LPC396/2004
ID intern unic:  312421
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 396
din  02.12.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 27.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 241     art Nr : 1049     Data intrarii in vigoare : 01.01.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
la noţiunea "alocaţie socială de stat", după textul "achitată lunar" se introduce textul "sau o singură dată";
după noţiunea "persoane vîrstnice" se introduce o noţiune nouă, cu următorul cuprins:
"membri ai familiei - soţul (soţia), copiii, părinţii."
2. Articolul 6:
alineatul (1) se completează în final cu litera e), cu următorul cuprins:
"e) ajutorul de deces - în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii cu actele necesare."
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
"(13) Alocaţiile, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire şi a ajutorului de deces, se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, ce se determină în modul stabilit de Guvern."
3. După articolul 17 se introduce un capitol nou, care devine capitolul VI, cu următorul cuprins:
"Capitolul VI
AJUTORUL DE DECES
Articolul 18. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces
(1) Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei acesteia nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.
(2) Persoana neasigurată beneficiază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei aflat în întreţinerea sa în cazul în care persoana decedată nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale, precum şi în cazul în care nici unul dintre membrii familiei nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.
(3) Pentru persoana decedată, ajutorul de deces se acordă o singură dată unei persoane care poate fi, după caz, membru al familiei, tutore, curator sau, în lipsa acestora, unei persoane care dovedeşte că a suportat cheltuielile legate de înmormîntare.
Articolul 19. Cuantumul ajutorului de deces
Ajutorul de deces se stabileşte în cuantum de 500 de lei."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                           Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 2 decembrie 2004.
Nr. 396-XV.