LPC447/2003
ID intern unic:  312469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 447
din  13.11.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244     art Nr : 974     Promulgat : 03.12.2003     Data intrarii in vigoare : 13.02.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 12 alineatul (4) din Legea nr.108-XIII din  17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, cuvîntul "politic" se exclude.
Art.II. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele "în baza paşaportului eliberat" se substituie prin cuvintele "în baza paşaportului, iar refugiaţii - în baza documentului de călătorie, eliberate".
2. La articolul 2:
în denumirea articolului, după cuvîntul "paşaportului" se introduc cuvintele "şi a documentului de călătorie";
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Temei pentru eliberarea documentului de călătorie refugiaţilor este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit, cu prezentarea copiei de pe decizia Direcţiei Principale pentru Refugiaţi  de pe lîngă Departamentul Migraţiune, împuternicite cu acordarea statutului de refugiat."
3. La articolul 3 alineatul (1), după cuvintele "eliberarea paşaportului" se  introduc cuvintele "sau a documentului de călătorie".
4. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele "adeverinţelor de imigrant, de refugiat" se substituie prin cuvintele "adeverinţei de imigrant".
5. În denumirea capitolului IV, după cuvîntul "paşapoartelor," se  introduc cuvintele "a documentelor de călătorie,".
6. La articolul 8 în denumire şi în partea introductivă, după cuvîntul "paşaportului" se introduc  cuvintele "şi a documentului de călătorie".
7. La articolul 10, după cuvîntul "paşaportului," se introduc  cuvintele "a documentului de călătorie,".
8. La articolul 11 alineatul (4):
cuvintele "şi apatrizii" se substituie prin cuvintele  " , apatrizii şi refugiaţii";
după cuvîntul "paşaportul" se introduc cuvintele "sau documentul de călătorie".
Art.III. - Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
alineatul (1) se completează în final cu cuvintele " , documentele de călătorie (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)";
la alineatele (2) şi (3), după cuvintele "permisele de şedere" se introduc cuvintele "şi documentele de călătorie".
2. Articolul 2:
articolul se completează cu un nou alineat (7), cu următorul cuprins:
"(7) Documentul de călătorie se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. Denumirea documentului de călătorie se indică în limbile moldovenească, rusă şi engleză."
alineatele (7)-(10) devin alineatele (8)-(11);
alineatul (8):
în partea introductivă, după cuvintele "de orice fel" se introduc cuvintele "şi documentele de călătorie";
la literele b) şi c), după cuvîntul "paşaportul" se  introduc cuvintele " documentul de călătorie";
litera d) se completează în final cu un subalineat, cu următorul cuprins:
"DC - DOCUMENT  DE  CĂLĂTORIE (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)
ПРOЕЗДНOЙ ДOКУМЕНТ (Кoнвенция o статусе беженцев oт 28 июля 1951 года)
TRAVEL  DOCUMENT (Convention relating to the Refugee Status of 28 July 1951)
(cu copertă de culoare maro);"
litera i) se completează în final cu propoziţia ". Aceste date nu se indică în documentul de călătorie;"
litera o) se completează în final cu cuvintele  " , documentul de călătorie";
litera p) se completează în final cu cuvintele  " , documentului  de călătorie";
la alineatul (9), după cuvintele "de paşapoarte" se introduc cuvintele  "şi documentele de călătorie";
la alineatul (10), după cuvintele "excepţie făcînd cele de serviciu," se introduc cuvintele "şi în documentele de călătorie";
articolul se completează cu alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Documentul de călătorie se eliberează pe un termen de un an şi poate fi prelungit de cel mult 4 ori a cîte un an."
3. Articolul 3:
articolul se completează cu un nou alineat (3), cu următorul cuprins:
"(3) Buletinul de identitate pentru refugiaţi se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirea buletinului de identitate pentru refugiaţi se indică în  limbile moldovenească, rusă şi engleză."
alineatele (3)-(9) devin alineatele (4)-(10);
alineatul (5):
la litera d):
după cuvintele "IDENTITY CARD FOR STATELESS PERSONS;" se introduce subalineatul:
"RI - BULETIN DE IDENTITATE PENTRU REFUGIAŢI
УДOСТOВЕРЕНИЕ ЛИЧНOСТИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
REFUGEE IDENTITY CARD;"
după cuvintele "PERMISSION FOR RESIDENCE;" se introduc subalineatele:
"IR - PERMIS DE ŞEDERE PENTRU CETĂŢENI STRĂINI
          (provizoriu)
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВO ДЛЯ ИНOСТРАННЫХ ГРАЖДАН              
           (временный)
RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGN CITIZENS (temporary);
IC - PERMIS DE ŞEDERE PENTRU APATRIZI (provizoriu)
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА              
           (временный)
STATELESS PERSONS RESIDENCE PERMIT (temporary);"
litera i) se completează în final cu propoziţia ". Aceste date nu se indică în buletinul de identitate pentru refugiaţi;"
alineatul se completează cu litera u), cu următorul cuprins:
"u) date privind identitatea persoanei (în buletinele de identitate pentru refugiaţi)."
alineatul (6) se completează în final cu textul  " , cu excepţia buletinului de identitate pentru refugiaţi, care se completează numai în limba de stat";
articolul se completează cu un nou alineat (11), cu următorul cuprins:
"(11) Buletinele de identitate pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de 5 ani."
alineatele (10)-(12) devin alineatele (12)-(14).
4. Articolul 7 se completează în final cu textul  " , iar refugiaţii, în termen de 10 zile de la acordarea statutului de refugiat, sînt  obligaţi să obţină buletine de identitate sau să le deţină de la naştere".
Art.IV. - La articolul 10 alineatul (2) din Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările ulterioare, după cuvintele "cu domiciliul în Republica Moldova" se introduc cuvintele " , solicitanţii de azil şi refugiaţii".
Art.V. - Prezenta lege intră în vigoare după 2 luni de la data publicării.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 13 noiembrie 2003.
Nr.447-XV.