LPC359/2003
ID intern unic:  312379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 359
din  31.07.2003
pentru modificarea Legii  nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat  pentru  unele categorii  de cetăţeni
Publicat : 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 191     art Nr : 758     Promulgat : 28.08.2003     Data intrarii in vigoare : 01.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  - Legea  nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat  pentru  unele categorii  de cetăţeni (Monitorul  Oficial al Republicii  Moldova, 1999, nr.106-108, art.512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.  Articolul 8 va avea următorul  cuprins:
"Articolul  8. Cuantumul alocaţiei
Alocaţia pentru  invalizi  se stabileşte în următoarele cuantumuri:
a) invalizilor de gradul  I - 65 lei, de gradul II - 56 lei, de gradul III - 33 lei;
b) invalizilor din copilărie de gradul  I şi  copiilor invalizi, în vîrstă  de pînă  la 16 ani, cu  severitatea I - 100 lei;  
c) invalizilor din copilărie de gradul II şi  copiilor invalizi, în vîrstă  de pînă  la 16 ani, cu  severitatea II şi  III - 85 lei;  
d) invalizilor din copilărie de gradul  III - 50 lei."  
2.  La articolul  13,  cifra "36" se substituie prin cifra "50".
3. La articolul  15 alineatul  (1),  cifra "65" se substituie prin cifra "100".
Art.II.  - Prezenta lege intră  în vigoare la 1 iulie 2003.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                     EUGENIA  OSTAPCIUC
Chişinău,  31 iulie 2003.
Nr. 359-XV.