LPC509/2001
ID intern unic:  312524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 509
din  05.10.2001
pentru modificarea Legii poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995
Publicat : 31.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 131-132     art Nr : 973
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
Articol unic. - Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65-66, art.711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2:
la alineatul 6 liniuţa a doua, cuvîntul "coletele" se exclude;
la alineatul 7, cuvintele "servicii poştale exprese privind coletele" se substituie prin cuvintele "servicii poştale prestate privind coletele şi/sau servicii poştale exprese prestate privind corespondenţa şi coletele."
2. La articolul 9, sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii" se substituie prin sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor".
3. La articolul 10 litera c), cuvîntul "poştale" se substituie prin cuvintele "pentru serviciile poştale de bază".
4. La articolul 20 alineatul (3), cuvintele "în limitele tarifelor determinate de minister" se exclud.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 5 octombrie  2001.
    Nr. 509-XV.