LPC31/2003
ID intern unic:  312326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  13.02.2003
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 108
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII  din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    noţiunea "alegeri anticipate" va avea următorul cuprins:
    "alegeri anticipate - alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de  termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale;";
    în definiţia noţiunii "bloc electoral", textul "de Comisia Electorală Centrală" se  înlocuieşte cu textul "corespunzător de Comisia Electorală Centrală - în cazul alegerilor parlamentare şi alegerilor locale generale ori de consiliile electorale de circumscripţie - în cazul alegerilor locale noi";
    în definiţia noţiunii "concurenţi electorali", liniuţa a doua, după textul "pentru funcţia de" se introduce  textul "primar sau de";
    definiţia noţiunii "revocare" se completează în final cu textul ", precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local".
    2. La articolul 22, litera e) se completează cu textul "sau alegerilor pentru funcţia de primar".
    3. La articolul 26 alineatul (1), litera n) va avea următorul cuprins:
    "n) asigură efectuarea celui de al doilea tur de scrutin, a votării repetate, a alegerilor anticipate, noi şi parţiale, în condiţiile prezentului cod;".
    4. Articolul 27:
    la alineatul (3), textul "comitetelor executive ale consiliilor raionale" se înlocuieşte cu cuvîntul "doi";
    la alineatul (4), textul "comitetele executive ale consiliilor raionale" se înlocuieşte cu cuvîntul "doi".
    5. La articolul 36 alineatul (2), după textul "dar nu mai tîrziu de ziua" se introduce cuvîntul "precedentă".
    6. Articolul 37 se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care primarul ales şi validat refuză să exercite mandatul, el restituie cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor."
    7. La articolul 41 alineatul (3) litera b), cuvîntul "funcţia" se înlocuieşte cu textul "funcţiile de primar şi".
    8. La articolul 44 alineatul (1):
    după litera e) se introduce o literă nouă, care devine litera f), cu următorul cuprins:
    "f) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în  cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;";
litera f) devine litera g).
    9. La articolul 45 alineatul (3), cuvîntul "funcţia" se înlocuieşte cu textul "funcţiile de primar şi".
    10. La articolul 48 alineatul (2), textul "candidatului independent" se înlocuieşte cu textul "candidatului respectiv".
    11. La articolul 59, alineatul (3) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali."
    12. La articolul 60, alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali."
    13. La articolul 68 alineatul (2), după textul "mandatele consilierilor" se introduce textul "şi primarilor".
    14. La articolul 118, după textul "în cazul alegerilor" se introduce textul "primarilor şi".
    15. La articolul 119 alineatul (1), cuvîntul "Consilierii" se înlocuieşte cu textul "Primarii oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi consilierii".
    16. Articolul 120:
    la alineatul (1), după textul "consiliilor locale" se introduce textul "şi ale primarilor";
    la alineatul (3), după textul "consiliilor locale" se introduce textul "şi a primarilor".
    17. Modificările de la acest punct se referă numai la versiunea  în limba rusă.
    18. La articolul 123 alineatul (2), după textul "consiliului local" se introduce textul "şi a primarului".
    19. Articolul 124:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Au dreptul de a fi aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani."
    20. Articolul 126:
    la alineatul (1), după textul "Numărul de candidaţi" se introduce textul "în consiliu";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale pot propune cîte o singură candidatură pentru funcţia de primar în fiecare circumscripţie electorală. O persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.";
alineatul (3) se completează în final cu următoarea propoziţie: "O persoană poate candida şi la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel."
    21. Articolul 127 se completează în final cu textul ", iar pentru a fi ales primar - dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane".
    22. La articolul 130, după textul "săteşti (comunale)" se introduce textul "şi pentru alegerile primarilor oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor),".
    23. La articolul 132 alineatul (2), după textul "candidat la funcţia" se introduce textul "de primar sau", iar după cuvîntul "prenumele" se introduce textul "primarului şi".
    24. După articolul 133 se introduce articolul 134, cu următorul cuprins:
    "Articolul 134. Alegerea primarului
    (1) Candidatul pentru funcţia de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare.
    (2) În cazul în care nici un candidat nu întruneşte mai mult de jumătate din  numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un  număr egal de  voturi, consiliul electoral de circumscripţie efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.
    (3) La al doilea tur de scrutin se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin."
    25. La articolul 135 alineatul (3), după cuvintele "mandatele consilierilor" se introduc cuvintele "şi primarilor",  iar după prima propoziţie se introduce următoarea propoziţie: "Persoana aleasă concomitent în funcţiile prevăzute la art.7 din Legea privind statutul alesului local prezintă instanţei  de judecată consimţămîntul său de a fi validată în una din aceste funcţii."
    26. La articolul 139, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Alegeri noi au loc:
    a) dacă consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenţa lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit de Legea privind administraţia publică locală;
    b) dacă primarul a demisionat, a fost revocat sau nu poate să-şi exercite funcţiile;
    c) dacă şi după votarea repetată  nu a fost ales consiliul şi/sau primarul;
    d) dacă în unele localităţi  nu au avut loc alegeri locale;
    e) dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-teritorială şi în unităţile administrativ-teritoriale nou-formate este necesară alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (consiliilor, primarilor)."
    27. La articolul 157 alineatul (2), după propoziţia a doua se introduce următoarea propoziţie: "Listele de subscripţie prezentate cu încălcarea prevederilor art.156 alin.(1) se anulează."
    28. Articolul 175 se completează în final cu următoarea propoziţie: "Revocarea primarului satului (comunei), oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea, prin referendum local."
    29. Articolul 176 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Referendumul local pentru revocarea primarului poate fi iniţiat după expirarea unui an de la intrarea acestuia în funcţie sau de la data referendumului local precedent pentru revocarea aceluiaşi primar. Revocarea primarului nu poate fi iniţiată pe parcursul ultimelor 6 luni înainte de expirarea mandatului."
    30. Articolul 177:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Revocarea primarului prin referendum poate fi iniţiată în cazul în care acesta nu respectă interesele comunităţii locale, nu exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de lege, încalcă normele morale şi etice, fapte confirmate în modul stabilit."
    31. Articolul 178:
    după litera c) se introduce o literă nouă, care devine litera d), cu următorul cuprins:
    "d) ce ţin de revocarea din funcţie a primarului, destituit în baza hotărîrii definitive de revocare, pronunţate de instanţa de judecată;";
    literele d) şi e) devin literele e) şi f).
    32. La articolul 180, litera b) se completează în final cu textul ", cu excepţia cazului cînd se iniţiază referendum pentru revocarea primarului".
    33. La articolul 181, alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: "În cazul iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului, grupul de iniţiativă este înregistrat de către judecătoria de sector (raională) sau municipală  în a cărei rază teritorială se află localitatea respectivă."
    34. La articolul 185, alineatul (1) se completează în final cu următoarea propoziţie: "În cazul iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului, listele de  subscripţie se prezintă judecătoriei de sector (raionale) sau municipale în a cărei rază teritorială se află localitatea respectivă."
    35. Articolul 186:
    la alineatul (1), după textul "a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special" se introduce textul "sau a primarului";
    alineatul (2) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) motivele revocării primarului, în cazul referendumului pentru revocarea acestuia."
    36. Articolul 198:
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care primarul este revocat prin referendum, Comisia Electorală Centrală va stabili data alegerilor noi conform prevederilor titlului V (art.118-140), care se aplică în modul corespunzător.";
    alineatul (2) devine alineatul (3).

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 februarie 2003.
    Nr. 31-XV.