LPC229/2005
ID intern unic:  312228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  13.10.2005
pentru modificarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 154     art Nr : 761     Promulgat : 11.11.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 punctul 2):
litera a) se exclude;
literele b), c) şi d) devin literele a), b) şi c).
2. La articolul 7 alineatul (5) şi articolul 15 litera b), expresia "la pct. 2) lit. c)" se substituie prin expresia "la pct. 2) lit. b)".
3. La articolul 12 litera d), articolul 14 litera e), articolul 19 şi articolul 90 alineatele (1) şi (3), sintagma "grădini botanice," se exclude.
4. La articolul 20 alineatul (1), cuvintele "botanice şi" se exclud.
5. Capitolul 10 (articolele 59-65) se exclude.
6. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"Art. 68. - Grădina dendrologică are următoarele sarcini de bază:
a) conservarea în condiţii artificiale a colecţiilor de plante (îndeosebi a speciilor rare sau periclitate) şi a altor obiecte botanice de importanţă ştiinţifică, didactică, economică şi culturală;
b) efectuarea de cercetări ştiinţifice;
c) organizarea de expediţii şi participarea la expediţiile organizate de alte instituţii în scopul studierii resurselor vegetale şi completării genofondului;
d) crearea de fonduri semincere, schimbul de seminţe şi de plante vii cu diferite instituţii;
e) cultivarea şi selectarea speciilor valoroase de plante din flora spontană şi valorificarea lor economică;
f) elaborarea bazelor ştiinţifice ale arhitecturii peisagere;
g) elaborarea bazelor ştiinţifice şi metodologice ale protecţiei contra bolilor şi vătămătorilor aduşi de plante introducente;
h) organizarea conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice;
i) editarea lucrărilor ştiinţifice, literaturii de popularizare a ştiinţei, registrelor de seminţe şi altor lucrări legate de activitatea ştiinţifică a grădinii dendrologice."
7. La articolul 83 alineatul (2) litera d), cuvîntul "botanică," se exclude.
8. La articolul 88 alineatul (1), sintagma "grădina botanică", se exclude.
9. Articolul 95:
la alineatul (2), sintagma "grădinii botanice", se exclude;
la alineatul (3), sintagma "grădinii botanice," şi cifra "65", se exclud.
10. La articolul 105, textul "anexa nr. 9 - Grădinile botanice;" se exclude.
11. Anexa nr. 9 se exclude.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 13 octombrie 2005.
Nr. 229-XVI.