LPC451/2003
ID intern unic:  312479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 451
din  13.11.2003
pentru modificarea şi completarea
Legii turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 001     art Nr : 4
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.357), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Dezvoltării Turismului"  se înlocuieşte  cu sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului", conform Legii nr.1557-XV din 19 decembrie 2002 pentru completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din  31 mai 1990 cu privire la Guvern.
2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Articolul 5. Departamentul Dezvoltarea Turismului
(1) Activitatea de turism în ţară se reglementează de către Departamentul Dezvoltarea Turismului, care este o autoritate administrativă centrală.
(2) Departamentul Dezvoltarea Turismului are următoarele atribuţii principale:
1)  elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare strategia şi politica naţională în domeniul turismului, aplicîndu-le şi promovîndu-le;
2)  elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare programe de stat de dezvoltare a turismului şi poartă răspundere de implementarea acestora în limitele competenţei;
3)  coordonează cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu  autorităţile locale măsurile orientate spre realizarea strategiei şi politicii naţionale  în domeniul  turismului;
4)  elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare mecanisme economice de stimulare a dezvoltării turismului şi poartă răspundere de implementarea acestora în limitele competenţei;
5)  creează condiţii pentru atragerea investiţiilor interne şi străine în scopul dezvoltării turismului;
6)  efectuează analize şi pronosticuri ale dezvoltării turismului în ţară;
7) reglementează activitatea de turism din ţară prin elaborarea de reglementări tehnice, armonizate cu normele internaţionale, în care se stabilesc cerinţe obligatorii în acest domeniu, şi propune spre aprobare standardele internaţionale în domeniul turismului;
8)  asigură respectarea legislaţiei în domeniul turismului;
9)  organizează şi desfăşoară activitatea de promovare a imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atît pentru turismul intern, cît şi pentru turismul internaţional;
10) organizează activităţi expoziţionale în domeniul turismului în ţară  şi  peste hotare;
11)  coordonează şi monitorizează colaborarea Republicii Moldova cu Organizaţia Mondială a Turismului şi cu  alte organisme internaţionale din domeniu conform legislaţiei în vigoare;
12) reprezintă interesele statului în domeniul  turismului în organismele şi organizaţiile internaţionale în conformitate cu tratatele încheiate şi cu înţelegerile realizate;
13)  coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului, de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului;
14) organizează evidenţa şi atestarea patrimoniului turistic, asigură valorificarea şi protejarea acestuia, conform legislaţiei  în vigoare;
15) avizează documentaţia de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţia referitoare la construcţiile din domeniul turismului;
16)  efectuează controlul calităţii serviciilor turistice prestate;
17) examinează petiţiile consumatorilor referitoare la serviciile  turistice;
18) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică şi a structurilor turistice agenţi economici în domeniul turismului;
19) efectuează clasificarea structurilor de primire turistică, a structurilor turistice agenţi economici în domeniul turismului şi inspectează respectarea criteriilor de clasificare;
20)  elaborează norme metodologice privind instituirea rutelor turistice;
21) aprobă şi înregistrează rutele turistice conform legislaţiei în vigoare;
22) determină direcţiile prioritare de cercetări ştiinţifice în domeniul turismului;
23) colaborează cu asociaţii şi alte organizaţii neguvernamentale în probleme ce ţin de domeniul  turismului;
24) acordă asistenţă metodologică şi informaţională serviciilor de specialitate teritoriale;
25) organizează şi  supraveghează activitatea editorială şi de publicitate în domeniul turismului;
26)  organizează pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul turismului;
27)  coordonează activitatea Centrului Naţional de instruire continuă în turism  în vederea perfecţionării cadrelor la cursuri specializate după programe elaborate de Departamentul Dezvoltarea Turismului;
28) elaborează şi aprobă Nomenclatorul funcţiilor în domeniul turismului;
29) elaborează criteriile şi condiţiile pentru acordarea brevetelor de turism;
30) brevetează personalul de specialitate din turism conform Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului;
31) elaborează modelul contractului şi voucherului turistic;
32) gestionează Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
33) verifică  agenţii economici la capitolul ce ţine de  constituirea şi virarea contribuţiei la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
34) monitorizează circulaţia turistică;
35) furnizează informaţii din domeniul turismului, în limitele competenţei, la solicitarea organelor ierarhic superioare;      
36) gestionează Registrul turismului;
37) exercită alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniu.
(3) Departamentul Dezvoltarea Turismului îşi desfăşoară activitatea în baza mijloacelor ce  se constituie din următoarele surse:
a) alocaţiile aprobate  de legea bugetului de stat pe anul  corespunzător;
b)  25% din mijloacele provenite din brevetare;
c)  plăţile pentru prestarea serviciilor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor, valorificarea patrimoniului turistic, organizarea activităţii editoriale şi de publicitate;
d)  50% din mijloacele provenite din clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;
e)  alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Directorul general al Departamentului Dezvoltarea Turismului şi vicedirectorii sînt desemnaţi şi eliberaţi din funcţie de Guvern. Structura şi regulamentul departamentului se aprobă de Guvern.
(5) Pe lîngă Departamentul Dezvoltarea Turismului funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanţă în problemele promovării şi dezvoltării turismului. Regulamentul Consiliului Consultativ al Turismului şi componenţa nominală a acestuia se aprobă de Departamentul Dezvoltarea Turismului."
3. La articolul 10:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Gestionarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se efectuează de către Departamentul Dezvoltarea Turismului."
alineatul (4):
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) 25% din mijloacele provenite din brevetare;"
după  litera c)  se introduce o  literă nouă, care devine litera d), cu următorul cuprins:
"d) 50% din mijloacele provenite din clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;"
literele d)-g) devin literele e)-h).
4. Articolul 29 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                        Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 13 noiembrie 2003.
Nr.451-XV.