legea se completează  cu anexa nr.8 potrivit anexei  la prezenta lege.
Art.II. - Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta   lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 20 decembrie 2002.
Nr. 1566-XV.
                        Anexă
                    "Anexa nr.8
                  la Legea privind plata
                  pentru poluarea mediului
  
Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului şi normativele de plată pentru importul lor

Poziţia tarifară Denumirea mărfii conform Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova Normativul de plată (în % din costul mărfii la trecerea frontierei de stat)
1 2 3
2903 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor 1,0
3824 71 000 - - Amestecuri conţinînd hidrocarburi  aciclice perhalogenate numai  cu clor şi fluor (Substanţe ce distrug stratul de ozon şi produse ce conţin aceste substanţe de la poziţiile menţionate mai sus - conform Legii nr.852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon) Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun: 1,0
2402 10 000 - Ţigări de foi (inclusiv cele cu capetele tăiate), trabucuri şţigări fineî, conţinînd tutun 1,0
2402 20 - Ţigarete conţinînd tutun 1,0
2707 40 000 - Naftalină 1,5
  - - Păcură:  
2710 00 760 - " - Cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2% 0,5
2710 00 770 - " - Cu un conţinut de sulf peste 2% în greutate, dar de maximum 2,8% 1,0
2710 00 780 - " - Cu un conţinut de sulf peste 2,8% în greutate 1,5
  Lacuri şi vopsele:  
3208 10 - Pe bază de poliesteri 5,0
3208 20 - Pe bază de polimeri acrilici sau vinilici 5,0
3923 Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace, capsule şi alte dispozitive de închidere, din materiale plastice 3,0
4011 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc din cauciuc; bandaje pline sau semipline, benzi de rulare amovibile pentru pneuri şi flapsuri, din cauciuc: 0,5
4012 10 - Anvelope reşapate 1,0
  Pile şi baterii de pile electrice:  
8506 10 - Cu bioxid de mangan 1,5
8506 30 - Cu oxid de mercur 1,5
8506 50 - Cu litiu 1,5
8506 60 - Cu aer-zinc 1,5
8506 80 - Altele 1,5
  Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară:  
8507 10 - Cu plumb, de tipul celor utilizate pentru demararea motoarelor cu piston 1,5
8507 20 - Alte acumulatoare cu plumb 1,5
8507 30 - Cu nichel-cadmiu 1,5
8507 40 - Cu nichel-fier 1,5
8507 80 - Alte acumulatoare 1,5
8523 Suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, dar neînregistrate, altele decît produsele de la capitolul 37 0,5
8524 Discuri, benzi şi alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matriţele sau formele galvanice pentru fabricarea discurilor, dar cu excepţia produselor de la capitolul 37   0,5
  - Lămpi şi tuburi cu descărcare, altele decît cele cu ultraviolete:  
8539 31 - - Fluorescente, cu catod cald   3,0
8539 32 - - Lămpi şi tuburi cu vapori de mercur sau de sodiu; lămpi cu halogenuri metalice 3,0

"