LPC335/2004
ID intern unic:  312353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 335
din  07.10.2004
pentru completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni şi a
Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă
şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193-198     art Nr : 886     Data intrarii in vigoare : 01.04.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art. 512), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 17, cu următorul cuprins:
"Articolul 17. Majorarea alocaţiilor
Alocaţiile stabilite invalizilor din copilărie de gradele I, II, III şi copiilor invalizi, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I, II, III, inclusiv alocaţia pentru îngrijire, se majorează cu 22,3%."
Art. II. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 7, art. 220), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 63, după cuvintele "pensiile stabilite militarilor," se introduce textul "cu excepţia militarilor în termen şi a familiilor acestora,".
2. Legea se completează cu articolul 64, cu următorul cuprins:
"Articolul 64. Majorarea pensiilor militarilor în termen şi ale familiilor lor
Pensiile stabilite militarilor în termen şi familiilor lor se majorează cu 22,3%."
Art. III. - Cheltuielile pentru majorarea alocaţiilor şi pensiilor, stipulate la art. I şi II, vor fi acoperite, în anul 2004, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, cu rambursarea acestora din mijloacele bugetului de stat. Ulterior, cheltuielile stipulate în prezenta lege vor fi efectuate, conform legislaţiei, din mijloacele bugetului de stat.
Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2004.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 octombrie 2004.
Nr. 335-XV.