LPC337/2003
ID intern unic:  312355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 337
din  24.07.2003
pentru  completarea   Legii  nr. 845-XII  din  3  ianuarie 1992  
cu  privire  la antreprenoriat  şi întreprinderi şi a Legii nr. 1265-XIV
din 5 octombrie 2000 cu  privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
Publicat : 17.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 215     art Nr : 817     Promulgat : 09.10.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 25, după punctul 3 se introduce punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. Întreprinderea este obligată să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  un aviz privind modificarea denumirii sub sancţiunea plăţii de daune-interese."
2. După articolul 29 se introduce un nou articol 30, cu următorul cuprins:
"Articolul 30. Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii
1. Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Pentru confirmarea lipsei restanţei faţă de bugetul public naţional, întreprinderea va prezenta un certificat care se eliberează după efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate cu administrare fiscală, enumerate la art.131 din titlul V al Codului fiscal.
2. Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sînt obligate, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. În termen de 2 luni de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat creanţele lor.
3. Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii fondatorului/adunării generale, la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, cu înscrierea menţiunii respective în Registrul de stat al întreprinderilor şi cu înştiinţarea despre aceasta a inspectoratului fiscal de stat teritorial de către oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.
Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:
1) prezentării de către fondator/adunarea generală a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a conturilor;
2) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;
3) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.
4. O dată cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinderilor a menţiunii privind suspendarea/reluarea activităţii de întreprinzător, pe documentele de constituire şi certificatul de înregistrare ale întreprinderii se aplică menţiunea "Activitatea este suspendată de la_______pînă la__________"/"Activitatea este reluată de la_______ ."
5. Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare.
6. Fondatorul/adunarea generală poate oricînd anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii.
7. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător.
8. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare, răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.
9. În cazul în care, după declararea suspendării temporare a activităţii întreprinderii, se constată vreun creditor, Camera Înregistrării de Stat va anula suspendarea."
3. La articolul 35 punctul 2 se introduce alineatul doi, cu următorul cuprins:
"În cazul lichidării întreprinderii prin decizie a instanţei de judecată, aceasta din urmă numeşte în calitate de lichidator o persoană fizică majoră cu capacitatea deplină de exerciţiu, care are cetăţenia Republicii Moldova, domiciliază în Republica Moldova, are studii superioare şi posedă cunoştinţe şi experienţă în domeniu şi este înregistrată ca întreprinzător individual. În lipsa unei asemenea candidaturi, în calitate de  lichidator se numeşte un executor judecătoresc."
Art.II. - După articolul 19 din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, se introduce articolul 191, cu următorul cuprins:
"Articolul 191. Înregistrarea suspendării/reluării activităţii
          întreprinderii sau organizaţiei
(1) Pentru înregistrarea suspendării/reluării activităţii întreprinderii sau organizaţiei, în conformitate cu art.30 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi  întreprinderi, se prezintă următoarele acte:
a) cererea de înregistrare a suspendării/reluării activităţii;
b) decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea/reluarea activităţii;
c) documentele de constituire;
d) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei;
e) copia de pe avizul de suspendare a activităţii întreprinderii sau organizaţiei, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
f) bilanţul contabil al întreprinderii sau organizaţiei la data expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori;
g) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal de stat teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional la situaţia din ziua adoptării de  către fondator/adunarea generală a deciziei de suspendare a activităţii - în cazul suspendării activităţii şi la situaţia din ziua adoptării deciziei de reluare a activităţii - în cazul reluării acesteia.
(2) Înregistrarea suspendării/reluării activităţii întreprinderii sau organizaţiei se  efectuează gratuit."
Art.III. - Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta  lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                  Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 24 iulie 2003.
Nr.337-XV.