LPC376/2004
ID intern unic:  312400
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 376
din  18.11.2004
pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 26.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 212-217     art Nr : 951
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 23 alineatul 2, cuvintele "Directorului Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Şefului Aparatului Guvernului".
2. La articolul 271 punctul 4), cuvintele "a Directorului Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "a Şefului Aparatului Guvernului".
3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
"Articolul 31. Aparatul Guvernului
Asigurarea organizării activităţii Guvernului, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii, precum şi verificarea executării hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor revine Aparatului Guvernului.
Aparatul Guvernului îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern.
Structura, statele de personal, condiţiile de retribuire a muncii şi de asigurare social-materială a funcţionarilor Aparatului Guvernului sînt stabilite de Guvern.
Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a Aparatului Guvernului se efectuează în limita mijloacelor bugetare aprobate de Parlament pentru Guvern."
Art. II. - Guvernul:
în termen de 10 zile, va aproba structura şi statele de personal ale Aparatului Guvernului;
în termen de o lună:
va aproba Regulamentul Aparatului Guvernului şi va asigura aducerea actelor sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 noiembrie 2004.
Nr. 376-XV.