LPM256/2004
ID intern unic:  312269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 256
din  09.07.2004
pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local
şi a Regulamentului insignei de ales local
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132-137     art Nr : 706
LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57

În temeiul prevederilor art.72 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova,Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Art.1. - Se aprobă:
Regulamentul şi modelul legitimaţiei de ales local, conform anexei nr.1;
Regulamentul şi modelul insignei de ales local, conform anexei nr.2.
Art.2. - Guvernul va asigura executarea legitimaţiilor şi a insignelor de ales local, iar autorităţile executive ale administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea vor asigura distribuirea lor.
Art.3. - Se abrogă Legea nr.743-XIII din 20 februarie 1996 despre Regulamentul legitimaţiilor şi insignelor de consilieri ai consiliilor locale.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 9 iulie  2004.
Nr. 256-XV.
  Anexa nr.1
Regulamentul
legitimaţiei de ales local
1. În conformitate cu Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, legitimaţia este documentul care confirmă împuternicirile alesului local în calitate de persoană oficială pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea.
2. Legitimaţia consilierului consiliului local de nivelul întîi şi a viceprimarului este semnată de primarul respectiv.  
Legitimaţia primarului, consilierului consiliului raional şi a vicepreşedintelui raionului este semnată de preşedintele raionului respectiv.
Legitimaţia preşedintelui raionului, a primarului municipiului Bălţi şi a primarului general al municipiului Chişinău este semnată de Prim-ministru.
3. Consilierului şi primarului legitimaţia se înmînează după validarea mandatului.
Preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului, precum şi viceprimarului legitimaţia se înmînează după alegerea lor în funcţie de către consiliul respectiv.
4. Aleşilor locali legitimaţia se eliberează de către secretarii consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea contra semnătura titularului în Registrul de evidenţă a legitimaţiilor de ales local.
Preşedintelui raionului, primarului municipiului Bălţi şi primarului general al municipiului Chişinău legitimaţia se eliberează de către Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat contra semnătura titularului în Registrul de evidenţă a legitimaţiilor de ales local.
   
[Pct.4 modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Pct.4 modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    5. Aleşilor locali din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia legitimaţia se eliberează în  conformitate cu prevederile prezentului regulament, aplicate în modul corespunzător, dacă Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nu prevede altfel.
6. Alesul local este obligat să păstreze legitimaţia. În caz de pierdere sau deteriorare a acesteia, alesul local depune pe numele primarului, preşedintelui raionului sau, după caz, al Prim-ministrului o cerere de eliberare a unei legitimaţii noi, în care menţionează cauza pierderii sau deteriorării.
Legitimaţia deteriorată se anexează la cererea de eliberare a unei legitimaţii noi.
Prin coordonare cu primarul, cu preşedintele raionului sau cu Prim-ministrul, secretarul consiliului local respectiv sau Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat organizează executarea şi eliberarea unei legitimaţii noi din contul alesului local.
Conform competenţelor prevăzute la punctul 4 din prezentul regulament, secretarii consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea expediază organului local de presă, iar Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat - Agenţiei Informaţionale de Stat ,,Moldpres" informaţia despre pierderea legitimaţiei, cu indicarea numărului acesteia, pentru a fi publicată în presa locală sau, după caz, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Pct.6 modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Pct.6 modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    7. După expirarea mandatului alesului local, legitimaţia se consideră nevalabilă şi rămîne la titular, fără drept de a  fi utilizată de acesta.
8. În caz de încetare înainte de termen a mandatului alesului local, legitimaţia acestuia se restituie secretarului consiliului local sau, după caz, Direcţiei politica de cadre a Cancelariei de Stat.
   
[Pct.8 modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Pct.8 modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    9. În caz de deces al alesului local, legitimaţia rămîne în familia acestuia sau la alţi succesori ai săi.
    10. Termenul de valabilitate al legitima
ţiei alesului local nu poate depăşi termenul mandatului pentru care el a fost ales în condiţiile legii.
    11. Descrierea
şi modelul legitimaţiei de ales local sînt expuse în anexa la prezentul regulament.
Anexă
la Regulamentul
legitimaţiei de ales local
Descrierea şi modelul legitimaţiei de ales local
Legitimaţia de ales local în autoritatea administraţiei  publice locale  de nivel sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) şi raional  reprezintă o cartelă laminată bilateral, cu dimensiunile de 85,00 x 55,00 x 0,75 mm, executată în nuanţă galben-aurie pentru aleşii locali în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi în nuanţă roz pentru aleşii locali în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, conform modelului expus  mai jos. În partea de sus a legitimaţiei este indicată denumirea statului - Republica Moldova. În colţul de sus din dreapta este reprezentată Stema de Stat a Republicii Moldova, iar în colţul de sus  din stînga este rezervat spaţiu pentru fotografia titularului (numai pe recto). În partea centrală a legitimaţiei se indică denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care activează titularul, prenumele, numele acestuia, precum şi funcţia deţinută. În partea inferioară, în dreapta, se conţine semnătura persoanei responsabile de eliberarea legitimaţiei, mai jos -  termenul de valabilitate,  iar în partea stîngă - numărul de ordine al  legitimaţiei, mai sus - data eliberării  ei. Imaginea grafică a titularului nu conţine hologramă. Toate inscripţiile din legitimaţie pe recto  sînt expuse în limba  moldovenească, iar pe verso - în limba rusă.Anexa nr.2

REGULAMENTUL
insignei de ales local
1. În conformitate cu Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, fiecărui ales local i se eliberează insigna de ales local, care reprezintă un semn distinctiv al acestuia în calitate de persoană oficială pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea.
2. Executarea şi înmînarea insignei destinate consilierului şi primarului se fac după validarea mandatului, iar a insignei destinate  preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului, precum şi viceprimarului - după alegerea acestora  în funcţie de către consiliul respectiv.
3. Aleşilor locali insigna se eliberează de către secretarii consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea contra semnătura titularului în Registrul de evidenţă a insignelor de ales local.
Preşedinţilor raioanelor, primarului municipiului Bălţi şi primarului general al municipiului Chişinău insigna se eliberează de Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat contra semnătura titularului în Registrul de evidenţă a insignelor de ales local.
   
[Pct.3 modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Pct.3 modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    4. Aleşilor locali din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia insigna se eliberează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, aplicate în modul corespunzător, dacă Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nu  prevede altfel.
5. Alesul local în exerciţiul mandatului poartă insigna la reverul hainei, precum şi la alte haine decît cele cu rever (pulovere, cămăşi, rochii etc.), în partea stîngă.
6. Alesul local este obligat să păstreze insigna. În caz de pierdere sau deteriorare a acesteia, alesul local depune pe numele primarului, preşedintelui raionului sau, după caz, al Prim-ministrului o cerere de eliberare a unei insigne noi, în care menţionează cauza pierderii sau  deteriorării.
Insigna deteriorată se anexează la cererea de eliberare a unei insigne noi.
Prin coordonare cu primarul, cu preşedintele raionului sau cu Prim-ministrul, secretarul consiliului local respectiv sau Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat organizează executarea şi eliberarea unei insigne noi din contul alesului local.
   
[Pct.6 modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Pct.6 modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    7. După expirarea mandatului alesului local sau în caz de încetare înainte de termen a mandatului alesului local, insigna rămîne la titular, fără  drept de a fi utilizată de acesta.
    8.
În caz de deces al alesului local, insigna rămîne în familia acestuia  sau la alţi succesori ai săi.
    9.
În cazul în care alesul local este ales în una şi aceeaşi unitate administrativ-teritorială pentru mai multe legislaturi consecutiv, el poartă insigna de ales local valabilă pentru legislatura expirată, cu excepţia cazului cînd modelul insignei se modifică şi ea nu mai corespunde celei valabile pentru legislatura precedentă. În acest caz, executarea şi eliberarea noii insigne se efectuează în condiţiile punctelor 2 şi 3 din prezentul regulament.
    10. Descrierea
şi modelul insignei de ales local sînt  expuse în anexa la prezentul regulament.
Anexă
la Regulamentul insignei
de ales local
Descrierea şi modelul insignei de ales local
1. Insigna de ales local reprezintă imaginea Drapelului de Stat al Republicii Moldova, fluturînd spre dreapta, avînd hampa înclinată spre stînga cu 3 grade şi ieşind în partea inferioară cu o jumătate din înălţimea pînzei drapelului.
2. Sub drapel, de la hampă spre dreapta, repetînd curbura pînzei şi atingînd marginea inferioară a acesteia, trece o panglică de aceeaşi lungime cu lungimea pînzei drapelului şi  lăţimea egală cu o pătrime din înălţimea pînzei, pe care este imprimată în relief, cu litere majuscule, inscripţia ce indică funcţia posesorului insignei: "Consilier sătesc", "Consilier comunal", "Consilier orăşenesc", "Consilier municipal", "Consilier raional", "Primar al satului", "Primar al comunei", "Primar al oraşului", "Primar al municipiului", "Primar general al municipiului", "Viceprimar al satului", "Viceprimar al comunei", "Viceprimar al oraşului", "Viceprimar al municipiului", "Preşedinte al raionului", "Vicepreşedinte al raionului".
3. Insigna se execută din aluminiu suflat cu praf aurit, cu aplicarea emailului pe pînza drapelului.
4. Pe verso insigna este prevăzută cu ac de siguranţă sau cu alt dispozitiv de fixare.
5. Insigna are următoarele dimensiuni:
pentru aleşii locali în autoritatea administraţiei publice de nivelul întîi - înălţimea de 11 mm, lăţimea de 23 mm;
pentru aleşii  locali  în autoritatea administraţiei publice de nivelul al doilea  - înălţimea de 14 mm, lăţimea de 25 mm.
Modelul insignei
de ales local în autoritatea administraţiei publice locale
de nivelul al doilea
    [Vezi pag. 61-62 MO132-137/06.08.04]
Modelul insignei
de ales local în autoritatea administraţiei publice locale
de nivelul întîi
    [Vezi pag. 61-62 MO132-137/06.08.04]