LPC211/2005
ID intern unic:  312210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
DECRET Nr. 211
din  29.07.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 631     Promulgat : 29.09.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 22 alineatul 1 din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.II. - În cuprinsul Legii nr.1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.3), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.III. - În cuprinsul Legii nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.15), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.IV. - În anexa nr.11 poziţia 20 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.V. - Legea turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
2. La articolul 5:
alineatele (3) şi (4) se exclud;
alineatul (5) devine alineatul (3).
3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Articolul 10. Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
(1) În scopul realizării politicii de dezvoltare durabilă şi promovare a turismului în Republica Moldova, se constituie Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, denumit în continuare Fond.
(2) Constituirea Fondului şi aprobarea Regulamentului acestuia se efectuează de către Guvern.
(3) Gestionarea Fondului se efectuează de către Ministerul Culturii şi Turismului. Persoana responsabilă de gestionarea Fondului este viceministrul culturii şi turismului care patronează ramura respectivă.
(4) Fondul se constituie din următoarele surse:
a) alocaţii bugetare, în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului aprobate de Guvern;
b) 50% din mijloacele provenite din eliberarea brevetelor de turism;
c) mijloacele financiare provenite din clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;
d) donaţii, sponsorizări şi granturi;
e) încasări provenite din loteriile turistice;
f) încasări din activitatea editorială şi de publicitate;
g) defalcări din veniturile Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului;
h) alte mijloace, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Mijloacele Fondului pot fi utilizate pentru finanţarea:
a) programelor şi activităţilor cuprinse în programele anuale de dezvoltare a turismului;
b) activităţilor de promovare, reprezentare şi informare turistică, inclusiv în străinătate;
c) acţiunilor de renovare, amenajare şi protecţie a patrimoniului şi infrastructurii turistice;
d) investigaţiilor pieţei turistice, activităţilor de informare şi documentare în domeniul turismului;
e) programelor privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a obiectivelor cultural-istorice;
f) activităţilor de instruire, conştientizare şi mediatizare în domeniul turismului;
g) creditelor pentru proiecte de investiţii în turism;
h) altor activităţi în domeniul turismului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) Cheltuielile operaţionale ce ţin de implementarea activităţilor menţionate la alin.(5) sînt finanţate din mijloacele Fondului.
(7) Anual, Ministerul Culturii şi Turismului prezintă Guvernului un raport privind utilizarea mijloacelor Fondului."
4. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
"Articolul 25. Perfecţionarea cadrelor
Perfecţionarea cadrelor din turism se realizează prin cursuri specializate organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului în baza programelor aprobate de Ministerul Culturii şi Turismului."
Art.VI. - În cuprinsul Legii nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.VII. - În anexa la Legea nr.484-XV din 28 septembrie 2001 pentru ratificarea parţială a Cartei sociale europene revizuite (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.959), sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.VIII. - La articolul 10 din Legea nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.208), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.IX. - În cuprinsul Legii nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1331), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.X. - În cuprinsul Legii nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.XI. - În cuprinsul Legii muzeelor nr.1596-XV din 27 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.81), cu modificările ulterioare, sintagmele "Ministerul Culturii" şi "ministrul culturii" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Culturii şi Turismului" şi "ministrul culturii şi turismului".
Art.XII. - În cuprinsul Legii nr.135-XV din 20 martie 2003 privind meşteşugurile artistice populare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.390), sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.XIII. - La articolul 16 alineatul (2) litera b) şi alineatul (4) din Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777), sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art.XIV. - Legea nr.386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.2) se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul cinematografie" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
2. Articolul 4:
la alineatul (1), cuvintele "de pe lîngă Ministerul Culturii, denumit în continuare Departamentul cinematografie" se exclud;
alineatul (2) se exclude;
alineatul (1) devine alineat unic.
3. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Proprietatea de stat în domeniul cinematografiei se compune din patrimoniul persoanelor juridice din domeniul cinematografiei, subordonate Ministerului Culturii şi Turismului."
4. Anexa se exclude.
Art.XV. - La articolul 2 din Legea nr.17-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.126), sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI        Marian LUPU
Chişinău, 29 iulie 2005.
Nr.211-XVI.