LPM543/2001
ID intern unic:  312540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 543
din  12.10.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141-143     art Nr : 1095
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961 nr.10, art.42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 26 litera a), cuvintele "şi al trupelor Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", al Departamentului Trupelor de Grăniceri, al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi al Serviciului de  Protecţie şi Pază de Stat".
    2. La articolul 1562 alineatul 2, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.II. - La articolul 30 alineatul 3 subalineatul 2 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1990, nr.8, art.191), cu modificările ulterioare, cuvintele "ministrul securităţii naţionale," se exclud.
    Art.III. - Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 litera o), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    2. La articolul 13 alineatul 2 litera d), cuvintele "sau securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova sau altor organe competente".
    Art.IV. - La  articolul 22 alineatul 1 din Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu modificările ulterioare,  cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.V. - Legea nr.968-XII din 17 martie 1992 despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.69-1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul 4, cuvintele "de Ministerul Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, de Departamentul Trupelor de Grăniceri, de Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat".
    2. La articolul 33 alineatul 1 liniuţa 1, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat".
    Art.VI. - Anexa nr.4 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 3, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul "MINISTERUL SECURITĂŢII NAŢIONALE" se exclude;
    după compartimentul "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"  se introduc trei noi compartimente, cu următorul cuprins:
  "SERVICIUL DE INFORMAŢII
  ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
    Efectivul de sergenţi angajaţi
    pe bază de contract    9 - 14  
    Efectivul de ofiţeri    15 - 21  
    Şef subdiviziune, specialist    15 - 21  
    Directorul Serviciului         23  
    
    DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE GRĂNICERI  Unităţile militare:  
    efectivul de sergenţi angajaţi
    pe bază de contract    9 - 14  
    efectivul de ofiţeri    15 - 21  
    Plutonier, sergent    9 - 14  
    Şef subdiviziune, specialist    15 - 21  
    Şeful Departamentului    22  
    SERVICIUL DE PROTECŢIE
    ŞI PAZĂ DE STAT    
    Efectivul de sergenţi angajaţi
    pe bază de contract    9 - 14
    Efectivul de ofiţeri    15 - 21  
    Şef subdiviziune, specialist     15 - 21  
    Şeful Serviciului         23"  
    Art.VII. - Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.37), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (2) litera g), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat".
    2. La articolul 17 alineatul (1) subalineatul 4, cuvintele "securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "securităţii statului".
    Art.VIII. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat", iar cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri".
    2. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele "art.5" se înlocuiesc cu cuvintele "art.10".
    3. La articolul 15, cuvintele "art.20" se înlocuiesc cu cuvintele "art.12".
    4. La articolul 17 alineatul (1) litera a), cuvintele "art.14" se înlocuiesc cu cuvintele "art.42".
    5. Articolul 18:
    la litera d), cuvintele "securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "securităţii statului";
    articolul se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    "e) alte perioade de activitate prevăzute de legislaţie."
    6. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele "art.65" se înlocuiesc cu cuvintele "art.30".
    Art.IX. - La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, cuvintele "ministrul securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.X. - La articolul 22 alineatul (15) din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art.231), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi ale Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi ale Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.XI. - Articolul 23 alineatul (2) din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.3-4, art.51), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "(2) Şeful Direcţiei Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru Găgăuzia este din oficiu membru al colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova."
    [Art.XII abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.XIII. - La articolul 48 alineatul (4) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, cuvintele "ale ministerelor afacerilor interne, apărării şi securităţii naţionale, care sînt numiţi în funcţie de către ministerul respectiv" se înlocuiesc cu cuvintele "ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, care sînt numiţi în funcţie de către autorităţile respective".
    Art.XIV. - La punctul 5 din anexa nr.2 la Legea nr. 571-XIII din 22 iulie 1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.45-46, art.555), cu modificările ulterioare, cuvintele "securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "securităţii statului", iar cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "organelor securităţii statului".
    Art.XV. - Articolul 13 alineatul (4) din Legea securităţii statului nr.618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11,  art.117), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "(4) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova funcţionează în conformitate cu Legea privind organele securităţii statului şi Legea privind Serviciul de  Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova."
    Art.XVI. - Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul de stat specializat în domeniul asigurării securităţii statului.";
la alineatul (2), după cuvintele "dă indicaţii" se introduc cuvintele "privind asigurarea securităţii statului".
    2. Articolele 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 15. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, fiind un organ specializat al puterii executive, exercită protecţia şi paza persoanelor care beneficiază de protecţie şi pază de stat, precum şi paza obiectivelor aflate în pază.
    Articolul 16. Departamentul Trupelor de Grăniceri
    (1) Departamentul Trupelor de Grăniceri, fiind un organ specializat al puterii executive, exercită paza frontierei de stat pe uscat şi pe apele de frontieră. Departamentul Trupelor de Grăniceri reprezintă interesele Republicii Moldova la frontiera de stat.
    (2) Regulamentul Departamentului Trupelor de Grăniceri este aprobat de Guvern."
    3. Articolul 18:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Efectivul de militari şi salariaţi civili angajaţi în organele securităţii statului se stabileşte şi se aprobă prin legile organice care reglementează activitatea acestora.";
    alineatele (9) şi (10) se exclud;
    alineatul (11) devine alineatul (9).
    4. La articolul 19 alineatul (3), cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "organelor securităţii statului".
    5. Articolul 25:
    la alineatul (1), cuvintele "directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "conducătorilor organelor securităţii statului";
    la alineatul (3), cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "Organele securităţii statului";
    la alineatul (5), cuvintele "Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "Conducătorii organelor securităţii  statului".
    6. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele "directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se  înlocuiesc cu  cuvintele "conducătorilor organelor securităţii statului", iar cuvîntul "ministerului" se înlocuieşte cu cuvîntul "organelor".
    Art.XVII. - La articolul 31 alineatul (4) din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art.259), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.XVIII. - Articolul 2 din Legea nr.776-XIII din 13 martie 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinar al Forţelor Armate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.46-47, art.411), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) Departamentul Trupelor de Grăniceri;";
    articolul se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    "f) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova."
    Art.XIX. - La articolul 4 alineatul (1) litera a) din Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi al Departamentului Trupelor de Grăniceri" se înlocuiesc cu cuvintele ", al Departamentului Trupelor de Grăniceri şi al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat".
    Art.XX. - În compartimentul VIII punctul 28 din anexa la Legea nr.851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului  înconjurător  (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.494), cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.XXI. - La articolul 57 alineatul (3) din Codul silvic nr.887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.4-5, art.36), cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.XXII. - La articolul 8 din Legea nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de calificare şi gradele speciale militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 65-66, art.643), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele  "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat".
    Art.XXIII. - La articolul 56 din Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.518), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.XXIV. - La articolul 9 litera h) din Legea nr.1457-XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.54), cu modificările ulterioare, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.XXV. - Articolul 3 din Legea nr. 1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    la alineatul (4), cuvintele "organelor securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    la alineatul (5), cuvintele "organele securităţii naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele  "organele teritoriale ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.XXVI. - La articolul 15 alineatul (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile  nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art.318), cu modificările ulterioare, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 12 octombrie 2001.
    Nr. 543-XV.