LPC330/2004
ID intern unic:  312344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 330
din  07.10.2004
cu privire la modificarea şi completarea Legii asigurării
pentru accidente de muncă şi boli profesionale  
nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193-198     art Nr : 880
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 31-33, art. 192), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele "de Legea privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat şi de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" se substituie prin cuvintele "de legislaţia în vigoare".
2. La articolul 16:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate pentru asiguratul încadrat în gradele I sau II de invaliditate se determină ca diferenţa dintre 2/3 din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională şi cuantumul pensiei de invaliditate a acestuia stabilit prin sistemul public de asigurări sociale."
după alineatul (3) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Salariul mediu lunar asigurat realizat pînă la 1 ianuarie 1999 se determină prin înmulţirea coeficientului individual al asiguratului la salariul mediu pe ţară pentru anul precedent anului stabilirii indemnizaţiei de invaliditate. Coeficientul individual al asiguratului reprezintă raportul dintre salariul mediu lunar pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională şi salariul mediu pe ţară pentru acceaşi perioadă."
alineatul (4) devine alineatul (5);
după alineatul (5) se introduc două noi alineate, care devin alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Încadrarea în alt grad de invaliditate condiţionează modificarea cuantumului indemnizaţiei de invaliditate în corespundere cu gradul actual de invaliditate, iar reluarea gradului de invaliditate condiţionează revenirea la cuantumul indemnizaţiei de invaliditate stabilit anterior pentru gradul respectiv.
(7) Indemnizaţia de invaliditate se indexează anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern."
alineatele (5)-(10) devin alineatele (8)-(13);
3. Capitolul IV se exclude.
4. Capitolele V-VII devin capitolele IV-VI, iar articolele 27-38 devin articolele 24-35.
5. Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins: "CONTRIBUŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 octombrie 2004.
Nr. 330-XV.