LPM549/2003
ID intern unic:  312542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 549
din  25.12.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 68
    MODIFICAT
   
LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484

     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. -  Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. În dispoziţia articolului 412, după cuvîntul "obligatorii" se introduc cuvintele "şi de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum ".
    2. Articolul 162 se completează cu alineatul 10, cu următorul cuprins:
    "Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în modul stabilit de legislaţie, -atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor responsabile de înregistrare în mărime de la zece la douăzeci de salarii minime."
    3. Codul se completează cu articolele 1635 şi 1636, cu următorul cuprins:
    "Articolul 1635. Încălcarea regulilor de calculare şi achitare a
                               primelor de asigurare obligatorie de asisten
ţă
                               medical
ă
    Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie privind achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală -
    atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la zece salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere  în mărime de la zece la o sută de salarii minime.
    Nerespectarea ordinii şi modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincisprezece la cincizeci de salarii minime.
    Neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie - atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la zece salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci şi cinci de salarii minime.
    Netransferarea, transferarea cu întîrziere sau incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate,
    -atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor care au semnat documentele de retribuire a muncii în mărime de la cinci la zece salarii minime.
    Neprezentarea, în termenele stabilite de legislaţie, a dărilor de seamă privind calcularea şi achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor la listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, -atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la douăzeci de salarii minime.
    Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, ale agenţiilor ei teritoriale şi ale Serviciului Fiscal de Stat documentele justificative şi actele de evidenţă, necesare stabilirii obligaţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
    -atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la treizeci la şaptezeci şi cinci de salarii minime.
    Articolul 1636. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru
                              retribuirea muncii fără transferarea primelor
                             de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii mijloacelor pentru retribuirea muncii fără prezentarea concomitentă a documentului ce confirmă transferarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea cuvenită- atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincisprezece la treizeci şi cinci de salarii minime.
    Eliberarea de către instituţia financiară către agentul economic a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezinte, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea cuvenită -
    atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la cincisprezece la treizeci şi cinci de salarii minime."
    4. La articolul 2211 alineatul 1 şi alineatul 2 punctul 4), după cifra "1634" se introduc cifrele ", 1635, 1636".
    5. Codul se completează cu articolul 2222, cu următorul cuprins:
    "Articolul 2222. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile teritoriale examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la art.162 alin.10 şi la art.1635 şi 1636 din prezentul cod.
    Dreptul de a examina cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi de a  aplica sancţiuni administrative în numele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină îl au directorul general şi vicedirectorii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, directorii agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii acestora."
    6. Articolul 292 se completează cu alineatul 7, cu următorul cuprins:
    "Amenzile aplicate pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative, menţionate la art.162 alin.10 şi la art.1635 şi 1636 din prezentul cod, se fac venit la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală."
   [Art.II abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art.III. -  Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Clauza de adoptare a legii se completează în final cu  cuvîntul "organică".
    2. În cuprinsul legii, cuvintele "instituţie medicală" se substituie prin cuvintele "prestator de servicii medicale".
    3. La articolul 4:
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Asiguratul este persoana fizică sau juridică care a încheiat cu asigurătorul un contract de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sau care devine asigurat prin efectul prezentei legi."
    alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7);
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Calitatea de asigurat pentru persoana angajată (salariată) o are întreprinderea, instituţia, organizaţia, denumite în continuare angajator, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare."
    după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Calitatea de asigurat şi de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele neangajate, care nu sînt indicate la alin.(4), o au ele înseşi."
    alineatele (5)-(7) devin alineatele (6)-(8);
    alineatul (6) se completează în final cu textul ", în interesul cărora au fost plătite prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărimea şi în termenul stabilit de legislaţie";
    alineatul (7) se completează în final cu cuvîntul "(ramurale)";
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    "(8) Prestatorii de servicii medicale din sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, denumiţi în continuare prestatori de servicii medicale, sînt instituţiile medico-sanitare care au încheiat contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau cu agenţiile ei teritoriale (ramurale)."
    4. La articolul 5 alineatul (3), textul "art.4 alin.(3)" se substituie prin textul  "art.4 alin.(4)".
    5. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele "asigurătorul se obligă" se substituie prin cuvintele "asiguratul se obligă să plătească asigurătorului primele de asigurare, iar asigurătorul îşi asumă obligaţia";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Încheierea contractului de asigurare este confirmată prin eliberarea de către asigurător, fiecărei persoane asigurate, a unei poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în temeiul căreia aceasta va beneficia de întregul volum de asistenţă medicală prevăzut în Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale din Republica Moldova."
    6. La articolul 7, alineatul (1) se completează în final cu textul ", iar asigurătorul se obligă să achite costul asistenţei medicale acordate".
    7. Articolul 8:
    la alineatul (2), textul "de Camera de Licenţiere dacă solicitantul a obţinut autorizaţia Ministerului Sănătăţii" se substituie prin textul "în modul stabilit de legislaţie";
    la alineatul (5), cuvintele "întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor" se substituie prin cuvîntul "angajatorilor".
    8. Articolul 10 alineatul (2):
    la litera b), cuvintele "prezenta lege" se substituie prin cuvîntul "legislaţie";
    alineatul se completează cu literele d) şi e), cu următorul cuprins:
    "d) să prezinte asigurătorului, o dată cu încheierea contractului de asigurare, listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, conform modelului stabilit de asigurător;
    e) să comunice în scris asigurătorului, în termen de 15 zile, despre toate schimbările survenite în listele sale de evidenţă a persoanelor asigurate, în vederea anulării poliţelor de asigurare nevalabile sau obţinerii de noi poliţe."
    9. La articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este organizaţie de stat  autonomă, inclusiv cu autonomie financiară, nonprofit, şi se înfiinţează de Guvern."
    la alineatul (3) litera a), cuvintele "şi medicii particulari" se exclud.
    10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13. Prestatorii de servicii medicale
    În cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asistenţa medicală se acordă de prestatorii de servicii medicale, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, care activează în conformitate cu legislaţia."
    11. La articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru neplata, în termenul stabilit de legislaţie, a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, asiguratul plăteşte o penalitate, calculată în conformitate cu legislaţia, pentru perioada care începe după scadenţa primei de asigurare şi se încheie în ziua plăţii efective a acesteia."
    12. La articolul 15:
    cuvintele "este în drept" se substituie prin cuvintele "şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) sînt în drept";
    textul ", cu excepţia cazurilor cînd prejudiciul a fost cauzat de asigurat" se exclude.
    13. La articolul 17:
    se introduce un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
    "(1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o sumă fixă sau o contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului persoanei asigurate, conform prevederilor legislaţiei şi contractului de asigurare."
    alineatele (1)-(6) devin alineatele (2)-(7);
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se stabileşte anual prin lege, în funcţie de suma prevăzută de legea bugetului pe anul respectiv, pentru o persoană din categoria care este asigurată din buget."
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Mărimea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu  şi la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii se stabileşte anual prin lege şi reprezintă raportul mărimii primei de asigurare în formă de sumă fixă la salariul mediu anual pe economie prognozat pentru anul următor, exprimat în procente."
    alineatele (4)-(7) devin alineatele (5)-(8);
    la alineatul (5), cuvîntul "patronului" se substituie prin cuvîntul "angajatorului".
    14. La articolul 18:
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Asigurătorul este în drept să achite în avans cheltuielile pentru prestarea serviciilor medicale, conform condiţiilor stabilite în contract."
    alineatele (2)-(4) devin alineatele (3)-(5);
    la alineatul (4):
    cuvîntul "diferite" se exclude;
    alineatul se completează în final cu cuvîntul "(ramurale)";
    la alineatul (5), cuvintele "Ministerul Sănătăţii" şi "Guvern" se substituie prin cuvintele "Compania Naţională de Asigurări în Medicină" şi "Ministerul Sănătăţii".
    15. La articolul 22 litera c), textul "şi Regulamentul cu privire la modul de achitare a primelor de asigurare şi mărimile acestora" se exclude.
    Art.IV. - Articolul 283 alineatul (1) din Titlul VI al Codului fiscal nr.1055-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează cu litera o), cu următorul cuprins:
    "o) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

    Chi
şinău, 25 decembrie 2003.
    Nr.549-XV.