LPM454/2001
ID intern unic:  312482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 454
din  30.07.2001
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141-143     art Nr : 1089
    MODIFICAT
   
LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, partea întîi, art.283), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător (denumit în continuare Departament)" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, denumită în continuare autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu".
    2. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) proiectarea, amplasarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor social-economice, realizarea programelor şi activităţilor care presupun schimbări ale mediului înconjurător sau ale unor componente ale acestuia se admit numai:
    cu condiţia informării (de către autorităţile administraţiei publice locale şi beneficiari) şi cu acordul populaţiei care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitară a obiectivului respectiv, în etapele de proiectare şi amplasare a acestuia, cu cel puţin 30 de zile înainte de întocmirea materialelor de atribuire a terenului în conformitate cu legislaţia;
    cu avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat asupra documentaţiei de proiect, elaborate în modul stabilit;"
    3. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
    "Art.40. - Este interzisă şi se sancţionează, conform legii, vătămarea sau tăierea fără autorizaţia autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu a arborilor şi a altor tipuri de vegetaţie din păduri, din perdelele forestiere de protecţie, din zonele de protecţie a cîmpurilor, apelor rîurilor şi bazinelor acvatice şi din cele limitrofe căilor ferate, drumurilor şi din spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale."
    4. Articolul 77 va avea următorul cuprins:
    "Art.77. - Republica Moldova nu va admite pe teritoriul ei construirea de termocentrale atomice, importul, amplasarea şi tranzitul armelor atomice, al combustibilului nuclear prelucrat, al deşeurilor nucleare de orice fel."
   
[Art.II abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    Art.III. - Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,
nr. 62-63, art.688), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  În cuprinsul legii şi în anexe, se substituie:
    sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător";
    sintagma "Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" prin cuvintele "autoritatea silvică centrală" (cu excepţia punctului 89 din anexa nr.1);
    sintagma "Inspecţia de Stat a Calităţii Mediului" prin sintagma "Inspectoratul Ecologic de Stat" (cu excepţia punctului 83 litera f) din anexa nr.1).
    2. La articolul 2 subalineatul 13, cuvintele "împuşca sau captura" se substituie prin cuvîntul "vîna".
    3. La articolul 4, sintagma "Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei" se exclude.
    4. Articolul 35 se completează cu alineatul (4), care va avea următorul cuprins:
    "(4) Amenajarea cinegetică a fondului silvic de stat este organizată de către autoritatea silvică centrală şi se efectuează o dată la 10 ani concomitent cu amenajarea silvică de către expediţia de amenajare silvică."
    5. Anexa nr.1:
    în cuprinsul anexei, cuvîntul "branişte" se exclude;
    punctele 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:  
    "8. Gospodăriile cinegetice de importanţă republicană se înfiinţează prin hotărîre a Guvernului, gospodăriile cinegetice de importanţă locală - prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale.
    9. Gestionarea gospodăriei cinegetice în fondul silvic de stat şi controlul departamental asupra acesteia sînt efectuate de către autoritatea silvică centrală. Gestionarea gospodăriei cinegetice (protecţia, reproducerea şi folosirea raţională a resurselor cinegetice) în fondurile cinegetice ale teritoriului preponderent neîmpădurit se efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Modul, termenele şi limitele de folosire a fondului cinegetic se stabilesc de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător de comun acord cu Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.";
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    "11. Acordarea dreptului de gestionare a gospodăriei cinegetice pe terenurile silvice de vînătoare atribuite se efectuează în baza contractului de arendă a terenurilor silvice de vînătoare încheiat între autoritatea silvică centrală şi beneficiar, pe un termen de la 10 la 20 de ani, de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    Atribuirea terenurilor de vînătoare preponderent neîmpădurite către fondurile cinegetice se efectuează în baza contractelor încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi beneficiari, pe un termen de nu mai puţin de 10 ani, de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.";
    punctul 30 va avea următorul cuprins:
    "30. Dreptul de vînătoare se acordă în baza documentelor menţionate la punctul 20 al prezentului Regulament, eliberate de comun acord cu beneficiarii terenurilor de vînătoare şi cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    Taxele pentru eliberarea permiselor, autorizaţiilor, licenţelor, trofeelor, precum şi cele pentru deservire se stabilesc de către beneficiari în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.";
    punctul 34 va avea următorul cuprins:
    "34. Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, de comun acord cu autoritatea silvică centrală pentru silvicultură şi cu beneficiarii, are dreptul de a prelungi sau de a reduce termenele şi limitele de recoltare a vînatului sau de a interzice vînatul unor specii de animale.";
    la punctul 80, după cuvintele "a organelor de stat corespunzătoare" se introduc cuvintele ", a beneficiarilor deţinători de terenuri de vînătoare";
    punctul 82 va avea următorul cuprins:
    "82. Controlul de stat asupra fondului cinegetic şi supravegherea respectării prevederilor prezentului Regulament sînt exercitate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.";
    la punctul 83 litera f), sintagma "Inspecţia de Stat a Calităţii Mediului" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător";
    la punctul 86:
    alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Sumele obţinute de la eliberarea permiselor, autorizaţiilor şi licenţelor pentru vînătoarea sportivă şi de amatori se virează la contul beneficiarilor deţinători de terenuri de vînătoare.";
alineatul 4 se exclude;
    la punctul 89 alineatele 2 şi 4, sintagma "Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    6. Anexa nr.2:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Protecţia resurselor piscicole, a altor organisme şi plante acvatice (crustacee, insecte, amfibii, plante imerse şi submerse), autorizarea şi reglementarea pescuitului şi dobîndirii organismelor şi plantelor acvatice, precum şi controlul de stat asupra respectării prezentului Regulament ţin de competenţa Serviciului piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat al autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător (denumit în continuare Serviciul piscicol).";
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Pescuitul industrial, sportiv şi de amatori în bazinele piscicole naturale se efectuează contra plată sau contra îndeplinirii măsurilor ameliorativ-piscicole şi numai în baza autorizaţiei pentru pescuit eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    Normele de pescuit se stabilesc de către Serviciul piscicol în baza recomandărilor Consiliului ihtiologic.
    Valorificarea piscicolă a bazinelor artificiale se efectuează cu acordul Serviciului piscicol.";
    la punctul 5, după cuvîntul "Persoanele" se introduc cuvintele "fizice şi";
    la punctul 11 alineatul 4, cuvîntul "gestionar" se substituie prin cuvîntul "curent";
    punctul 21 se completează cu subpunctul 21.15, care va avea următorul cuprins:
    "21.15. să permită sau să interzică, cu acordul Consiliului ihtiologic, pe un termen de pînă la 5 ani, pescuitul speciilor rare de peşti sau al speciilor periclitate, precum şi aclimatizarea speciilor noi de peşti.";
    punctul 23:
    alineatul 1 va avea următorul cuprins:  
    "23. Se interzice:";
    la subpunctul 23.1, după cuvîntul "deversarea" se introduc cuvintele "în bazinele piscicole a";
    la subpunctul 23.30, după cuvîntul "vinderea" se introduc cuvintele "pretutindeni a";
    punctul se completează cu subpunctul 23.32, care va avea următorul cuprins:
    "23.32. confecţionarea şi comercializarea sculelor interzise pentru pescuitul industrial şi sportiv.";
    punctul 31:
    liniuţa 5 se completează, în final, cu textul "substanţelor narcotice şi otrăvitoare, materialelor explozive şi a curentului electric.";
    liniuţele 6 şi 7 se exclud;
    la punctul 32, după textul "- clean - 28" se introduce textul "- morunaşul - 26";
    la punctul 33 alineatul 1, cuvîntul "folosire" se substituie prin cuvintele "pescuitul industrial";
    punctul 34 va avea următorul cuprins:
    "34. Pescuitul sportiv şi de amatori, dobîndirea altor organisme acvatice pentru consum personal se permit tuturor cetăţenilor contra plată în bazinele piscicole, cu excepţia celor din perimetrul rezervaţiilor naturale, zonelor prohibite pentru orice pescuit, crescătoriilor de peşti, gospodăriilor piscicole, şi se efectuează numai în cursul zilei de la răsăritul şi pînă la asfinţitul soarelui, în baza permiselor eliberate de către Serviciul piscicol. Într-un şir de bazine acvatice şi sectoare determinate de către Serviciul piscicol, pescuitul sportiv şi de amatori se poate organiza de către asociaţii ale pescarilor şi vînătorilor în baza contractului încheiat între Serviciul piscicol şi asociaţiile corespunzătoare."
    Art.IV. - Legea nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.43, art.482) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 se completează cu un nou alineat, (7), care va avea următorul cuprins:
    "(7) Pentru curenţii de apă sau unele sectoare ale acestora, a căror albie a fost adîncită şi/sau îndreptată ori a fost conectată la canale consolidate, tuburi sau alte construcţii hidrotehnice, lăţimea fîşiilor riverane se stabileşte în dependenţă de lungimea curentului de apă şi de caracterul pantelor adiacente."
    2. La articolul 8 alineatul (1), textul "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător" se substituie prin textul "autoritatea centrală pentru agricultură şi alimentaţie, autoritatea centrală pentru sănătate şi autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    3. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi organele" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală pentru agricultură şi alimentaţie şi autorităţile".
    4. Articolul 13:
    la alineatul (1) litera c), după cuvintele "depozitelor de produse petroliere" se introduce textul "(indiferent de grupe şi categorii, de forma de proprietate, volumul şi durata de păstrare), staţiilor de alimentare cu combustibili (benzinării) de orice tip şi capacitate, sălilor de cazane, întreprinderilor chimice şi petrochimice, întreprinderilor de prelucrare secundară a hîrtiei şi celulozei, tăbăcăriilor (inclusiv a întreprinderilor de prelucrare primară  a pieilor brute),";
    la alineatul (1) literele d), f) şi alineatul (2), textul "Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător şi Ministerul Sănătăţii" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi autoritatea centrală pentru sănătate";
    la alineatul (1) litera f), cuvintele "extragerea substanţelor utile, a materialelor de construcţie," se exclud;
    la alineatul (1), după litera f) se introduce litera g), care va avea următorul cuprins:
    "g) extragerea substanţelor utile şi a materialelor de construcţie.";
    după alineatul (1) se introduc două alineate noi, (2) şi (3), care vor avea următorul cuprins:
    "(2) Păşunatul în zonele de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă se permite în exclusivitate în partea îndepărtată de rîu a zonei de protecţie.
    (3) Păşunatul se efectuează în conformitate cu normele şi regimul capacităţii de păşunat, prevăzute în Regulamentul aprobat de Guvern. Responsabilitatea pentru respectarea regimurilor capacităţii de păşunat o poartă autorităţile administraţiei publice locale, care atribuie terenurile pentru păşunat, şi autorităţile de protecţie a ordinii publice.";
    alineatul (2) devine alineatul (4).
    5. Articolul 14:
    alineatul (1):
    în prima propoziţie, cuvintele "şi pentru fînaţuri" se substituie prin textul ", pentru fînaţuri şi restabilirea locurilor de depunere a icrelor din luncile inundabile şi deltele rîurilor";
    în propoziţia a doua, după cuvintele "de consolidare a malurilor" se introduc cuvintele "pot fi amenajate locuri de trecere a peştelui", iar după cuvintele din paranteze "pereţi de sprijin" se introduce cuvîntul ", ecluze";
    după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(6), care vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul existenţei sau creării perdelelor forestiere de protecţie a malului, terenurile respective se transmit în administrarea autorităţii silvice centrale cu atribuirea dreptului de proprietate publică asupra lor.
    (3) În cazul utilizării pentru fînaţuri a terenului aflat în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor autorităţi, aceste autorităţi determină modul de utilizare a terenului pentru fînaţ şi poartă răspundere pentru utilizarea lor conform destinaţiei.
    (4) În cazul restabilirii locurilor de depunere a icrelor din luncile inundabile şi deltele rîurilor, regimul de utilizare a lor se stabileşte de Serviciul piscicol.
    (5) Pentru fîşiile riverane de protecţie a apelor, în care se efectuează utilizarea în complex, determinată la alineatul (1) al prezentului articol, se permite administrarea comună de către autorităţile administraţiei publice locale, autoritatea silvică centrală şi Serviciul piscicol în baza acordului încheiat între ei, în care repartizarea funcţiilor se stabileşte de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    (6) Adăparea vitelor se efectuează în locuri amenajate special, atribuite de comun acord cu organele administraţiei publice locale. Mînarea vitelor la adăpare prin fîşiile riverane de protecţie a apelor se efectuează pe cărări stabilite în acest scop, amplasate de-a curmezişul fîşiilor de protecţie.";
    alineatul (2) devine alineatul (7), care va avea următorul cuprins:
    "(7) În limitele fîşiilor riverane de protecţie a apelor se interzice aratul terenurilor, păşunatul şi organizarea taberelor de vară pentru vite, amenajarea campingurilor şi taberelor staţionare de corturi."
    6. La articolul 18 alineatul (2), textul "Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător şi Ministerului Sănătăţii" se substituie prin textul "autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi autorităţii centrale pentru sănătate".
    Art.V. - Legea nr.851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.494) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul unic, subalineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător;"
    2. În cuprinsul legii, cuvintele "autoritatea centrală pentru mediu" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu".
    3. Articolul 16 se completează cu un nou alineat, (3), care va avea următorul cuprins:
    "(3) Beneficiarul prezintă materialele de proiectare a obiectelor prevăzute la alin.(1) şi (2) pînă la aprobarea acestora de către subdiviziunea respectivă a Expertizei ecologice de stat, conform modului stabilit de autoritatea centrală pentru  resursele naturale şi mediu."
    4. Articolul 17 se completează cu alineatele (3) şi (4), care vor avea următorul cuprins:
    "(3) Documentaţia privind E.I.M.Î. se elaborează în etapa iniţială de planificare şi este considerată parte componentă obligatorie a documentaţiei de proiect şi planificare.
    (4) Avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat serveşte drept bază pentru elaborarea compartimentului "Protecţia mediului înconjurător" în documentaţia de proiect şi planificare."
    5. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 5, propoziţia a doua se completează, în final, cu textul "şi serveşte drept bază pentru elaborarea compartimentului "Protecţia mediului înconjurător" în documentaţia de proiect şi planificare.";
    la punctul 10, textul "în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Ecologie al autorităţii centrale pentru mediu, exclusiv" se exclude;
    la punctul 26, cuvintele "şi să înceapă elaborarea documentaţiei" se substituie prin cuvintele "şi să elaboreze documentaţia";
    la punctul 27, cuvintele "la etapa de elaborare a" se substituie prin cuvintele "în procesul elaborării".
    Art.VI. - Codul silvic nr.887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.4-5, art.36) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Organizarea şi gospodărirea fondului cinegetic din teritoriile din subordinea fondului forestier şi exercitarea controlului departamental în domeniu ţin de competenţa autorităţii silvice centrale.";
    la alineatul (6), după cuvintele "autoritatea silvică centrală" se introduce  textul "de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    2. La articolul 18, după cuvintele "de comun acord cu" se introduce textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi".
    3. La articolul 20 alineatul (2), textul ", autorităţile administraţiei publice locale, organele silvice de stat" se exclude.
    4. Articolul 21:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    "Articolul 21. Competenţa autorităţii silvice centrale";
    la alineatul 1 în prima propoziţie, cuvintele "controlului de stat" se substituie prin cuvintele "controlului departamental";
    litera b) se exclude;
    literele c) - l) devin literele b) - k).
    5. Articolul 22:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    "Articolul 22.  Competenţa autorităţii centrale abilitate
                            cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia
                            mediului înconjurător";
    litera h) se exclude;
    literele i) şi j) devin literele h) şi i).
    6. La articolul 25 alineatul (2), după cuvintele "publice locale" se introduce textul "de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    7. Articolul 26 alineatul (1):
    cifra "36" se  substituie prin cifra "37";
    alineatul se completează, în final, cu textul "de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    8. La articolul 30 alineatul (1) litera b), cuvintele "să construiască" se substituie prin textul "cu autorizaţia autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător să construiască".
    9. La articolul 37, alineatul (2) se completează, în final, cu textul "de comun acord cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    10. La articolul 38 alineatul (1), cuvintele "fără afectarea pădurii" se substituie prin textul "în baza autorizaţiei (licenţei), eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    11. La articolul 43, după cuvintele "de comun acord", se introduce textul "cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi".
    12. Articolul 44:
    alineatul (4) se completează, în final, cu textul ", cu excepţia colectării plantelor spontane medicinale şi a melcilor";
    la alineatul (6), cuvîntul "principale" se substituie prin cuvintele "de îngrijire".
    13. La articolul 62, alineatul (1) se completează, în final, cu cuvintele "din subordinea sa".
    14. La articolul 64 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) să exercite controlul departamental asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic din subordine;"
    Art.VII. - La articolul 27 din Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art.337), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Dreptul de exercitare a controlului de stat asupra folosirii resurselor naturale îl are autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător."
    Art.VIII. - Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.l6-17, art.101) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se substituie prin textul "autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător", iar sintagma "Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" - prin sintagma "Departamentul Situaţii Excepţionale".
    2. Articolul 8 se completează cu litera k), care va avea următorul cuprins:
    "k) să asigure importul şi fabricarea produselor alimentare şi a mărfurilor de larg consum în ambalaje reutilizabile şi reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea şi recuperarea ambalajelor proprii sau importate, să nu admită ambalarea excesivă."
    3. Articolul 16 se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) importul produselor alimentare şi al mărfurilor de larg consum în ambalaje de unică folosinţă şi al ambalajelor de unică folosinţă, inclusiv al celor fabricate din policlorură de vinil, al ambalajelor multistrat şi multimaterial (tip Tetrapak),   precum şi de alt tip, pentru utilizarea şi comercializarea lor pe piaţa internă, dacă producătorul (comercializatorul) nu dispune de o reţea de colectare şi de instalaţii de distrugere a acestora, fără a cauza prejudicii mediului."
    4. La articolul 20, alineatul (1) se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) importul produselor alimentare şi al mărfurilor de larg consum în ambalaje de unică folosinţă şi al ambalajelor de unică folosinţă, pentru care nu există metode inofensive de reciclare sau distrugere."
    5. Articolul 27 se completează, în final, cu cuvintele ", iar prevederile articolului 16 litera d) şi ale articolului 20 litera d) - de la 1 ianuarie 2002".
    Art.IX. - Legea nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997 cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.154) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător."
    2. După articolul 7 se introduce un nou articol, 8, care va avea următorul cuprins:
    "Articolul 8.  Competenţa autorităţii centrale abilitate
                         cu gestiunea resurselor naturale  şi cu protecţia
                         mediului înconjurător
    Autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător efectuează:
    a) monitoringul, colectarea şi analiza informaţiei privind poluarea radioactivă de fond a mediului;
    b) prognoze privind  dispersia şi deplasarea poluanţilor radioactivi."
    3. Articolele 8-18 devin articolele 9-19.
    Art.X. - Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Terenurile şi bazinele acvatice din componenţa rezervaţiilor ştiinţifice, zonelor cu protecţie integrală ale parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei, grădinilor botanice şi dendrologice se sustrag din circuitul economic şi se transmit în folosinţă pe termen nelimitat instituţiilor corespunzătoare. În limitele parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei se pot afla terenuri şi bazine acvatice ale altor beneficiari sau proprietari. În acest caz, beneficiarii şi proprietarii sînt obligaţi să respecte restricţiile cu privire la protecţia mediului şi interdicţiile la genurile de activitate prevăzute de prezenta lege."
    2. Articolul 86 se completează cu literele e), f), g) şi h), care vor avea următorul cuprins:
    "e) aplicarea pesticidelor;
    f) amplasarea fermelor şi complexelor zootehnice;
    g) construcţia şi amplasarea staţiilor de alimentare cu petrol, obiectelor pentru prepararea soluţiilor chimice şi pentru depozitarea produselor petroliere, sălilor de cazane, acumulatoarelor de ape reziduale, punctelor de deservire tehnică, spălătoriilor, obiectelor agricole şi industriale, care pot avea un impact ecologic distructiv;
    h) construcţia colectoarelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor reziduale."
    Art.XI. - Guvernul:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    în termen de 4 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind fixarea taxei ecologice pentru ambalaj, lista ambalajelor pentru care se percepe taxa ecologică pentru ambalaj, care va conţine mărimile acesteia, mecanismul de percepere a ei şi modul de utilizare a mijloacelor obţinute;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 30 iulie 2001.
    Nr. 454-XV.