LPC480/2003
ID intern unic:  312500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 480
din  04.12.2003
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.1347-XIII
din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 10
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul  16:
litera d) se abrogă;
alineatul unic devine alineatul  (1);
se introduce un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
"(2) Se interzice importul ambalajelor de unică  folosinţă, cu sau fără conţinut, prevăzute în anexa nr.2, dacă  producătorul (comercializatorul) nu dispune de o reţea de colectare şi/sau de instalaţii de distrugere a acestora, fără a cauza prejudicii  mediului."
2.  Articolul  20:
la alineatul  (1), litera d) se abrogă;
după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
"(2) Se interzice importul  ambalajelor de unică  folosinţă, cu sau fără conţinut, prevăzute în anexa nr.2, pentru care nu există metode inofensive de reciclare sau de distrugere."
alineatul (2) devine alineatul  (3).
3.  Articolul  27 va avea următorul cuprins:
"Prezenta lege intră  în vigoare la data publicării, cu excepţia art.16 alin.(2) şi art.20 alin.(2)  care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2005."
4. Anexa unică devine anexa nr.1.
5. Legea se completează cu anexa nr.2, cu următorul cuprins:
"Anexa nr.2
la Legea privind deşeurile
de producţie şi  menajere
L I S T A
ambalajelor de unică folosinţă interzise pentru  import
în lipsa capacităţilor şi  metodelor de reciclare a lor

Poziţia tarifară Denumirea mărfii
1 2
  Lăzi, cutii, saci, pungi şi  alte ambalaje din hîrtie, carton,  vată de celuloză sau  pînzeturi  din fibre celulozice;  obiecte din carton pentru  birou, pentru magazine sau  similare
4819 20 101 --- Pachete "Tetra pac"
  Folii şi  benzi subţiri din aluminiu (chiar imprimate sau  fixate pe hîrtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu  o  grosime de maximum 0,2 mm (fără a include suportul)
7607 11 -- Simplu laminate:
7607 11 100 --- Cu grosimea sub  0,021 mm
7607 11 900 --- Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum  0,2 mm
7607 19 -- Altele:
7607 19 100 --- Cu grosimea sub 0,021 mm
  --- Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar de maximum  0,2 mm:
7607 19 910 ---- Autoadezive
7607 19 990 ---- Altele
7607 20 - Pe suport:
7607 20 100 -- Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) sub 0,021 mm
  -- Cu  grosimea (grosimea suportului nu este inclusă)  de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm:
7607 20 910 --- Autoadezive
7607 20 990 --- Altele
  Rezervoare, butoaie,  bidoane, butii, cutii şi  recipiente similare din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau  flexibile), pentru  orice substanţe (cu  excepţia gazelor comprimate sau  lichefiate), cu o  capacitate de maximum  300 litri, fără dispozitive mecanice sau  termice, chiar căptuşite sau  izolate termic
7612 10 000 - Recipiente tubulare flexibile
7612 90 - Altele:
7612 90 100 -- Recipiente tubulare rigide
7612 90 200 -- Recipiente de tipul celor utilizate pentru aerosoli

Notă. Interdicţia se referă numai la mărfurile de la poziţiile tarifare indicate."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                           Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 4 decembrie 2003.
Nr.480-XV.