LPC573/2003
ID intern unic:  312560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 573
din  26.12.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 09.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 320     Promulgat : 29.03.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, în propoziţia a doua a definiţiei noţiunii "Consiliul Creditorilor", după cuvintele "din reprezentanţi ai creditorilor" se introduc cuvintele "şi reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice".
2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Articolul 4. Organul care aplică procesul de restructurare
Organul care aplică procesul de restructurare este Consiliul Creditorilor. Componenţa Consiliului Creditorilor se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, la propunerea Guvernului. În cazul eliberării membrului Consiliului Creditorilor din funcţia deţinută, atribuţiile acestuia în cadrul consiliului le va exercita persoana nou-desemnată în funcţia respectivă, fără adoptarea de către Parlament a unei noi hotărîri."
3. Articolul 5:
la alineatul (1) litera d), după cuvintele "ministerele de ramură" se introduc cuvintele "sau alte organe de resort";
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazuri excepţionale, la propunerea ministerului de ramură sau a altui organ de resort, în baza deciziei Guvernului, procesul de restructurare se aplică repetat întreprinderilor de importanţă vitală pentru economia naţională."
4. La articolul 7 alineatul (2), după cuvintele "ministerului de ramură" se introduc cuvintele "sau altor organe de resort".
5. La articolul 9 alineatul (1), după cuvintele "pînă la 24 luni" se introduc cuvintele ", la propunerea ministerului de ramură, coordonată cu Ministerul Economiei, şi pînă la 36 luni, la decizia Guvernului,".
6. La articolul 10 alineatul (1), după cuvintele "anumite cazuri," se introduc cuvintele "la propunerea ministerului de ramură, coordonată cu Ministerul Economiei".
7. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele "ministerele de ramură" se introduc cuvintele "sau alte organe de resort".
8. Articolul 15 alineatul (1) punctul 5):
la litera a) liniuţa 2, textul "12 sau 24" se înlocuieşte cu textul "12, 24 sau 36";
literele e) şi f) se completează în final cu cuvintele "sau altor organe de resort".
9. La articolul 35 alineatul (1), cuvintele "trebuie să" se exclud.  
10. Articolul 36:
la alineatul (2) litera d), cuvintele ", în calitate de expert," se exclud;
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Remuneraţia administratorului provizoriu se stabileşte de către instanţa de judecată din contul persoanei care a depus cererea introductivă."
11. Articolul 45:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Dispozitivul hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate se publică în termen de 10 zile din data adoptării acesteia, conform art.19."
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Instanţa de judecată afişează hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate în incinta sa, iar administratorul o expediază, în mod obligatoriu, Registrului de stat al întreprinderilor şi Registrului de stat al organizaţiilor, tuturor registrelor în care se înregistrează gajul, inspectoratului fiscal de stat teritorial, organului cadastral teritorial, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, registrelor de stat ale transporturilor, Camerei de Comerţ şi Industrie, ministerului de ramură, băncilor în care debitorul are conturi, precum şi altor instituţii şi autorităţi relevante în fiecare caz concret."
la alineatul (3), cuvintele "la alin.(3)" se înlocuiesc cu cuvintele "la alin.(2) din prezentul articol".
12. În denumirea articolului 63, cuvîntul "Creditorii" se înlocuieşte cu cuvîntul "Cheltuielile".
13. La articolul 64 se modifică numai textul în limba rusă.
14. Articolul 67:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Creditorii sînt convocaţi în adunare de către administrator. La adunare participă creditorii garantaţi, creditorii masei debitoare şi debitorul."
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Adunarea la care sînt validate creanţele (adunarea de validare) are loc sub conducerea instanţei de judecată şi creditorii se convoacă în cel mult 15 zile din data adunării de raportare. Adunarea de validare poate avea loc la aceeaşi dată cu adunarea de raportare."
15. Articolul 68:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Adunarea creditorilor este condusă de către preşedinte, care este ales din rîndul creditorilor participanţi la adunare."
alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Instanţa de judecată verifică legalitatea hotărîrilor adoptate de creditori."
16. La articolul 71:
după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
"(5) La fiecare şedinţă a comitetului creditorilor, pentru a conduce şedinţa, se alege un preşedinte din rîndul membrilor comitetului creditorilor."
alineatul (5) devine alineatul (6).
17. Articolul 73:
la alineatul (4), cuvintele "şi comitetul creditorilor" se înlocuiesc cu cuvintele ", comitetul creditorilor şi ministerul de ramură";
articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Una şi aceeaşi persoană nu poate fi desemnată în funcţia de administrator decît al unei singure întreprinderi insolvabile. În cazuri excepţionale, instanţa de judecată, cu acordul comitetului creditorilor, poate desemna una şi aceeaşi persoană în funcţia de administrator a nu mai mult decît două astfel de întreprinderi."
18. La articolul 76 litera g), după cuvintele "comitetul creditorilor" se completează cu cuvintele "şi ministerul de ramură".
19. Articolul 84 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Calcularea dobînzilor aferente creditelor acordate debitorului de către Ministerul Finanţelor se suspendă."
20. La articolul 116 alineatul (2), se modifică numai textul în limba rusă.
21. Articolul 124:
alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează în final cu următoarea propoziţie: "Termenul de valorificare şi/sau lichidare a masei debitoare nu va depăşi 5 ani."
articolul se completează cu alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(2) Vînzarea sau înstrăinarea bunurilor din masa debitoare se face prin licitaţie publică sau prin concurs. Bunurile nevîndute la prima licitaţie sau concurs se scot repetat la licitaţie sau concurs. În cazurile în care bunurile nu se vînd la cel puţin trei licitaţii sau concursuri desfăşurate în modul stabilit, la decizia adunării sau comitetului creditorilor, ele pot fi vîndute de către administrator prin negocieri directe, în baza contractului de vînzare-cumpărare. Administratorul organizează şi desfăşoară licitaţii, concursuri sau antrenează în acest scop organizaţii specializate, cu achitarea serviciilor din contul debitorului.
(3) Preţul iniţial de vînzare a bunurilor din masa debitoare se stabileşte de adunarea sau comitetul creditorilor, în baza evaluării efectuate în conformitate cu legislaţia, însă nu poate fi mai mic decît valoarea evaluată. Dacă bunurile nu sînt vîndute la licitaţie, concurs sau prin negocieri directe la preţul iniţial, ele se expun din nou în vînzare la preţuri mai mici, aprobate de adunarea sau comitetul creditorilor.
(4) Cu acordul adunării creditorilor, administratorul poate vinde bunurile de valoare mică (inventarul) fără a organiza licitaţii, în baza contractului de vînzare-cumpărare."
22. Articolul 126 se completează cu alineatele (14) şi (15), cu următorul  cuprins:
"(14) Suma obţinută din vînzarea întreprinderii ca un complex unic constituie masa debitoare şi se distribuie în conformitate cu prezenta lege.
(15) Dacă suma obţinută din vînzarea întreprinderii dă posibilitate de a satisface totalmente creanţele creditorilor, la propunerea administratorului, procesul de insolvabilitate a debitorului se consideră închis, cu luarea de către instanţa de judecată a hotărîrii respective."
23. La articolul 139 alineatul (4), cuvintele ", dar care nu va fi mai mare decît cursul respectiv stabilit pentru data scadenţei creanţei conform contractului" se exclud.
24. La articolul 148 alineatele (1) şi (2), cuvintele "un cont de depozit al instanţei de judecată" şi "contul de depozit al instanţei de judecată" se înlocuiesc cu cuvintele "contul "Mijloace intrate temporar în dispoziţia instanţei de judecată"."
25. Articolul 153:
la alineatul (1), după propoziţia întîi se introduce următoarea propoziţie: "Încheierea de respingere a cererii introductive poate fi contestată cu recurs."
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Comisia de lichidare (lichidatorul) întocmeşte bilanţul de lichidare a  debitorului, concluzia despre lipsa masei debitoare şi le prezintă instanţei de judecată spre aprobare."
26. La articolul 161 alineatul (2), după cuvintele "O dată cu încetarea  procesului" se introduc cuvintele "în baza art.158 şi 159".
27. La articolul 164:
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Durata procedurii planului se stabileşte în baza hotărîrii adunării creditorilor şi nu poate depăşi 3 ani. În cazul cînd debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, prin decizie de Guvern, durata procedurii planului poate fi stabilită pe un termen de pînă la 5 ani."
alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4).
28. După articolul 164 se introduce articolul 164l, cu următorul cuprins:
"Articolul 1641. Efectele aplicării procedurii planului
(1) În cazul în care planul prevede redresarea solvabilităţii debitorului, prin încheierea instanţei de judecată, se instituie moratoriu asupra executării obligaţiilor pecuniare ale creditorilor şi a obligaţiilor fiscale pe un termen de pînă la 180 de zile, cu excepţiile stabilite de prezenta lege.
(2) Moratoriul se aplică creanţelor a căror scadenţă a survenit pînă la data aplicării procedurii planului.
(3) Moratoriul privind satisfacerea creanţelor creditorilor nu se aplică creanţelor privind plata salariilor, pensiilor alimentare, creanţelor privind recuperarea prejudiciilor cauzate sănătăţii angajaţilor sau creanţelor în legătură cu decesul acestora, precum şi creanţelor pecuniare şi fiscale a căror scadenţă a survenit în perioada de după aplicarea procedurii planului.
(4) Pe perioada acţiunii moratoriului, prevederile art.90 se aplică în mod corespunzător."
29. Articolul 170 alineatul (3):
în partea introductivă, cuvintele "de lichidare" se exclud;
la litera a), cuvintele "(convertirea, novaţia)" se exclud.
30. Articolul 191 alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi continuă procedura planului".
31. Articolul 192 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1)  Din  momentul  adoptării  hotărîrii  de  încetare  a  procesului  de insolvabilitate şi de continuare a procedurii planului, debitorul reintră în dreptul de administrare a masei debitoare. Administratorul îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile art.193 şi 194."
32. La articolul 193:
după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
"(5) Creditorii de stat în comun cu administratorul şi ministerul de ramură, în anumite cazuri, în funcţie de importanţa vitală a debitorului pentru economia naţională, sînt în drept să solicite Guvernului şi Parlamentului scutirea parţială sau totală a debitorului de plata penalităţilor şi altor sancţiuni la bugetul public naţional şi a dobînzilor şi penalităţilor pentru creditele recreditate de către Ministerul Finanţelor agenţilor economici din surse externe şi interne, care sînt incluse în tabelul creanţelor şi confirmate de instanţa de judecată, cu condiţia onorării de către debitor a măsurilor prevăzute în plan."
alineatul (5) devine alineatul (6).
33. Articolul 196 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazurile prevăzute la alin.(2), prevederile art.45 se aplică în mod corespunzător."
34. La articolul 197 alineatul (1) litera b), cifra "3" se înlocuieşte cu cifra "5".
35. La articolul 199, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia debitorilor pentru care termenul procedurii planului este stabilit prin decizie de Guvern".
36. La articolul 201 alineatul (3), cuvîntul "încheierea" se înlocuieşte cu
cuvîntul "hotărîrea".
37. La articolul 203 alineatul (1), se modifică numai textul în limba rusă.
38. La articolul 206 alineatul (1), cuvintele "instanţa de insolvabilitate, printr-o încheiere" se înlocuiesc cu cuvintele "instanţa de judecată, prin hotărîre", iar cuvîntul "încheiere" se înlocuieşte cu cuvîntul "hotărîre".
Art.II. - Articolul 28 din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea debitorului din Registrul de stat, nu este necesară prezentarea actelor menţionare la alin.(1)."
Art.III. - Articolul 86 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărîrii."
Art.IV. - La articolul 6 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.655), cu modificările ulterioare, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
"Persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărîrii."
Art.V. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 16210 va avea următorul cuprins:
"Articolul 16210. Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate
Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin:
1) tăinuirea de la administratorul insolvabilităţii a informaţiilor vizînd cui, cînd şi sub ce formă a fost transmisă o parte din patrimoniul debitorului;
2) neprezentarea, la cererea administratorului insolvabilităţii, a bunurilor aflate la debitor în folosinţă sau la păstrare;
3) neprezentarea de către debitor, la cererea administratorului insolvabilităţii, a documentelor contabile;
4) tăinuirea de la administratorul insolvabilităţii a tranzacţiilor efectuate de către persoana cu funcţie de răspundere şi/sau de către proprietarul debitorului cu unul dintre creditori (cu unii creditori) sau cu o altă persoană după iniţierea procesului de insolvabilitate, dacă tranzacţiile în cauză oferă unor creditori drepturi preferenţiale faţă de alţi creditori la satisfacerea creanţelor, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime."
2. După articolul 16213 se introduce articolul 16214, cu următorul cuprins:
"Articolul 16214. Răspunderea administratorului insolvabilităţii
Încălcarea de către administratorul insolvabilităţii a legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin:
1) încălcarea drepturilor şi intereselor legale ale statului pe parcursul procesului de insolvabilitate, care ar putea aduce statului prejudiciu material la satisfacerea creanţelor;
2) tăinuirea sub orice formă a informaţiilor privind inventarierea patrimoniului debitorului, colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi;
3) neîndeplinirea hotărîrilor instanţei de judecată, ale adunării creditorilor sau ale comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor;
4) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a altor funcţii atribuite prin actele normative în domeniu, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime.
Aceleaşi acţiuni săvîrşite în scopul obţinerii de profit -
atrag după sine aplicarea unei amenzi de la una mie la două mii de salarii minime."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 26 decembrie 2003.
Nr.573-XV.