LPC298/2005
ID intern unic:  312313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 298
din  17.11.2005
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 02.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 161-163     art Nr : 801
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 53 alineatul (1), în ultima propoziţie, cuvintele "îl completează" se substituie prin cuvintele "completează cuponul buletinului de vot", iar cuvintele "seria şi numărul buletinului de identitate al alegătorului," se exclud.
2. La articolul 54, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila "Votat". Cuponul detaşat de buletinul de vot, cu ştampila "Votat" se introduce în altă urnă, destinată pentru cupoane."
3. Articolul 56:
la alineatul (5), în prima propoziţie, după cuvintele "urnele de vot" se introduc cuvintele "şi numărul de cupoane detaşate";
la alineatul (6), după cuvintele "urnele de vot mobile" se introduc cuvintele "şi cupoanele detaşate";
la alineatul (7), în propoziţia a doua, după cuvintele "fiecare concurent electoral" se introduc cuvintele ", precum şi cupoanele detaşate", iar, în final, alineatul se completează cu cuvintele "şi se transmit în organul electoral ierarhic superior".
4. Articolul  58:
la alineatul (1):
după litera e) se introduc două litere noi, care devin literele f) şi g), cu următorul cuprins:
"f) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;
g) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul cupoanelor detaşate de biletinele de vot;"
literele f)-j) devin literele h)-l);
la alineatul (6), în prima propoziţie, după cuvintele "concurent electoral aparte" se introduc cuvintele "cupoanele detaşate de buletinele de vot,";
la alineatul (7), în propoziţia a doua cuvintele ", la cererea acestora" se exclud.
5. Articolul 59 alineatul (2):
după litera e) se introduc două litere noi, care devin literele f) şi g), cu următorul cuprins:
"f) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;
g) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul cupoanelor detaşate de buletinele de vot;"
literele f)-j) devin literele h)-l).
6. La articolul 60 alineatul (1):
după litera e) se introduc două litere noi, care devin literele f) şi g), cu următorul cuprins:
"f) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;
g) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul cupoanelor detaşate de biletinele de vot;"
literele f)-h) devin literele h)-j);
alineatul se completează cu litera k), cu următorul cuprins:
"k) numărul buletinelor de vot tipărite."
7. La articolul 62 alineatul (2) litera a), după cuvintele "listele de candidaţi," se introduc cuvintele "cupoanele detaşate de buletinele de vot,".
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. I pct. 2, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2006.

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Maria POSTOICO

Chişinău, 17 noiembrie 2005.
Nr. 298-XVI.