LPC336/2003
ID intern unic:  312354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 336
din  24.07.2003
cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 845-XII
din 3 ianuarie 1992 cu  privire  la  antreprenoriat  şi  întreprinderi  şi  a  
Legii  nr.1265-XIV  din 5 octombrie 2000
cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
Publicat : 17.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 215     art Nr : 815     Promulgat : 09.10.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  La articolul 13 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, după punctul 7 se introduce punctul 8, cu următorul cuprins:
"8. În cazul în care pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la  bugetul public naţional, persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi pînă la înlăturarea circumstanţelor menţionate."
Art.II. - Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, cuvintele "număr de înregistrare" se  substituie prin cuvintele "număr de identificare de stat".
2. La articolul 5 alineatul (5) şi la articolul 14 alineatul (2), cuvîntul "Guvern" se substituie prin sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale".
3. La articolul 6 litera c), cuvintele "codurile statistice" se substituie prin cuvintele "numerele de identificare de stat".
4. La articolul 7 alineatul (3):
la litera a), cuvintele "judeţean sau municipal" se substituie prin cuvîntul "teritorial";
după litera e) se introduce o nouă literă f), cu următorul cuprins:
"f) anulează decizia de înregistrare a unei întreprinderi sau organizaţii în cazul în care solicitantul nu a ridicat, din motive neîntemeiate, certificatul de înregistrare în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei;"
literele f)-k) devin literele g)-l).
5. La articolul 11 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f), cu următorul cuprins:
"f) documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirmă că fondatorii întreprinderii sau organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional."
6. La articolul 12:
alineatul (3) se exclude;
alineatele (4)-(6) devin alineatele (3)-(5).
7. La articolul 14, după alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Anularea deciziei de înregistrare a unei întreprinderi sau organizaţii, a deciziei de înregistrare a modificărilor operate în documentele de constituire, a deciziei de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, precum şi a deciziei de  radiere din Registrul de stat, se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată."
8. La articolul 16:
după alineatul (1) se introduce un nou  alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul în care pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional, persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi pînă la înlăturarea circumstanţelor menţionate."
alineatele (2)-(5) devin alineatele (3)-(6).
9. Articolul 18:
la alineatul (1), textul "7 zile" se substituie prin textul "30 de zile";
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) din motive neîntemeiate atrage după sine refuzul înregistrării modificărilor operate în documentele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat."
alineatele (2)-(5) devin alineatele (3)-(6);
după alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Camera nu este în drept să înregistreze modificările operate în documentele de constituire ale unei întreprinderi sau organizaţii în cazul în care există un act de interzicere în privinţa întreprinderii sau organizaţiei, emis de instanţa de judecată ori de organul de drept competent."
10. La articolul 21 alineatul (2):
litera b) se exclude;
litera c) devine litera b).
11. La articolul 26 alineatul (4), sintagma "Buletinul Oficial al Camerei Înregistrării de Stat" se substituie prin sintagma "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
12. La articolul 27:
după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:
"(3) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de lichidare a unei întreprinderi sau organizaţii, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele documente:
a) decizia de lichidare, emisă de fondator sau de instanţa de judecată;
b) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei (în original)  pentru înscrierea în el a menţiunii "în proces de lichidare"."
alineatul (3) devine alineatul (4).
13. La articolul 28:
litera b) se exclude;
literele c)-i) devin literele b)-h).
Art.III. - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI            Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 24 iulie 2003.
Nr.336-XV.