LPC165/2003
ID intern unic:  312143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 165
din  04.04.2003
pentru completarea articolului 13 din
Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie
Publicat : 25.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 356     Promulgat : 18.04.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 13 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17-19, art. 56), cu modificările ulterioare, după punctul 34) se introduce un punct nou, care devine punctul 35), cu următorul cuprins:
"35) în scopul constatării contravenţiilor administrative, să utilizeze mijloace tehnice din dotare supuse controlului metrologic şi certificate de organul abilitat. Modul de utilizare se stabileşte de către Guvern;"
punctele 35) - 44) devin punctele 36) - 45).
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI    Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 4 aprilie 2003.
Nr. 165-XV.