LPC463/2003
ID intern unic:  312489
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 463
din  20.11.2003
pentru modificarea şi completarea articolului 20 din
Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind
deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248-253     art Nr : 1000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Articolul 20 din Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi se completează după cum urmează:
la litera a), după cuvintele "obiective acvatice," se introduc cuvintele "depozitarea şi prelucrarea lor";
la litera b), cuvintele "înhumarea  deşeurilor periculoase" se înlocuiesc cu cuvintele "înhumarea şi prelucrarea deşeurilor periculoase, deşeurilor de producţie şi menajere".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                              Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 20 noiembrie 2003.
    Nr.463-XV.