LPC205/2005
ID intern unic:  312200
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 205
din  28.07.2005
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 613
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 33 alineatul (1) litera b), textul "Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală", iar cuvîntul "industriale" se înlocuieşte cu cuvîntul "intelectuale".
2. La articolul 85 alineatul (1) litera j), textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală", iar cuvintele "obiectivelor de proprietate industrială" se înlocuiesc cu cuvintele "obiectivelor de proprietate intelectuală".
Art.II. - La articolul 17 alineatele (3), (5), (7) şi (8) din Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.55), cu modificările ulterioare, cifra "50" se înlocuieşte cu cifra "70".
Art.III. - Legea nr.461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.505), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, textul "data depozitului naţional reglementar" se înlocuieşte cu textul "data de depozit".
2. La articolul 2:
alineatul (2) se completează în final cu cuvintele
" , eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare - Agenţia)";
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Durata de valabilitate a unui brevet este de 20 de ani, termenul începînd să curgă de la data de depozit a cererii."
3. Articolul 5 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Stadiul anterior include şi cererile de brevet depuse la Agenţie care au o dată de depozit sau de prioritate recunoscută anterioară celei menţionate la alin.(2) şi care au fost publicate la această dată sau la o dată ulterioară."
4. Articolul 10:
alineatul (2) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) rezumatul."
alineatul (3):
litera a) se exclude;
literele b)-d) devin literele  a)-c);
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Data de depozit a cererii se consideră data la care solicitantul a depus documentele ce conţin:
a) cererea de a i se elibera un brevet de invenţie;
b) date ce permit identificarea sau contactarea solicitantului;
c) o descriere sau o referire la o cerere depusă anterior.
În cazul în care una sau mai multe dintre cerinţele prevăzute la lit.a), b) şi c) nu sînt satisfăcute de cererea depusă, data de depozit se consideră data la care toate aceste cerinţe au fost îndeplinite. Condiţiile privind depunerea ulterioară şi privind referirea la o cerere anterioară sînt prevăzute în Regulamentul de aplicare a prezentei legi. În cazul în care una sau mai multe dintre cerinţele prevăzute la lit.a), b) şi c) nu sînt îndeplinite în termenul stabilit de Regulament, se consideră că cererea nu a fost depusă."
la alineatul (7), textul "Documentele prevăzute la alin.(3) literele a), b), c) şi alin.(4)" se înlocuieşte cu textul "Documentele prevăzute la alin.(2) lit.a) şi c), la alin.(3) lit.a) şi b) şi la alin.(4)";
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) Documentele cererii se depun în limba moldovenească. Se permite depunerea documentelor cererii în orice limbă, cu excepţia celor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi alin.(6) lit.a) şi b), pentru care solicitantul va prezenta la Agenţie traducerea lor în limba moldovenească, legalizată în modul  corespunzător, în termen de 2 luni de la data de depozit. Nerespectarea acestei condiţii nu va influenţa stabilirea datei de depozit. În cazul în care cerinţele stabilite în prezentul alineat nu vor fi respectate, cererea va fi respinsă în modul stabilit de Regulamentul de aplicare a prezentei legi."
alineatul (9) se exclude;
alineatele (10) şi (11) devin alineatele (9) şi (10).
5. Articolul 12:
la alineatul (2), după textul "proprietăţii industriale" se introduce textul "sau membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului";
alineatul (3) se exclude;
alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4);
la alineatul (3), după textul "Convenţia de la Paris" se introduce textul "sau membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului";
la alineatul (4), textul "Priorităţile prevăzute la alin.(2) şi (4)" se înlocuieşte cu textul "Priorităţile prevăzute la alin.(2) şi (3)";
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Dacă din motive ce nu au depins de voinţa solicitantului se invocă o prioritate pentru o cerere care a fost depusă după expirarea termenului prevăzut la alin.(2), dar nu mai mult de 2 luni de la data expirării acestui termen, sau dacă copia cererii iniţiale nu a fost prezentată în termenul prevăzut la alin.(4), Agenţia va restabili dreptul la prioritate cu condiţia respectării cerinţelor stabilite în Regulamentul de aplicare a prezentei legi."
6. Articolul 21 se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Solicitantul sau titularul brevetului care, din motive întemeiate, nu a respectat un termen de procedură va fi repus în drepturi dacă va prezenta o cerere motivată în termen de 2 luni de la înlăturarea cauzei ce l-a împiedicat să acţioneze, dar nu mai tîrziu de 12 luni de la expirarea termenului omis. Dacă cererea în cauză se referă la revalidarea brevetului în legătură cu neplata taxei de menţinere în vigoare, termenul de 12 luni va curge de la data expirării termenului prevăzut la art.30 alin.(3). Repunerea în drepturi se efectuează cu condiţia achitării taxei stabilite şi prezentării actelor ce confirmă circumstanţele nerespectării termenului în cauză.
(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în cazul termenelor legale prevăzute pentru:
a) depunerea cererii de repunere în termen sau de restabilire a drepturilor conform alin.(2) şi (3);
b) restabilirea dreptului de prioritate conform art.12 alin.(5);
c) examinarea unor contestaţii în Comisia de Apel a Agenţiei conform art.16 alin.(5) şi art.19 alin.(1);
d) depunerea cererii conform art.16 alin.(8)."
Art.IV. - Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art. 1187), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1), textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
2. Articolul 7:
la alineatul (1) punctul 2), litera b) se completează în final cu textul " , de o singură culoare";
la alineatul (6), partea introductivă va avea următorul cuprins:
"(6) În calitate de mărci tridimensionale nu se înregistrează semnele compuse exclusiv din forma produsului, care:".
3. La articolul 17 alineatul (1), textul "cererea de înregistrare a" se înlocuieşte cu cuvîntul "înregistrarea", iar textul "cererea de recunoaştere a" se înlocuieşte cu cuvîntul "recunoaşterea".
Art.V. - Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu propoziţia: "Denumirea poate fi utilizată şi în calitate de marcă de produs sau de serviciu cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor."
2. Articolul 26:
după litera i) se introduce o literă nouă, care devine litera j), cu următorul cuprins:
"j) să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv;"
literele j)-m) devin literele k)-n).
3. La articolul 29 alineatul (2), prima propoziţie se completează în final cu textul " , inclusiv obiecte de proprietate intelectuală (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine a produselor, mărci de produse şi de servicii, desene şi modele industriale, opere literare, de artă şi de ştiinţă, secretul comercial (know-how) etc.)".
Art.VI. - Legea nr.915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.728), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, textul "data depozitului naţional reglementar" se înlocuieşte cu textul "data de depozit".
2. La articolul 1, în definiţia noţiunii "soi", textul "- este conform condiţiilor de brevetabilitate" se exclude.
3. La articolul 4 alineatul (1), textul "Agenţia de Stat a Republicii Moldova pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
4. Titlul capitolului III va fi: "Amelioratorul şi titularul de brevet".
5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Articolul 10. Amelioratorul
(1) Ameliorator se consideră:
a) persoana care a creat sau a descoperit şi a perfecţionat un soi;
b) persoana care a angajat persoana specificată la lit.a) ori care i-a comandat acesteia activitatea de creare sau de descoperire şi perfecţionare a unui soi, cînd prezenta lege sau contractul prevede că dreptul de ameliorator aparţine angajatorului sau persoanei care a comandat această activitate;
c) după caz, succesorul în drepturi al persoanei specificate la lit.a) sau b).
(2) Dacă un soi a fost creat sau a fost descoperit şi perfecţionat de mai mulţi amelioratori, modul de exercitare a drepturilor asupra unui astfel de soi se stabileşte printr-un acord scris, încheiat între amelioratori.
(3) Amelioratorul are dreptul să-i fie menţionat numele în cererea de brevet, în brevet şi în toate publicaţiile referitoare la soiul în cauză."
6. Articolul 12:
la alineatul (4), cuvîntul "coautori" se înlocuieşte cu cuvîntul "amelioratori";
la alineatul (5), textul "dreptul de autor în conformitate cu art.10 şi" se exclude.
7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Articolul 17. Cererea de brevet
(1) Cererea de brevet trebuie să conţină:
a) o cerere de acordare a brevetului şi datele de identificare ale solicitantului şi ale amelioratorului;
b) propunerea referitoare la denumirea soiului;
c) precizarea taxonului botanic, denumirea în limba latină şi denumirea populară;
d) descrierea soiului (chestionarul tehnic);
e) invocarea priorităţii, după caz.
(2) La cererea de brevet se anexează:
a) declaraţia prin care solicitantul confirmă pe propria răspundere că soiul pentru care solicită protecţia corespunde prevederilor art.6;
b) actul de prioritate, după caz;
c) procura, în cazul depunerii cererii prin reprezentant;
d) dovada de plată a taxei;
e) date privind orice altă cerere depusă pentru soi.
(3) Data de depozit se consideră data depunerii la Agenţie a cererii conţinînd  elementele specificate la alin.(1) lit.a)-d).
(4) Cererea de invocare a priorităţii, specificată la alin.(1) lit.e), şi documentele specificate la alin.(2) pot fi prezentate de către solicitant în termen de 2 luni de la data de depozit."
8. Articolul 20:
la alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:
"e) după caz, dacă revendicarea dreptului de prioritate este conformă prevederilor art.19."
la alineatul (4), textul "cererea de brevet este considerată retrasă" se înlocuieşte cu textul "cererea de brevet se respinge".
Art.VII. - La articolul 2 alineatul (4) din Legea nr.991-XIII din 15 octombrie 1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art.119), cu modificările ulterioare, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
Art.VIII. - La articolul 8 alineatele (3) şi (4), la articolul 9 alineatul (4) şi la articolul 10 alineatul (3) din Legea nr.1335-XIII din 1 octombrie 1997 cu privire la franchising (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.669), cu modificările ulterioare, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
Art.IX. - La articolul 12 alineatul (1) din Legea zootehniei nr.412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.347), cu modificările ulterioare, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
Art.X. - La articolul 1 alineatul (3) şi la articolul 11 din Legea nr.655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.4), cu modificările ulterioare, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
Art.XI. - Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se exclude.
2. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Editorul este obligat să solicite permisiunea autorului sau a titularului de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală în cazul cînd activitatea editorială presupune multiplicarea originalului editorial ce conţine obiectul proprietăţii intelectuale."
Art.XII. - La articolul 2 din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.838), cu modificările ulterioare, la noţiunea "rezultate ale activităţii intelectuale", după textul "obiectele proprietăţii industriale," se introduce cuvîntul "invenţiile,".
Art.XIII. - La articolul 4 litera d)  din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările ulterioare, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
Art.XIV. - Legea nr.1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.77), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 13:
denumirea articolului va fi:
"Articolul 13. Autorul operei arhitecturale
                      şi drepturile lui";
articolul se completează cu două alineate noi, care devin alineatele (1) şi (2), cu următorul cuprins:
"(1) Autor al operei arhitecturale se consideră persoana fizică prin a cărei muncă creatoare a fost elaborată opera. În cazul în care opera arhitecturală a fost elaborată în comun de cîteva persoane fizice, fiecare dintre acestea este coautor şi fiecăreia dintre acestea îi aparţine dreptul de autor asupra operei în cauză.
(2) Modul de folosire a dreptului de autor asupra operei arhitecturale se stabileşte printr-un acord încheiat între coautori. Dacă un asemenea acord nu există, fiecare coautor are dreptul să autorizeze utilizarea operei arhitecturale după voinţa sa, are dreptul să intenteze un proces în instanţa judecătorească, în legătură cu încălcarea dreptului exclusiv, împotriva oricărei persoane care foloseşte opera arhitecturală fără autorizaţia coautorilor, însă nu are dreptul, fără acordul coautorilor, să încheie contracte de licenţă şi să efectueze orice cesionare a drepturilor asupra operei arhitecturale, precum şi să renunţe la dreptul de autor fără a-i anunţa pe coautori."
alineatul unic devine alineatul (3).
2. La articolul 17, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Autorului operei arhitecturale îi aparţin următoarele drepturi exclusive asupra proiectului său:
a) de a autoriza valorificarea proiectului arhitectural care îi aparţine cu drept exclusiv, inclusiv valorificarea repetată, cu excepţia operelor arhitecturale create la comandă, al căror drept de valorificare aparţine persoanei care le-a comandat;
b) de a efectua, de a permite sau de a interzice reproducerea în scopuri comerciale, integrală sau într-o măsură substanţială, a proiectului arhitectural ce îi aparţine cu drept exclusiv, precum şi folosirea unor fragmente din el în alte proiecte, dacă aceste fragmente reprezintă în sine obiect de design separat;
c) de a fotografia şi de a filma, în scopuri comerciale, obiectul arhitectural realizat, atît integral, cît şi o parte substanţială din el (pasibilă de identificare)."
Art.XV. - La articolul 15 alineatul (4) din Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.102, art.773) , cu modificările ulterioare, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
Art.XVI. - Legea nr.1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.42) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se completează în final cu noţiunea "fonogramă", cu următorul cuprins:
"fonogramă - imprimare exclusiv sonoră a oricărei interpretări, a altor sunete sau a reprezentărilor lor, cu excepţia imprimării sunetelor incluse în opera audiovizuală."
2. La articolul 4, în titlu şi la alineatul (1), textul "Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor" se înlocuieşte cu textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
3. Articolul 8:
la alineatul (2), textul "un an" se înlocuieşte cu textul "trei ani";
articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Certificatul de înregistrare poate fi retras, în baza deciziei Agenţiei, pe un termen de pînă la 3 luni, în cazul încălcării repetate de către titularul de drepturi înscris în Registrul de stat a prevederilor prezentei legi, precum şi a legislaţiei în vigoare din domeniu. Decizia de retragere a certificatului de înregistrare poate fi atacată  în modul stabilit de legislaţie."
4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Marcajele de control se aplică pe exemplarele de opere şi de fonograme de către titularii de drepturi înscrişi în Registrul de stat."
5. La articolul 14, cuvintele "Comercializarea", "comercializare", "comercializate" şi "comercializării" se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "Difuzarea", "difuzare", "difuzate" şi "difuzării".
6. La articolul 16 alineatul (3), textul "comercializate sau" se exclude.

VICEPREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                  Maria  Postoico

Chişinău, 28 iulie 2005.
Nr.205-XVI.