LPA412/2004
ID intern unic:  312436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 412
din  09.12.2004
cu privire la statistica oficială
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 8
    LP314-XVI din 02.11.06, MO181-183/24.11.06 art.822    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale, cu stabilirea principiilor generale pentru colectarea, prelucrarea, centralizarea, diseminarea, stocarea informaţiei statistice cu caracter economic, social, demografic, financiar, juridic şi de alt gen necesare fundamentării elaborării politicilor economice şi sociale, strategiilor, deciziilor autorităţilor publice şi ale agenţilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi.
    Articolul 2. Incidenţa prezentei legi
    Sub incidenţa prezentei legi cad:
    a) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau asociaţiile lor;
    b) persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care se află în afara Republicii Moldova şi/sau asociaţiile lor;
    c) persoanele juridice ale Republicii Moldova, filialele, reprezentanţele şi subdiviziunile lor, persoanele juridice străine care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    statistică oficială - activitate a organelor statisticii oficiale de colectare şi procesare a datelor individuale, de centralizare, stocare şi diseminare a informaţiei statistice, desfăşurată cu aplicarea metodologiilor statistice;
    diseminare - difuzare a informaţiei statistice, indiferent de forma ei şi de metodele utilizate;
    program al lucrărilor statistice - program al cercetărilor şi publicaţiilor statistice privind îndeplinirea lucrărilor statistice anuale, tipul cercetărilor, profilul elaborărilor, periodicitatea, termenul de prezentare către beneficiar;
    metodologie statistică - reguli şi metode ştiinţifice de efectuare a cercetărilor statistice;
    date individuale - date referitoare la persoana fizică sau la persoana juridică;
    informaţie statistică - informaţie cu caracter social, economic, demografic, privind mediul, obţinută în baza cercetărilor statistice şi/sau datelor administrative;
    scop statistic - utilizare a informaţiei statistice pentru descrierea numerică, verbală sau grafică a fenomenelor şi proceselor în masă care au loc în societate, în economia naţională şi în mediu;
    cercetare statistică - colectarea, prelucrarea, centralizarea, diseminarea datelor statistice;
    date administrative - informaţie obţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, de Banca Naţională a Moldovei şi de alte autorităţi publice, în scopul exercitării obligaţiilor administrative;
    [Art.3 noţiunea în redacţia LP314-XVI din 02.11.06, MO181-183/24.11.06 at.822]
    respondent - persoană fizică sau persoană juridică ce pregăteşte şi prezintă date individuale organului central de statistică sau altor organe ale statisticii oficiale;
    utilizator - persoană fizică sau persoană juridică ce utilizează informaţie statistică centralizată, care nu conţine date confidenţiale;
    clasificări - divizare a mulţimii de obiecte la submulţimea lor după asemănări sau deosebiri în conformitate cu metodele adoptate;
    clasificator - document oficial care reprezintă o culegere sistematizată a denumirilor şi codurilor grupelor de clasificare şi/sau obiectelor de clasificare;
    nomenclator - listă, broşură, carte care cuprinde nomenclatura dintr-un anumit domeniu al ştiinţei, tehnicii etc., clasificată după un anumit criteriu.     
    Articolul 4. Sarcinile de bază ale statisticii oficiale
    Sarcinile de bază ale statisticii oficiale sînt:
    a) colectarea, prelucrarea, sistematizarea, centralizarea, analiza, estimarea curentă şi diseminarea informaţiei statistice;
    b) elaborarea metodologiilor statistice, racordate la standardele internaţionale;
    c) efectuarea cercetărilor statistice;
    d) prezentarea explicaţiilor pe marginea informaţiei statistice pentru evitarea unei interpretări eronate;
    e) asigurarea respectării principiilor fundamentale ale statisticii oficiale;
    f) organizarea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul statisticii;
    g) colaborarea cu organisme internaţionale în domeniul statisticii.
    Articolul 5. Principiile fundamentale ale statisticii
                       oficiale
    Producerea informaţiei statistice se bazează pe respectarea principiilor imparţialităţii, deontologiei statistice, relevanţei, transparenţei, confidenţialităţii, cost/eficienţei, coordonării la nivel naţional, colaborării la nivel internaţional, care, în sensul prezentei legi, semnifică:
    a) imparţialitate - drept al organelor statisticii oficiale de a conduce toate activităţile necesare producerii de informaţie statistică, şi anume selectarea metodelor şi metodologiilor statistice, sistemelor de indicatori, clasificărilor, nomenclatoarelor, tehnicilor de înregistrare şi procesare, surselor de date, conţinutului, formelor şi timpului de diseminare a informaţiei statistice, şi de a disemina informaţia statistică în mod imparţial şi independent, fără presiuni din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, partidelor politice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi a altor persoane juridice, precum şi din partea persoanelor fizice;
    b) deontologie statistică - obligaţie a organelor statisticii oficiale de a  institui şi aplica criterii ştiinţifice la selectarea surselor, metodelor şi procedurilor de realizare a cercetărilor statistice şi de a da publicităţii, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul;
    c) relevanţă - asigurare de către organele statisticii oficiale a producerii datelor şi informaţiei statistice, conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice, în funcţie de fenomenele demografice şi de fenomenele din economie, sfera socială şi mediu;
    d) transparenţă - obligaţie a organelor statisticii oficiale de a respecta şi a asigura dreptul de acces al respondenţilor şi al utilizatorilor la informaţia referitoare la temeiul legal şi la scopul organizării cercetării statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite în producerea informaţiei statistice, la măsurile de protecţie a informaţiei, la modul şi termenele de diseminare a informaţiei statistice;
    e) confidenţialitate statistică - protecţie a datelor individuale referitoare la persoane fizice şi la persoane juridice;
    f) raport cost/eficienţă - limitare, de către organele statisticii oficiale, a volumului de date statistice, colectate de la respondenţi, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor umane şi financiare disponibile;
    g) coordonare la nivel naţional - obţinere a unei eficienţe mai înalte a statisticii, reducere a presiunii informaţionale asupra respondenţilor, unităţilor statistice, asigurare a comparabilităţii datelor;
    h) colaborare la nivel internaţional - utilizare în statistica naţională a concepţiilor, clasificărilor şi metodelor internaţionale pentru funcţionarea eficientă a sistemului statistic naţional.
    Articolul 6. Cadrul juridic
    (1) Legislaţia cu privire la statistica oficială include prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte în domeniul statisticii alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
Capitolul  II
ORGANIZAREA  STATISTICII  OFICIALE
    Articolul 7. Organele statisticii oficiale
   (1) Organele statisticii oficiale sînt: organul central de statistică şi subdiviziunile lui teritoriale, compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, al Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare - organele statisticii oficiale).
    (2) Producerea informaţiei statistice se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    Articolul 8. Organul central de statistică
    (1) Organul central de statistică este o autoritate administrativă creată pe lîngă Guvern pentru conducerea şi coordonarea activităţii în domeniul statisticii.
    (2) Organul central de statistică activează în baza unui regulament, aprobat de Guvern.
    (3) Organul central de statistică, în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale, decide asupra metodologiei unificate, utilizate în procesul de producere a informaţiei statistice, adecvate practicii internaţionale.
    (4) În subordinea organului central de statistică funcţionează subdiviziuni teritoriale de statistică, a căror structură se aprobă de directorul general al organului central de statistică.
    (5) Organul central de statistică este condus de un director general, numit şi eliberat din funcţie de către Guvern, şi este ajutat de vicedirectori generali, de asemenea numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Guvern.
    (6) Poate fi numit director general, vicedirector general persoana care are o experienţă de muncă în domeniul statisticii sau al economiei/finanţelor de cel puţin 5 ani pentru directorul general şi de 3 ani pentru vicedirectorul general şi care întruneşte alte condiţii stabilite de legislaţie.
    Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile organelor
                        statisticii oficiale
    (1) Organele statisticii oficiale au dreptul:
    a) să obţină şi să colecteze în scopuri statistice de la toate persoanele care cad sub incidenţa prezentei legi date statistice şi administrative, inclusiv explicaţii la ele;
    b) să verifice autenticitatea datelor statistice, să le verifice, după caz, nemijlocit în încăperile de serviciu, de producţie, pe terenurile persoanelor juridice, filialelor, reprezentanţelor, subdiviziunilor acestora, ale persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, conform legislaţiei în vigoare;
    c) în cazul depistării unor denaturări de date, să ofere persoanelor care le-au prezentat indicaţii privind înlăturarea obligatorie a denaturărilor.
    (2) Organele statisticii oficiale sînt obligate:
    a) să disemineze informaţia statistică utilizatorilor în volumul, modul şi în termenele stabilite în programul de lucrări statistice;
    b) să asigure tuturor utilizatorilor accesul la informaţia statistică neconfidenţială în condiţii de egalitate privind volumul şi termenele de diseminare;
    c) să respecte principiile fundamentale ale statisticii oficiale;
    d) să protejeze datele individuale obţinute;
    e) să publice instrumentarul statistic pe pagina web a organului central de statistică;
    f) să asigure cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetare statistică;
    g) să informeze respondenţii despre scopul cercetărilor statistice, despre temeiul legal, despre drepturile şi obligaţiile lor;
    h) să acorde, la solicitarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, informaţie despre datele din registrele statistice care se referă la ele personal.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP314-XVI din 02.11.06, MO181-183/24.11.06 art.822]
    Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile organului central
                         de statistică
    (1) Suplimentar la drepturile prevăzute la art.9, organul central de statistică are dreptul:
    a) să emită, în limitele competenţei, acte normative ce ţin de producerea informaţiei statistice, obligatorii pentru toate persoanele care cad sub incidenţa prezentei legi;
    b) să stabilească standarde şi reguli unice referitor la asigurarea confidenţialităţii informaţiei statistice;
    c) să prezinte autorităţilor administraţiei publice deţinătoare de date administrative propuneri privind acumularea suplimentară şi modul de prezentare a datelor, în scopul utilizării lor ulterioare la producerea informaţiei statistice;
    d) să examineze cazurile de contravenţii administrative, să aplice sancţiuni administrative, conform legislaţiei, în cazulîncălcării prevederilor din prezenta lege;
    e) să antreneze autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice, în soluţionarea problemelor ce ţin de metodologia statistică;
    f) să acorde respondenţilor recompensă pentru participare la cercetările statistice;
    g) să efectueze, în bază de contract, cercetări statistice neprevăzute în programul de lucrări statistice, alte lucrări şi servicii;
    h) să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia Republicii Moldova, acorduri de colaborare cu organe similare din alte ţări şi cu organizaţii statistice internaţionale;
    i) să elaboreze şi să aprobe, de sine stătător sau în comun cu organele abilitate, conform prevederilor legislaţiei, standarde, clasificări statistice naţionale şi regulamente de aplicare a lor;
    j) să editeze şi să difuzeze clasificatoarele şi nomenclatoarele elaborate;
    k) să angajeze agenţi statistici pentru culegerea de date statistice.
    (2) Suplimentar la obligaţiile prevăzute la art.9, organul central de statistică este obligat:
    a) să elaboreze metodologia statistică în corespundere cu standardele internaţionale şi regionale şi să o aprobe;
    b)  să acorde unor alte organe ale statisticii oficiale asistenţă metodologică;
    c) să prezinte informaţie statistică organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este membru.
    (3) Agenţii statistici antrenaţi la efectuarea recensămintelor şi altor cercetări statistice se bucură de protecţia legii.
    Articolul 11. Interacţiunea organelor statisticii  
                          oficiale
    (1) Pentru evitarea dublării în activitate şi pentru utilizarea uniformă a definiţiilor, clasificărilor şi metodologiilor statistice, producerea, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, a informaţiei statistice se va efectua prin coordonare cu organul central de statistică. În acest scop, organul central de statistică:
    a) conlucrează cu alte organe ale statisticii oficiale la elaborarea programului de lucrări statistice;
    b) acordă altor organe ale statisticii oficiale asistenţa metodologică necesară;
    c) coordonează diseminarea informaţiei statistice oficiale, efectuată de alte organe ale statisticii oficiale, inclusiv în adresa organizaţiilor internaţionale.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP314-XVI din 02.11.06, MO181-183/24.11.06 art.822]
    (2) Alte organe ale statisticii oficiale sînt obligate să transmită în mod gratuit, la cererea organului central de statistică, informaţia statistică de care dispun, pentru a fi inclusă în seriile de date sau în publicaţiile statistice.
    Articolul 12. Consiliul pentru statistică
    (1) Pentru dezvoltarea şi promovarea statisticii oficiale, pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, clasificărilor utilizate în activitatea statistică, pe lîngă Guvern se înfiinţează un consiliu pentru statistică, organ consultativ în domeniul statisticii.
    (2) Consiliul pentru statistică activează în baza unui regulament, aprobat de Guvern.
    (3) Consiliul pentru statistică examinează proiectele programelor de lucrări statistice, standardele statistice naţionale.
    (4) Decizia Consiliului pentru statistică este consultativă.
    (5) Consiliul pentru statistică are următoarea componenţă:
    a) trei reprezentanţi ai organului central de statistică;
    b) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    c) un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei;
    d) cinci reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale;
    e) un reprezentant al învăţămîntului superior de specialitate;
    f) un reprezentant al sindicatelor;
    g) un reprezentant al mijloacelor de informare în masă;
    h) un reprezentant al organizaţiilor de patronaj;
    i) un reprezentant al businessului.
    (6) Membrii Consiliului pentru statistică sînt numiţi prin hotărîre de Guvern, la propunerea instituţiei respective.
    (7) Preşedintele Consiliului pentru statistică este numit prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 13. Programele lucrărilor statistice
    (1) Informaţia statistică este produsă de organele statisticii oficiale, cu excepţia Băncii Naţionale a Moldovei, conform programelor multianuale şi anuale de lucrări statistice, aprobate de Guvern.
    (2) Programul multianual de lucrări statistice stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de dezvoltare a statisticii oficiale pe o perioadă de 3-5 ani.
    (3) Programul anual de lucrări statistice cuprinde măsuri de asigurare a activităţii organelor statisticii oficiale prevăzute de programul multianual de lucrări statistice şi stabileşte organele responsabile de producerea informaţiei statistice.
    (4) Lucrările efectuate de organele statisticii oficiale conform programului de lucrări statistice se finanţează de la bugetul de stat.
    Articolul 14. Finanţarea organului central de
                         statistică  şi a subdiviziunilor lui
                          teritoriale
    (1) Organul central de statistică şi subdiviziunile lui teritoriale se finanţează de la bugetul de stat şi din mijloace speciale, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Lucrările statistice, executate de organul central de statistică şi de subdiviziunile lui teritoriale, care nu sînt prevăzute în programul de lucrări statistice se efectuează pe bază de contract şi se plătesc de beneficiari.
   
(3) Mărimea tarifelor la serviciile informaţionale ce ţin de reglementarea activităţii de întreprinzător se stabileşte prin prezenta lege, conform anexei.
    [Art.14 al.(3) introdus prin PL280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  III
CLASIFICĂRI, CLASIFICATOARE, NOMENCLATOARE ŞI
REGISTRE STATISTICE
    Articolul 15. Sistemul clasificărilor
    (1) Organul central de statistică elaborează şi implementează sistemul clasificărilor de bază şi al clasificărilor funcţionale, utilizate în scopuri statistice, racordate la standardele internaţionale.
    (2) Clasificatoarele şi nomenclatoarele se elaborează de organul central de statistică, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale interesate, şi se aprobă de organismul naţional de standardizare, la propunerea organului central de statistică.
    (3) Clasificările, clasificatoarele şi nomenclatoarele elaborate de organul central de statistică şi aprobate de organismul naţional de standardizare se utilizează în toate domeniile activităţii economice, sociale şi sînt obligatorii spre aplicare tuturor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor persoane juridice, precum şi persoanelor fizice, conform actelor legislative şi altor acte normative în vigoare.
    (4) Dreptul de editare şi difuzare a clasificatoarelor şi nomenclatoarelor aparţine în exclusivitate organului central de statistică.
    Articolul 16. Registrele statistice
    (1) Organul central de statistică creează şi administrează registre statistice:
    a) pentru asigurarea cu bază de date a cercetărilor statistice;
    b) ca mijloc de informare în efectuarea analizei statistice privind totalitatea unităţilor statistice şi demografia lor;
    c) ca instrument al diseminării informaţiei statistice.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane juridice care gestionează baze de date despre persoane fizice şi persoane juridice prezintă în mod gratuit, la solicitarea organului central de statistică, informaţia necesară formării şi actualizării registrelor statistice.
Capitolul  IV
CERCETĂRILE STATISTICE
    Articolul 17. Tipurile de cercetări statistice
    (1) Cercetările statistice pot fi exhaustive şi selective.
    (2) Recensămîntul populaţiei se organizează o dată la 10 ani şi se efectuează în baza unei legi aparte.
    (3) Recensămintele generale agricole, alte recensăminte se efectuează prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 18. Obligaţiile respondenţilor
    (1) La efectuarea cercetărilor, conform programului de lucrări statistice, respondenţii sînt obligaţi:
    a) să prezinte în mod gratuit organelor statisticii oficiale date veridice şi complete, în modul stabilit de organul central de statistică;
    b) să asigure accesul liber al reprezentanţilor organelor statisticii oficiale la documentele justificative, iar în caz de necesitate, la încăperile de serviciu şi de producţie, pe terenuri, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Persoanele fizice nu sînt obligate să prezinte informaţie personală privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă.
    Articolul 19. Sursele de colectare a datelor
    (1) Organele statisticii oficiale sînt împuternicite să solicite şi să colecteze în mod gratuit datele necesare producerii de informaţie statistică din toate sursele, precum sînt: răspunsurile respondenţilor, datele administrative deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de alte persoane juridice.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane juridice care deţin date administrative sînt obligate să transmită, în mod gratuit, organelor statisticii oficiale informaţia primară şi informaţia centralizată solicitată.
    Articolul 20. Date administrative
    Autorităţile administraţiei publice care colectează date administrative în vederea exercitării atribuţiilor sau care gestionează bazele unor astfel de date vor coordona cu organul central de statistică conţinutul şi volumul acestor date.
    Articolul 21. Diseminarea informaţiei statistice.
                         Accesul la această informaţie
    (1) Organele statisticii oficiale asigură diseminarea informaţiei statistice specificate în programul de lucrări statistice astfel încît utilizatorii să aibă acces egal şi simultan la ea.
    (2) Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, Băncii Naţionale a Moldovei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Camerei de Comerţ şi Industrie, mijloacelor de informare în masă, sindicatelor şi patronatelor informaţia statistică se transmite în volumul şi în termenele stabilite, conform programului de lucrări statistice.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP314-XVI din 02.11.06, MO181-183/24.11.06 art.822]
    (3) Altor categorii de utilizatori decît cele nominalizate la alin.(2) li se furnizează informaţie statistică la solicitare contra plată.
    (4) Organele statisticii oficiale asigură diseminarea informaţiei statistice conform programului de lucrări statistice, cu respectarea confidenţialităţii şi cu protecţia informaţiei.
    (5) În cazul în care informaţia statistică este utilizată în mijloacele de informare în masă, în alte sisteme informaţionale, în lucrări ştiinţifice, utilizatorii sînt obligaţi să indice sursa.
Capitolul  V
CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIEI STATISTICE
    Articolul 22. Informaţia statistică confidenţială
    (1) Informaţia colectată, procesată şi depozitată pentru producerea informaţiei statistice este confidenţială în cazul în care permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice şi divulgă date individuale.
    (2) Nu este considerată confidenţială:
    a) informaţia care poate fi obţinută din surse public accesibile conform legislaţiei;
    b) informaţia individuală despre adresă, telefon, denumire, gen de activitate, număr de personal ale persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător;
    c) informaţia ce se referă la întreprinderile de stat, prezentată la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de resort;
    d) informaţia ce se referă la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, la unităţile medico-sanitare publice, la alte instituţii publice, centralizată la nivel de unitate.
    Articolul 23. Utilizarea informaţiei statistice
                          confidenţiale
    (1) Informaţia statistică confidenţială se utilizează exclusiv în scopul producerii de informaţie statistică oficială sau în scopuri ştiinţifice, în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Informaţia confidenţială nu poate fi transmisă unor alte persoane fizice sau persoane juridice, cu excepţia altor organe ale statisticii oficiale, în scopul producerii de informaţie statistică.
    (3) La transmiterea informaţiei confidenţiale între organele statisticii oficiale, acestea sînt obligate să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
    (4) Datele statistice individuale nu pot  servi drept probă în judecată.
    Articolul 24. Accesul la informaţia statistică
                          confidenţială
    (1) Au acces la informaţia confidenţială persoanele care, conform atribuţiilor de serviciu, participă la producerea informaţiei statistice, în măsura în care informaţia confidenţială este necesară producerii acestei informaţii.
    (2) Accesul la informaţia confidenţială care nu permite identificarea directă poate fi acordat prin decizie a directorului general al organului central de statistică pentru proiecte de cercetări ştiinţifice, strategii şi programe de importanţă naţională, ale căror rezultate scontate nu se referă la unităţi individuale identificabile.
    (3) Au acces la informaţia confidenţială în scopuri ştiinţifice persoanele care, conform atribuţiilor de serviciu, se ocupă nemijlocit de realizarea proiectelor de cercetări ştiinţifice în măsura în care informaţia confidenţială este necesară realizării acestor proiecte, în cazul în care nu există riscul evident de încălcare a regimului de protecţie a datelor individuale şi de imixtiune în viaţa particulară a persoanei.
    (4) Accesul se acordă numai cu condiţia asigurării măsurilor de protecţie a informaţiei confidenţiale prevăzute la art.26.
    Articolul 25. Diseminarea informaţiei
    (1) Informaţia statistică nu va fi diseminată utilizatorilor în cazul în care conţine informaţie confidenţială. În acest caz, informaţia centralizată trebuie să conţină date despre cel puţin 3 unităţi, iar ponderea unei unităţi să fie de cel mult 85% din totalul informaţiei centralizate.
    (2) Poate fi diseminată informaţia colectată de la persoanele juridice sau de la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător referitor la situaţia economică sau a mediului, chiar dacă informaţia nu corespunde cerinţelor stipulate la alin.(1), în cazul în care este necesară informării societăţii asupra problemelor de importanţă majoră, iar programul lucrărilor statistice prevede diseminarea ei.
    Articolul 26. Măsurile de protecţie
    (1) Organele statisticii oficiale vor întreprinde toate măsurile regulatorii, administrative, tehnice şi organizatorice pentru protecţia informaţiei statistice confidenţiale şi neadmiterea divulgării ei.
    (2) Personalul organelor statisticii oficiale, recenzorii, intervievatorii şi alte persoane care, conform atribuţiilor de serviciu, au acces direct la date individuale sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea lor, inclusiv după ieşirea din funcţia respectivă.
    (3) Persoanele antrenate în cercetări statistice nu au dreptul să folosească informaţia obţinută în alte scopuri şi nici să o divulge sub nici o formă.
Capitolul  VI
RĂSPUNDEREA
    Articolul 27. Răspunderea pentru încălcarea legii
    Persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
Capitolul  VII
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 28
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.412-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la statistică, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

Anexă
Mărimea tarifelor pentru serviciile informaţionale
ce ţin de reglementarea activităţii de întreprinzător,
prestate de organul central de statistică şi de
 subdiviziunile teritoriale ale acestuia

Denumirea serviciilor informaţionale

Unitatea de măsură

Tarif,
lei

1. Eliberarea extrasului din baza de date a rapoartelor financiare:

-     trimestriale

-     anuale

Un set de rapoarte pe o perioadă
 
8,0
15,0

2. Calcularea ponderii veniturilor din vînzări ale agentului economic în genul de activitate respectiv, în total pe economie

Un calcul

16,0
    [Anexa introdusă prin PL280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 9 decembrie 2004.
     Nr.412-XV.