LPC327/2003
ID intern unic:  312341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 327
din  18.07.2003
pentru modificarea şi completarea Codului silvic
Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200     art Nr : 771     Promulgat : 08.09.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul silvic nr.887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.4-5, art.36), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
1.  Articolul 1:
articolul se completează cu un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
"(1) Legislaţia silvică are ca scop reglementarea gestionării durabile a fondului forestier prin folosirea raţională, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor, menţinerea, conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice forestiere, asigurarea cu resurse forestiere a necesităţilor actuale şi de viitor ale societăţii în baza multifuncţionalităţii acestora.";
alineatele (1) şi (2) devin alineatele (2) şi (3).
2. Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul  cuprins:
"(1) Pădurile, terenurile destinate împăduririi, terenurile afectate gospodăriei silvice, precum şi terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice sau în Cadastrul funciar ca păduri şi/sau plantaţii forestiere, constituie fondul forestier."
3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
administrarea de stat a fondului forestier şi cinegetic - activitate de elaborare şi implementare a politicii statului prin planificarea, organizarea, realizarea şi efectuarea controlului de stat în domeniul forestier şi cinegetic în scopul asigurării şi promovării intereselor şi priorităţilor naţionale;
ciclu de producţie - numărul de ani stabilit de amenajamentul silvic ca bază de calcul pentru determinarea structurii şi mărimii normale a fondului de producţie într-o unitate de gospodărire;
exploatabilitate - starea unui arbore sau arboret de a fi recoltabil;
exploatare forestieră - proces de producţie întreprins în păduri;
gestionarea fondului forestier şi cinegetic - activitate de gospodărire şi utilizare a resurselor forestiere în scopul îndeplinirii politicii statului în domeniile respective;
lucrări (tăieri) de îngrijire şi conducere a arboreturilor - ansamblu de lucrări şi intervenţii silvotehnice distincte şi interdependente privind dirijarea creşterii şi dezvoltării pădurii de la întemeiere pînă la termenul recoltării;
pădure - element al landşaftului geografic, unitate funcţională a biosferei, compusă din comunitatea vegetaţiei forestiere (în care domină arborii şi arbuştii), păturii vii, animalelor şi microorganismelor, care în dezvoltarea lor biologică sînt interdependente şi acţionează asupra habitatului lor. Sînt considerate păduri terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă de peste 0,25 ha;
posibilitate de recoltare - volumul de masă lemnoasă care urmează a fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, în scopul realizării unei stări normale a acesteia. Volumul de masă lemnoasă recoltat anual înseamnă posibilitate de recoltare anuală, iar cel ce urmează a fi recoltat într-o perioadă de timp - posibilitate de recoltare periodică;
regenerarea pădurii - proces de înlocuire a generaţiei de arbori bătrîni cu o nouă generaţie, tînără;
regim - sistem de conducere şi exploatare a unei păduri, propriu unui anumit mod de regenerare (sămînţă, lăstari). Se deosebesc regimul codrului, regimul crîngului simplu, regimul crîngului compus;
regim silvic - politică de gospodărire a fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de natura proprietăţii şi forma de gospodărire, exercitată de către autoritatea silvică centrală;
staţiune forestieră - cadrul natural, în cuprinsul căruia mediul fizico-geografic este omogen, determinînd dezvoltarea unei biocenoze specifice;
tăiere de produse principale - intervenţie radicală asupra pădurii ajunse la vîrsta exploatabilităţii în scopul recoltării lemnului şi asigurării regenerării acesteia;
tratament silvic - totalitatea măsurilor silvotehnice de regenerare, conducere, exploatare şi protecţie, indicate a fi aplicate de-a lungul vieţii arboreturilor."
4. Articolul 4:
la alineatul  (1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) terenuri afectate gospodăriei silvice;"
alineatul (2) se completează cu cuvintele "sau a Cadastrului funciar în conformitate cu legislaţia".  
5. Articolul 5:
la alineatul (1):
litera b) se completează cu cuvintele "şi pe terenurile fondului acvatic";
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) grădinile botanice, dendrologice şi zoologice, spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale."
la alineatul (2):
cuvîntul "reglamentează" se înlocuieşte cu cuvîntul "reglementează";
alineatul se completează cu cuvintele ", iar cele menţionate la lit.b) - al autorităţilor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale respective".
6. La articolul 7 litera b), după cuvîntul  "privind" se introduc cuvintele "dezvoltarea durabilă,".
7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Articolul 8. Competenţa Guvernului
De competenţa Guvernului ţin:
a) prezentarea Parlamentului a proiectelor de acte legislative privind relaţiile silvice, strategiile naţionale de dezvoltare durabilă a fondului forestier şi cinegetic şi includerea lor în programele şi planurile de dezvoltare a ţării;
b) realizarea administrării de stat a fondurilor forestier şi cinegetic prin abilitarea autorităţii centrale de specialitate respective a administraţiei publice cu dreptul de a transmite în folosinţă terenurile fondului forestier proprietate publică, dar fără dreptul de a dispune de ele;
c) exercitarea controlului de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
d) stabilirea procedurii de eliberare a lemnului pe picior;
e) elaborarea şi implementarea planurilor de constituire a reţelei naţionale de arii naturale protejate de stat şi a altor zone, care necesită măsuri speciale de organizare şi gestionare;
f) stabilirea principiilor de plată pentru folosinţele şi produsele silvice;
g) stabilirea modului de clasificare a pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale;
h) aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale;
i) stabilirea unei proceduri unice de ţinere a evidenţei de stat a fondului forestier  şi a cadastrului silvic de stat;
j) soluţionarea probelemelor ce ţin de atribuirea terenurilor din fondul forestier pentru necesităţi de stat şi publice;
k) soluţionarea problemelor ce ţin de atribuirea în gestiune a terenurilor din fondul forestier;
l) soluţionarea problemelor cu privire la încetarea dreptului de gestiune asupra terenurilor din fondul forestier;
m) soluţionarea problemelor privind organizarea şi activitatea organelor silvice de stat;
n) aprobarea programelor de dezvoltare durabilă, folosire, regenerare, pază şi protecţie a pădurilor;
o) colaborarea internaţională în domeniul folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei pădurilor."
8. Articolul 9 litera h) va avea următorul cuprins:
"h) elaborarea, coordonarea şi organizarea îndeplinirii, în comun cu organele silvice de stat, a programelor locale privind dezvoltarea durabilă, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor."
9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Articolul 12. Sarcinile autorităţii silvice centrale
(1) Autoritatea silvică centrală este împuternicită legal să reglementeze, să coordoneze şi să exercite controlul asupra administrării şi gospodăririi fondului forestier.
(2) Autoritatea silvică centrală elaborează regimul silvic, care reprezintă un sistem de norme tehnice, economice, juridice şi silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor, şi exercită controlul asupra respectării acestui regim.
(3) Autoritatea silvică centrală aplică regimul silvic în fondul forestier subordonat, respectînd principiile dezvoltării durabile a pădurilor, conservării şi ameliorării diversităţii biologice forestiere, folosirii raţionale a resurselor forestiere.
(4) Pe terenurile din fondul forestier, nesubordonate autorităţii silvice centrale, respectarea regimului silvic este asigurată de deţinătorii acestora. Controlul asupra respectării regimului silvic este exercitat de organele silvice de stat şi de autorităţile administraţiei publice locale.
(5) Organizarea şi gospodărirea fondului cinegetic, exercitarea controlului în acest domeniu ţin de competenţa autorităţii silvice centrale.
(6) Autoritatea silvică centrală:
a) organizează investigaţii ştiinţifice ale componentelor diversităţii biologice forestiere, elaborează măsuri pentru conservarea şi folosirea lor raţională, determinîndu-le cantitativ şi valoric resursele, evidenţiind procesele şi activităţile care influenţează starea acestora;
b) contribuie la restabilirea ecosistemelor degradate, precum şi a speciilor periclitate şi pe cale de dispariţie;
c) efectuează sistematic (la fiecare 5 ani) analiza şi confruntarea informaţiei privind conservarea diversităţii biologice şi folosirea raţională a resurselor genetice şi biologice;
d) contribuie la informarea publicului despre dezvoltarea durabilă a fondurilor forestier şi cinegetic, starea diversităţii biologice forestiere, asigurîndu-i acces liber la informaţie şi participare la procesul de luare a deciziilor.
(7) În domeniul rezervaţiilor şi altor arii protejate de pe terenurile din fondul forestier, autoritatea silvică centrală, de comun acord cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului înconjurător:
a) elaborează şi organizează aplicarea măsurilor privind regenerarea, conservarea şi redresarea ecologică a pădurilor;
b) organizează respectarea strictă a regulamentelor cu privire la rezervaţii şi alte arii protejate;
c) prezintă Guvernului, în comun cu instituţiile ştiinţifice de profil şi cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului înconjurător, propuneri privind conservarea celor mai valoroase sectoare de păduri naturale şi crearea de parcuri naţionale, asigură condiţiile necesare de protecţie a diversităţii biologice în ariile menţionate;
d) organizează activitatea ştiinţifică conform programelor coordonate cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului înconjurător şi instituţiile interesate, precum şi întocmirea analelor naturii.
(8) Activitatea autorităţii silvice centrale se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern."  
10. Articolul 14:
cuvintele "categorii", "categorie" se înlocuiesc cu cuvintele "subgrupe", "subgrupă";
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În raport cu funcţiile ce le revin, se disting următoarele subgrupe funcţionale de păduri:
a) de protecţie a apelor;
b) de protecţie a terenurilor şi solurilor;
c) de protecţie  contra factorilor climatici şi industriali dăunători;
d) cu funcţii de recreere;
e) de interes ştiinţific şi de conservare a genofondului şi ecofondului forestier."  
11. Articolul 15 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 15. Modul de clasificare a pădurilor pe grupe,
                   subgrupe şi categorii funcţionale
(1) Clasificarea pădurilor pe grupe funcţionale se face de Guvern în conformitate cu prezentul cod, iar pe subgrupe şi categorii funcţionale - de autoritatea silvică centrală de comun acord cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului înconjurător.
(2) Regulamentul privind clasificarea pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale se aprobă de Guvern."
12. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
"Articolul 18. Edificarea obiectelor în scopuri ce ţin
              de gospodărirea fondului forestier
(1) Atribuirea terenurilor din fondul forestier pentru edificarea obiectelor (sedii de ocoale şi cantoane silvice, blocuri de producţie, construcţii, locuinţe, linii de comunicaţii etc.) în scopuri ce ţin de gospodărirea fondului forestier se efectuează de autoritatea silvică centrală de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.
(2) Sediul cantonului silvic este o încăpere de serviciu care nu poate fi privatizată, vîndută, dată în arendă sau supusă altor acţiuni care i-ar schimba destinaţia sau deţinătorul."
13. Articolul 20 alineatul  (2) se completează cu cuvintele "în modul stabilit de acesta".
14. Articolul 21:
după litera a) se introduce o nouă literă b), cu următorul cuprins:
"b) respectarea modului de eliberare a lemnului pe picior;"
literele b) - k) devin literele c) - l).
15. Articolul 24:
alineatul  (1) va avea următorul  cuprins:
"(1) Terenurile din fondul forestier se atribuie în gestiune întreprinderilor silvice şi altor întreprinderi de stat, precum şi altor persoane juridice şi/sau fizice, abilitate legal cu asemenea activitate, în condiţiile art.6 din prezentul cod."
articolul se completează cu alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:
"(3) Se stabilesc următoarele criterii ale gestionării durabile a pădurilor:
a) menţinerea, conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice din păduri;
b) menţinerea sănătăţii şi vitalităţii pădurilor;
c) menţinerea şi intensificarea funcţiilor de protecţie a pădurilor;
d) menţinerea şi consolidarea capacităţii productive a resurselor forestiere, contribuţiei lor în ciclurile mondiale de carbon;
e) menţinerea şi stimularea funcţiilor producătoare ale pădurilor (produse lemnoase şi nelemnoase);
f) menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-economice.
(4) Lista indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor se aprobă de Guvern.
(5) Funcţiile gestiunii fondului forestier nu pot fi cumulate cu funcţiile controlului de stat în domeniul dat."
16. Articolul 25:
la alineatul  (1), cuvintele "la art.36 - 41 ale prezentului cod" se înlocuiesc cu cuvintele "de prezentul cod";
din alineatul  (2), cuvintele "de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător" se exclud.
17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
"Articolul 26. Atribuirea terenurilor din fondul forestier în folosinţă
(1) Terenurile din fondul forestier pot fi atribuite în folosinţă persoanelor juridice şi/sau fizice în scopurile prevăzute de prezentul cod în condiţii de arendă, folosinţă gratuită şi folosinţă de scurtă durată.
(2) Modul şi condiţiile de atribuire a terenurilor din fondul forestier în folosinţă se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(3) Arenda terenurilor din fondul forestier din cadrul ariilor naturale protejate este interzisă."  
18. Articolul 27:
alineatul unic devine alineatul  (1);
articolul se completează cu alineatul  (2), cu următorul cuprins:
"(2) Dreptul de gestiune asupra terenurilor din fondul forestier încetează prin hotărîre de Guvern la iniţiativa autorităţii silvice centrale sau autorităţii centrale pentru protecţia mediului înconjurător."  
19. La articolul 29 alineatul (2) litera a), după cuvintele "sporirea productivităţii lor," se introduc cuvintele "conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice forestiere,".
20. La articolul 30 alineatul (1), litera b) va avea următorul  cuprins:
"b) în conformitate cu legislaţia, să construiască drumuri, blocuri de producţie şi administrative, să amenajeze platforme pentru stivuirea producţiei silvice, locuri de parcare a autovehiculelor, altor mijloace de transport."
21. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Cetăţenii, în condiţiile prezentului cod, au acces liber pe teritoriul fondului forestier. Folosirea gratuită a pădurilor de către cetăţeni are loc în scopuri de recreere, pentru recoltarea fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor şi altor produse ale pădurii, cu excepţia cazurilor în care recoltarea se efectuează pe sectoare ameliorate sau artificiale, fie în locuri special amenajate. Modul şi condiţiile de folosire a pădurilor în scopurile menţionate se stabilesc de Guvern."
22. Articolul 33:
la alineatul  (2) litera a), cuvintele "principale şi de regenerare" se înlocuiesc cu cuvintele "de regenerare şi de conservare";
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Produsele pădurii sînt supuse certificării. Organizarea certificării produselor pădurii se efectuează în modul, condiţiile şi conform listei aprobate de Guvern."
23. Articolul 34:
la alineatul (2), cuvintele "prin tăieri" se înlocuiesc cu cuvintele "la produsele";
alineatul se completează cu următoarea propoziţie: "Se admit tăieri rase pe parchete cu o suprafaţă de cel mult 2,0 ha cu respectarea termenului de alăturare."
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Principiile şi modul de determinare a posibilităţii de recoltare a masei lemnoase la produsele principale se stabilesc de către autoritatea silvică centrală de comun acord cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului înconjurător."
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Posibilitatea de recoltare a masei lemnoase la produsele principale se stabileşte de Guvern."
24. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
"Articolul 36. Recoltarea şi transportarea masei lemnoase
(1) Recoltarea masei lemnoase prin tăieri de regenerare (tăierea arboreturilor exploatabile) se efectuează în toate pădurile, cu excepţia pădurilor menţionate la alin.(4) al prezentului articol.
(2) Recoltarea masei lemnoase prin tăieri secundare şi alte tăieri în legătură cu construcţia drumurilor, clădirilor, trasarea parcursului conductelor, liniilor de transport de energie electrică etc. se permite în toate pădurile.
(3) Tăierile de produse principale se efectuează şi în scopul ameliorării stării arboreturilor, funcţiilor de protecţie a pădurii, precum şi pentru folosirea raţională şi oportună a volumului de masă lemnoasă exploatabilă.
(4) În pădurile rezervaţiilor, pădurile parcurilor naţionale, pădurile monumente ale naturii, pădurile de importanţă ştiinţifică sau istorico-culturală, plantaţiile silvice cu pomi fructiferi, pădurile urbane, pădurile-parc, sectoarele de păduri-parc din zonele verzi ale localităţilor, pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă şi a staţiunilor balneare, pădurile antierozionale tăierile de regenerare sînt interzise.
(5) În cadrul unor arii protejate pot fi interzise orice tipuri de tăieri în conformitate cu regimul special de protecţie a lor.
(6) În pădurile menţionate la alin.(4) al prezentului articol se permit tăieri de îngrijire, de igienă, de reconstrucţie (inclusiv ecologică) şi de conservare.
(7) Arborii destinaţi exploatării vor fi în prealabil marcaţi cu ciocanele silvice de către personalul serviciului silvic în conformitate cu normele stabilite.
(8) Valorificarea masei lemnoase pe picior sau fasonată se efectuează de întreprinderile silvice ori, prin licitaţie, de persoanele fizice sau juridice, conform legislaţiei.
(9) Produsele lemnoase pot fi transportate de la locul de recoltare sau de depozitare numai fiind însoţite (pe toată durata transportului) de actele respective din care rezultă cu certitudine legalitatea provenienţei acestora (bonul de plată, factura de expediţie etc.). Inspectoratul Ecologic de Stat, organele silvice de stat, organele de poliţie (organele de control) sînt autorizate să controleze circulaţia produselor lemnoase şi să le reţină pe cele fără acte legale de provenienţă. Produsele lemnoase reţinute vor fi date pentru păstrare provizorie întreprinderii silvice teritoriale, care va asigura depozitarea şi paza lor.
(10) Încărcarea, în orice mijloc de transport, a produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă se interzice. Transportatorul va refuza primirea produselor lemnoase pentru expediere, dacă acestea nu au acte legale de provenienţă. Transportatorul găsit fără acte legale de provenienţă a produselor lemnoase transportate este obligat să le transporte la locul de predare pentru păstrare provizorie pe cont propriu.
(11) Depozitarea şi prelucrarea lemnului rotund în cherestea şi alte semifabricate de către deţinătorii de instalaţii şi utilaje respective fără acte legale de provenienţă a acestuia se interzice.
(12) Dacă în termenul stabilit de organul de control sau ca urmare a hotărîrii judecătoreşti nu poate fi stabilită provenienţa produselor lemnoase reţinute, acestea vor fi confiscate în conformitate cu prevederile Codului penal sau ale Codului cu privire la contravenţiile administrative. În cazul în care a fost stabilită provenienţa legală, produsele lemnoase reţinute vor fi restituite proprietarului, care va suporta cheltuielile de depozitare.
(13) Produsele lemnoase autohtone pot fi exportate numai în baza contractelor de export, însoţite de certificatul de origine eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie şi de certificatul de calitate eliberat de autoritatea silvică centrală. În cazul exportului lemnului brut autohton, este necesar avizul organelor teritoriale de protecţie a mediului înconjurător.
(14) Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri şi Regulamentul cu privire la monitorizarea circulaţiei produselor lemnoase se aprobă de Guvern, iar Regulamentul cu privire la efectuarea tăierilor silvice - de autoritatea silvică centrală."
25. La articolul 38 alineatul (1), cuvintele "în baza autorizaţiei (licenţei), eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător" se înlocuiesc cu cuvintele "fără a se afecta pădurea şi în conformitate cu legislaţia."
26. La articolul 43, cuvintele "cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi" se exclud.
27. Articolul 44:
la alineatul  (1), cuvintele ", cu excepţia celor prevăzute la art.32 şi 41 şi alin.(3),  (4) şi (5) ale prezentului articol," se exclud;
alineatele (3)-(6) se exclud;
alineatul  (7) devine alineatul  (3).
28. Articolul 48:
la alineatul (1):
litera a) va avea următorul  cuprins:
"a) mijloacele bugetului de stat, prevăzute pentru finanţarea activităţilor de pază, protecţie şi regenerare a pădurilor, finanţarea ariilor naturale protejate, programelor anuale de cercetări ştiinţifice, precum şi a amenajamentului silvic;"
după litera c) se introduce o nouă literă d), cu următorul cuprins:
"d) mijloace financiare de credit obţinute în condiţiile legii şi utilizate în scopuri de regenerare şi extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră, pază şi protecţie a pădurilor, lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;"
literele d) - f) devin literele e) - g).
29. La articolul 51 alineatul  (2), după cuvintele "regenerate din seminţe" se introduc cuvintele "incluse în Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere,"
30. Articolul 55 se completează cu următoarea propoziţie: "Statul acordă înlesniri deţinătorilor funciari care efectuează asemenea lucrări pe terenurile lor în conformitate cu Legea nr.1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate."
31. La articolul 62 alineatul  (1), cuvintele "din subordinea sa" se exclud.
32. Articolul 64:
la alineatul  (4):
alineatul se completează cu o nouă literă a), cu următorul cuprins:
"a) este obligat să aibă studii de specialitate sau experienţă în domeniul silviculturii;"
literele a) - c) devin literele b) - d);
alineatul se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) este asigurat cu norma de foc, loturi auxiliare de serviciu, fîneţe şi păşuni (inclusiv pensionarii şi văduvele foştilor angajaţi);"
litera  d) devine litera f);
articolul se completează cu alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Unor categorii de angajaţi ai serviciului silvic li se eliberează ciocane silvice pentru exercitarea funcţiilor de control, precum şi pentru marcarea arborilor destinaţi extragerii în conformitate cu art.36 alin.(7) din prezentul cod. Modelele ciocanelor silvice, modul de evidenţă şi utilizare a lor se stabilesc printr-un regulament aprobat de autoritatea silvică centrală. Ciocanele silvice au regimul mărcilor şi al sigiliilor. Tiparele acestora se înregistrează de autoritatea silvică centrală şi se legalizează notarial.
(7) Sarcinile, obligaţiile şi drepturile angajaţilor serviciului silvic de stat se extind şi asupra angajaţilor serviciilor silvice ale altor deţinători de terenuri din fondul forestier."
33. La articolul 65 alineatul (1), cuvintele "particularităţile biologice şi regionale ale pădurilor" se înlocuiesc cu cuvintele "starea diversităţii biologice", iar cuvîntul "acestora" - cu cuvîntul "acesteia".
34. La articolul 71, cuvintele "de dezvoltare a" se înlocuiesc cu cuvintele "de dezvoltare durabilă a pădurilor şi".
35. Articolul 72 litera f) va avea următorul cuprins:
"f) determinarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de produse principale, a volumului tăierilor de reconstrucţie, de conservare, de îngrijire, de igienă şi a altor tipuri de folosinţe silvice;"
36. La articolul 76 alineatul (2), cuvîntul "Guvern" se înlocuieşte cu cuvintele "autoritatea silvică centrală".
37. Articolul 77:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu  următorul cuprins:
"(2) Includerea pădurilor şi altor terenuri ale fondului forestier proprietate publică, a valorii lor cantitative şi estimative în fondul statutar al agentului economic, precum şi utilizarea acestora în calitate de gaj pentru obţinerea creditelor şi/sau împrumuturilor se interzice."
38. Articolul 78 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 78. Interdicţia reducerii suprafeţelor fondului forestier
(1) Reducerea şi fragmentarea suprafeţelor fondului forestier se interzice.
(2) În cazuri excepţionale, pentru prevenirea sau lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor şi avariilor tehnogene, precum şi pentru soluţionarea problemelor ce vizează securitatea statului, construcţia obiectelor de menire specială: drumuri publice naţionale, linii de transport de energie electrică de înaltă tensiune, conducte de gaze sau petrol - scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier cu sau fără tăieri rase se permite numai în baza unei hotărîri de Guvern adoptate în condiţiile legii."
39. La articolul 79, alineatul (3) se exclude.
40. Articolul 83 va avea următorul cuprins:
"Articolul 83. Nulitatea tranzacţiilor deţinătorilor de terenuri
                       din fondul forestier cu încălcarea legislaţiei
(1) Includerea valorii terenurilor din fondul forestier în calitate de cotă-parte în capitalul statutar al agentului economic, utilizarea acestor terenuri în calitate de gaj, alte acţiuni care pot avea drept consecinţă schimbarea deţinătorului de terenuri din fondul forestier se interzic.
(2) Actele de vînzare-cumpărare, donaţie, gajare şi de altă natură săvîrşite între deţinătorii de terenuri din fondul forestier cu încălcarea legislaţiei se declară nule de către instanţele judecătoreşti."
41. Articolul 85 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 85. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei silvice
(1) Pentru încălcarea legislaţiei silvice persoanele fizice şi juridice sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia.
(2) Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin contravenţii silvice se stabileşte conform tarifelor prevăzute în anexele nr.1-15 la prezentul cod. Repararea prejudiciului se face în conformitate cu legislaţia.
(3) În cazul încălcării de către beneficiarii forestieri a Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri, cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat se calculează conform anexei nr.16 la prezentul cod. Repararea prejudiciului se face în conformitate cu legislaţia.
(4) Sumele prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei silvice se restituie deţinătorului de terenuri din fondul forestier."
42. Articolul 87 se completează cu cuvintele "ca pentru pădurile din grupa I cu regim special de protecţie".
43. La anexa nr.3 la prezentul cod pct.5 din notă se exclude.
44. La anexa nr.7 la prezentul cod nota se exclude.
45. Codul se completează cu anexa nr.16, cu următorul cuprins:
               "Anexa nr.16
               la Codul silvic
TARIFE
de calcul  al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul
cauzat de beneficiarii forestieri prin încălcarea prevederilor
Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri

Nr. crt. Tipul încălcării Cuantumul despăgubirilor
1 2 3
1 Tăierea sau vătămarea arborilor plus, arborilor seminceri şi a arborilor din grupe şi pîlcuri semincere 15 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru arborii tăiaţi sau vătămaţi
2 Tăierea, distrugerea, vătămarea arborilor, arbuştilor şi lianelor interzise pentru extras în corespundere cu pct.13 al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri 30 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru arborii, arbuştii şi lianele tăiate, distruse sau vătămate
3 Recoltarea sau colectarea masei lemnoase în perioada interzisă (indicată în autorizaţia sau bonul de exploatare a pădurii) 3 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă  recoltată sau colectată în perioada interzisă
4 Recoltarea sau colectarea masei lemnoase, inclusiv în parchetele transmise prealabil, conform actului, beneficiarului forestier, pînă la primirea autorizaţiei sau bonului de exploatare a pădurii, la primirea autorizaţiei sau bonului de exploatare a pădurii, dar pînă la primirea parchetului în natură, precum şi după expirarea termenului indicat în autorizaţia sau bonul de exploatare a pădurii; recoltarea sau colectarea masei lemnoase după sistarea sau încetarea dreptului de folosinţă în conformitate cu   pct.22-25 ale Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri 10 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă tăiată sau colectată
5 Perfectarea cu întîrziere a autorizaţiilor sau bonurilor de exploatare a pădurii pentru tăierea deja executată permisă în conformitate cu pct.63 al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri 10 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă recoltată
6 Lăsarea arborilor pe picior în sectoare de pădure compacte cu suprafaţa mai mare de 0,1 ha 2 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă rămasă
7 Lăsarea arborilor pe picior în grupe cu suprafaţa de pînă la 0,1 ha şi a arborilor solitari sau a sectoarelor brăcuite prin tăieri selective în parchetele destinate tăierilor  rase 4 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă rămasă
8 Netransportarea în termenul stabilit (inclusiv termenele de prelungire) a masei lemnoase din parchete, din locurile în care se efectuează lucrări de curăţare a sectoarelor pentru depozite silvice, drumuri forestiere, construcţii, edificii şi instalaţii, precum şi lăsarea, pe un termen de peste 4 luni, a masei lemnoase accidentale de-a lungul drumurilor forestiere 7 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă respectivă
9 Transportarea, descărcarea sau prelucrarea masei lemnoase pînă la atestare, în cazul eliberării lemnului conform cantităţii de masă lemnoasă recoltată 7 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă respectivă
10 Transportarea masei lemnoase la un loc care nu este indicat în autorizaţia sau bonul de exploatare a pădurii ori în biletul silvic, în cazul tuturor tipurilor de evidenţă 3 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă transportată
11 Secţionarea iraţională a masei lemnoase, cînd volumul lemnului de lucru recoltat este cu peste 10% sub indicii din autorizaţia sau bonul de exploatare a pădurii 2 mărimi ale preţului de piaţă al masei lemnoase secţionate iraţional
12 Tăierea (extragerea) arborilor doborîţi de vînt, rupţi de zăpadă ori uscaţi fără autorizaţia sau bonul de exploatare a pădurii 5 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior  pentru masa lemnoasă tăiată (extrasă)
13 Nimicirea mărcilor sau a numerelor de pe arbori şi cioate 0,5 din mărimea preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă recoltată sau preconizată spre recoltare de pe care au fost nimicite semnele respective
14 Depăşirea cotelor stabilite de eliberare a masei lemnoase 5 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă respectivă (în cazul cînd depăşirea cotei de eliberare este mai mare decît o unitate rotunjită)
15 Recoltarea produselor lemnoase auxiliare, efectuarea folosinţelor accesorii şi altor folosinţe silvice fără primirea biletului silvic sau cu încălcarea termenelor şi regulilor de folosire 5 mărimi ale preţului la produsele silvice şi serviciile respective la momentul încălcării
16 Defrişarea neautorizată a cioatelor 3 mărimi ale preţului cioatelor recoltate
17 Curăţarea necalitativă sau cu întîrziere a parchetelor de resturi de exploatare (inclusiv în cazul depăşirii intervalului de 10 zile de la tăierea arborilor şi pînă la curăţare în perioada de primăvară-vară); curăţarea insuficientă a parchetelor exploatate pe timp de iarnă pînă la începutul perioadei de pericol incendiar; poluarea cu resturi de exploatare a pădurilor şi terenurilor împădurite în cadrul lucrărilor de curăţare a terenurilor pentru drumuri, depozite silvice şi pentru alte scopuri, precum şi poluarea benzilor, cu lăţimea de 50 m, limitrofe acestor obiecte şi drumurilor forestiere 5 mărimi ale costului lucrărilor de curăţare a parchetelor de resturi de exploatare sau lucrărilor de igienizare, calculat conform fişelor tehnologice în vigoare ale întreprinderii silvice, precum şi 5 mărimi ale altor cheltuieli normative aprobate în modul stabilit
18 Lăsarea în parchet a arborilor suspendaţi 7 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru lemnul arborilor suspendaţi
19 Lăsarea în pădure, pe perioada de vară, a lemnului de răşinoase necojit în termenul stabilit, a lemnului de foioase fără decojire parţială, dacă masa lemnoasă menţionată nu a fost prelucrată cu insecticide, iar în depozite primare, finale şi alte depozite nu este stivuită în corespundere cu standardele, instrucţiunile şi recomandările în vigoare 5 mărimi ale preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă respectivă
20 Lăsarea cioatelor cu înălţimea mai mare de 1/3 din diametrul secţiunii, iar la tăierea arborilor cu diametrul sub 30 cm - cu înălţimea mai mare de 10 cm 1 mărime a preţului masei lemnoase pe picior pentru masa lemnoasă din arborii respectivi
21 Neîndeplinirea cerinţelor indicate în contract privind demolarea construcţiilor, edificiilor, instalaţiilor şi altor obiecte, recultivarea terenurilor fondului forestier afectate în procesul recoltării masei lemnoase sau altor resurse forestiere, precum şi neexecutarea clauzelor privind aducerea drumurilor existente în stare bună, potrivită pentru utilizare conform destinaţiei 2 mărimi ale costului lucrărilor de demolare a construcţiilor, edificiilor, instalaţiilor şi de aducere a acestor terenuri şi drumuri în starea corespunzătoare
22 Cesiunea ilicită a drepturilor de folosinţă, acordate beneficiarului forestier conform autorizaţiei sau bonului de exploatare a pădurii 10 mărimi ale preţului masei lemnoase pe  picior pentru masa lemnoasă şi alte produse forestiere, indicate în autorizaţia sau în bonul de exploatare a pădurii şi cesionate ilicit altor beneficiari

Notă:
1. Pentru încălcările prevăzute la pct.1, 3-5 şi 21 ale prezentei anexe, comise pe sectoarele din cadrul fondului ariilor naturale protejate de stat, precum şi în alte păduri cu regim special de protecţie (art.36 alin.(4) din prezentul cod), mărimile despăgubirilor indicate se dublează.
2. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri se calculează pornind de la taxele minime pentru lemnul eliberat pe picior după prima categorie de taxe (indiferent de faptul la care categorie de taxe este raportată parcela ori sectorul în care a fost comisă încălcarea), fără aplicarea coeficienţilor de reducere. În acest caz, diferenţierea masei lemnoase în lemn de lucru şi lemn de foc nu se efectuează, evidenţa se ţine cu coajă, iar pentru întreg volumul de lemn se aplică taxa stabilită pentru masa lemnoasă pe picior de categoria de grosime medie.
3. La calcularea cuantumului despăgubirilor indicate în pct.15, 17, 21 se folosesc fişele tehnologice şi mărimile cheltuielilor normative de resurse materiale şi umane.
4. Achitarea despăgubirilor, indicate la pct.17-21 ale prezentei anexe nu îi scuteşte pe beneficiarii forestieri de lichidarea încălcărilor în termenul stabilit. În caz de neîndeplinire a acestei cerinţe, despăgubirile se stabilesc repetat pînă la lichidarea deplină a încălcărilor."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 18 iulie 2003.
Nr.327-XV.