LPC528/2001
ID intern unic:  312534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 528
din  11.10.2001
pentru modificarea articolului 12 din Codul  funciar
Publicat : 31.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 131     art Nr : 985     Promulgat : 25.10.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol  unic.  - La articolul  12 alineatul  4  subalineatul  9 al Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107,  art.817),  textul  ", cu condiţia că  se vor stabili  în localitatea respectivă" se exclude.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 11 octombrie  2001.
Nr. 528-XV.