LPC1595/2002
ID intern unic:  312136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1595
din  26.12.2002
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 073     art Nr : 326     Promulgat : 10.04.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - În articolul 360 al Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82), cu modificările ulterioare, după cuvîntul "poliţiei" se introduce cuvîntul "judecătoreşti".
Art.II. - Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 9 alineatul întîi:
după punctul 6) se introduce un nou punct 7), avînd următorul cuprins:
"7) organizează activitatea poliţiei judecătoreşti;"
punctele 7)-15) devin punctele 8)-16).
2. Articolul 12:
după punctul 24) se introduc punctele 25)-31), avînd următorul cuprins:
"25) să asigure securitatea judecătorilor şi a participanţilor la proces în instanţele judecătoreşti, iar în caz de necesitate şi în afara lor, în condiţiile legii;
26) să execute indicaţiile preşedintelui şedinţei de judecată privind aplicarea faţă de inculpat şi de alte persoane a măsurilor procesuale de constrîngere prevăzute de lege;
27) să asigure paza localurilor instanţelor judecătoreşti;
28) să asigure aducerea la locul procesului judiciar a materialelor cauzei penale, a corpurilor delicte, precum şi integritatea lor;
29) să asigure ordinea publică în sediul instanţelor judecătoreşti;
30) să asigure aducerea în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se prezinte;
31) să acorde asistenţă executorilor judecătoreşti în procesul îndeplinirii acţiunilor executorii;"
punctele 25)-31) devin punctele 32)-38).
Art.III. - Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 45:
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
din alineatul (3) se exclude textul "şi colaboratorilor poliţiei".
2. Articolul 50:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Instanţele judecătoreşti dispun de poliţie judecătorească, pusă în serviciul lor de Ministerul Afacerilor Interne.";
în alineatul (2), după cuvîntul "propunerea", se introduce textul "Ministerului Afacerilor Interne şi";
în alineatul (3), textul "se subordonează preşedinţilor acestora" se substituie prin textul "execută deciziile şi indicaţiile preşedinţilor acestora, iar în cadrul şedinţelor de judecată, deciziile şi indicaţiile preşedintelui completului de judecată".
3. Articolul 53, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Executorul judecătoresc în exerciţiul funcţiunii poate fi asistat, după caz, de colaboratorii poliţiei judecătoreşti."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 26 decembrie 2002.
Nr. 1595-XV.