LPC276/2005
ID intern unic:  312284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 276
din  04.11.2005
pentru modificarea Codului electoral
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 728     Promulgat : 09.11.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 17:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va fi prezidată de doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, aleşi cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acesteia, în a căror sarcină se pune supravegherea procedurii de dezbatere a candidaturilor şi de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale, cu consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va avea loc nu mai tîrziu de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii de confirmare a noii componenţe a Comisiei Electorale Centrale. Revocarea din funcţiile nominalizate se efectuează în cazurile prevăzute la art. 16, 19 şi 20 din prezentul cod."
la alineatul (2), după cuvintele "la funcţia de" se introduce cuvîntul "preşedinte,".
2. La articolul 48 alineatul (2), în propoziţia a doua, cuvintele "numărul buletinului de vot" se substituie prin cuvintele "numărul cuponului", iar cuvintele "a seriei şi numărului buletinului de identitate al alegătorului," se exclud.
3. La articolul 54, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila "Votat". Membrul biroului electoral al secţiei de votare care se află permanent lîngă urna de vot are obligaţia să păstreze cupoanele tuturor buletinelor de vot introduse în urnă."
Art. II. - Membrii actuali ai Comisiei Electorale Centrale îşi vor exercita funcţiile pînă la confirmarea noii componenţe a Comisiei Electorale Centrale în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Codul electoral.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 4 noiembrie 2005.
Nr. 276-XVI.