LPC438/2003
ID intern unic:  312464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 438
din  06.11.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.416-XII din 18 decembrie 1990
cu privire la poliţie, a Legii nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind
 Serviciul de Informaţiişi Securitate al Republicii Moldova şi a Legii
nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor
 pentru apărarea Patriei
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239-242     art Nr : 960
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 18 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se completează cu un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:  
    "Specimenul legitimaţiei pentru persoanele cu grade speciale supreme din corpul de comandă al organelor afacerilor interne şi Regulamentul cu privire la legitimaţia pentru persoanele cu grade speciale supreme din corpul de comandă al organelor afacerilor interne se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.";
    alineatul 3 devine alineatul 4.
    Art.II. - Articolul 14 din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, se completează cu un nou alineat (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Specimenul legitimaţiei pentru ofiţerii cu grade speciale supreme ai Serviciului şi Regulamentul cu privire la legitimaţia pentru ofiţerii cu grade speciale supreme ai Serviciului se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova."
    alineatele (6)-(11) devin alineatele (7)-(12).
    Art.III. - Articolul 19 alineatul (2) din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054) se completează în final cu textul: "Specimenul legitimaţiei pentru ofiţerii cu grade militare supreme ai Forţelor Armate şi Regulamentul cu privire la legitimaţia pentru ofiţerii cu grade militare supreme ai Forţelor Armate se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova".
    Art.IV. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                         Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 noiembrie 2003.
    Nr.438-XV.