LPC59/2003
ID intern unic:  312573
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din  21.02.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1515-XII din 16 iunie 1993
privind protecţia mediului înconjurător, Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996
privind expertiza ecologică  şi evaluarea impactului asupra mediului
înconjurător şi a Codului cu privire la contravenţiile administrative
Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 56-58     art Nr : 247
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, partea I, art.283), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10 se completează cu litera j), cu următorul cuprins:
"j) contribuie, împreună cu beneficiarul, la organizarea şi efectuarea expertizei ecologice obşteşti a documentaţiei de proiect pentru obiectele care presupun modificări ale mediului ori ale unor componente ale acestuia."
2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Art.22. -  (1) Expertiza documentaţiei de proiect şi planificare se efectuează în termen de la 45 pînă la  90 de zile de la data prezentării, în funcţie de complexitatea acesteia. Documentaţia de proiect pentru casele de locuit şi obiectele sociale cu asigurare tehnică centralizată se examinează în termen de 15 zile.
(2) Expertiza se efectuează de către experţii ecologi din direcţiile şi secţiile abilitate ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu şi din subdiviziunile acesteia, care au studii superioare, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de comisia de atestare.
(3) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru corectitudinea examinării documentaţiei prezentate spre expertizare, pentru calitatea avizului general, pentru respectarea termenelor de avizare şi a cerinţelor legislaţiei privind protecţia mediului la examinarea documentaţiei."
Art.II. -  Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.494), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (2) litera c), cuvintele  "şi scheme" se substituie prin cuvintele  ", scheme, strategii şi concepţii".
2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Corpul de experţi din sistemul expertizei ecologice de stat se constituie, pentru fiecare componentă a mediului, din  experţi ecologi care au studii superioare, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de comisia de atestare."  
3. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Procedurii de E.I.M.Î. sînt supuse, în mod obligatoriu, prin decizie a autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, documentele strategice privind dezvoltarea economiei naţionale, precum şi alte obiecte şi activităţi, după caz, în funcţie de nivelul eventualului impact asupra mediului înconjurător."
4. La articolul 18:
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Pentru obiectele care presupun modificări ale mediului înconjurător sau ale unor componente ale acestuia, împreună cu documentaţia de proiect, beneficiarul prezintă documentul de confirmare a acordului populaţiei, care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitară a obiectului respectiv, privind amplasarea acestuia sau implementarea unor procese tehnologice. Documentul menţionat se întocmeşte în baza colectării semnăturilor sau a procesului-verbal al adunării locuitorilor din zona de protecţie sanitară."
alineatele (4) - (7) devin alineatele (5) - (8).
5. La articolul 21:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect şi planificare se efectuează în termen de la 45 pînă la  90 de zile de la data prezentării, în funcţie de complexitatea acesteia. Documentaţia de proiect pentru casele de locuit şi obiectele sociale cu asigurare tehnică centralizată se examinează în termen de 15 zile."
după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Expertiza ecologică de stat se efectuează de către experţii ecologi din direcţiile şi secţiile abilitate ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu şi din subdiviziunile acesteia, care au studii superioare, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de comisia de atestare.
(3) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru corectitudinea examinării documentaţiei prezentate spre expertizare, pentru calitatea avizului general, pentru respectarea termenelor de avizare şi a cerinţelor legislaţiei privind protecţia mediului la examinarea documentaţiei."
alineatul (2) devine alineatul (4).
6. Punctul 18 din anexa la lege va avea următorul cuprins:
"18. În sensul prezentului regulament, asociaţiile obşteşti, constituite conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în a căror sarcină intră şi efectuarea expertizei ecologice obşteşti a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, efectuează această expertiză din proprie iniţiativă sau la rugămintea persoanelor interesate al căror mediu înconjurător  se prevede a fi schimbat."
Art.III. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 853, care va avea următorul cuprins:
"Articolul 853. Încălcarea legislaţiei şi a documentelor normative
                         privind expertiza ecologică
Avizarea şi coordonarea documentaţiei de proiect şi planificare, a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a documentelor normative; nerespectarea premeditată a termenelor-limită de efectuare a expertizei ecologice de stat, stabilite de legislaţia şi de documentele normative în domeniu; obstrucţionarea premeditată sau interzicerea expertizei ecologice de stat; neprezentarea premeditată pentru expertiza ecologică de stat a documentelor şi a materialelor prevăzute de legislaţie sau de documentele normative -
atrag aplicarea unei amenzi  cetăţenilor  în mărime de la 5 la 10 salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la 15 la 20 de salarii minime."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 februarie 2003.
    Nr. 59-XV.