LPC60/2005
ID intern unic:  312581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 60
din  28.04.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 431
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 923 va avea următorul cuprins:
"Articolul 923. Contractul de leasing
(1) Prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, cumpărat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice (rate de leasing).
(2) În lipsa unor prevederi contrare, dreptul de alegere a bunului şi/sau a vînzătorului aparţine locatarului.
(3) La expirarea contractului de leasing, locatorul va respecta dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta  raporturile contractuale.
(4) Contractului de leasing i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile privind contractul de locaţiune în măsura în care prezentul capitol sau legea cu privire la leasing nu prevede altfel."
2. Articolul 925 va avea următorul cuprins:
"Articolul 925. Obiectul leasingului
(1) Obiect al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepţia:
a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege;
b) terenurilor agricole;
c) bunurilor consumptibile;
d) obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate.
(2) Bunul mobil care face obiectul contractului de leasing conservă natura mobiliară pe durata contractului, chiar dacă este anexat sau încorporat într-un imobil, în măsura în care nu-şi pierde individualitatea."
Art.II. - La articolul 345 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, litera g) va avea următorul cuprins:
"g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri;"
Art.III. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 5:
la punctul 17), cuvintele ", inclusiv pe bază de leasing," se exclud;
după punctul 17) se introduc două puncte noi, care devin punctele 18) şi 19), cu următorul cuprins:
"18) Contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una din următoarele condiţii:
a) riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului să fie transferate locatarului la momentul încheierii contractului de leasing;
b) suma ratelor de leasing să reprezinte cel puţin 90% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing;
c) contractul de leasing să prevadă expres transferul către locatar, la momentul expirării contractului, al dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului;
d) perioada de leasing să depăşească 75% din durata de funcţionare utilă a bunului care face obiectul leasingului.
19) Contract de leasing operaţional - orice contract de leasing care nu îndeplineşte nici una din condiţiile contractului de leasing financiar."
punctele 18)-30) devin punctele 20)-32).
2. La articolul 12, punctul 7) se completează în final cu textul ", veniturile obţinute în baza unui contract de leasing financiar".
3. La articolul 26:
după alineatul (2) se introduc două alineate noi, care devin alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Sînt considerate, de asemenea, proprietate pe care se calculează uzura investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, întreţinere, îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în anul fiscal conform modului stabilit la art.27 alin.(9).
(4) Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, iar în cazul leasingului operaţional, calitatea de proprietar o are locatorul. Calcularea şi deducerea uzurii mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing se efectuează de către locatar în cazul leasingului financiar şi de către locator în cazul leasingului operaţional."
alineatele (3)-(7) devin alineatele (5)-(9);
la alineatul (5), expresia "alin.(6)" se substituie prin expresia "alin.(8)";
alineatul (7) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
"c) pentru proprietatea ce reprezintă investiţii efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, uzura se calculează în modul stabilit pentru categoria de proprietate la care se atribuie mijloacele fixe respective."
la alineatul (9), litera b) se completează în final cu textul: "Prevederea nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe cu destinaţie productivă, al căror cost constituie parte componentă a costului vînzărilor."
4. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Mijloacele obţinute de la înstrăinarea mijloacelor fixe, cu excepţia celor obţinute de către locator din înstrăinarea mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional, se raportează la reducerea bazei valorice a categoriei respective de proprietate. Dacă reducerea indicată conduce, la sfîrşitul perioadei de gestiune, la un rezultat negativ pe categoria de proprietate, atunci acest rezultat se include în venit, iar valoarea categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune corespunzătoare se egalează cu zero. În cazul înstrăinării de către locator a mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional, baza valorică a categoriei respective de proprietate se reduce cu baza valorică a mijlocului fix înstrăinat. Venitul sau pierderea calculată ca diferenţă între suma mijloacelor obţinute de la înstrăinarea mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing operaţional şi baza lor valorică la începutul perioadei fiscale se recunoaşte drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea."
5. Articolul 49/2:
la alineatul (4), în partea introductivă, cuvintele "contractului de leasing" se substituie prin cuvintele "contractului de leasing financiar";
după alineatul (4) se introduc două alineate noi, care devin alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul procurării mijloacelor fixe în baza unui contract de leasing financiar, facilitatea prevăzută la alin.(4) se aplică pe perioada fiscală în care mijlocul fix a fost pus în funcţiune de către locatar.
(6) Prin derogare de la prevederile alin.(4), agenţii economici care utilizează autoturismele în calitate de mijloace fixe cu destinaţie productivă, al căror cost constituie parte componentă a costului vînzărilor, au dreptul să includă valoarea de intrare a autoturismelor înregistrate în perioada fiscală corespunzătoare în baza de calcul a facilităţii prevăzute la alineatul menţionat."
alineatul (5) devine alineatul (7).
6. La articolul 90 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) locaţiune, dare în arendă (cu excepţia arendei terenurilor agricole);"
7. Articolul 101:
la alineatul (2), expresia "la alin.(3) şi alin.(5)" se substituie prin expresia "la alin.(3), (5) şi (6)";
după alineatul (5) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Dacă suma T.V.A. la valorile materiale şi/sau la serviciile procurate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing depăşeşte suma T.V.A. la livrările de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional, diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.V.A. înmulţite cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii. T.V.A. se restituie în conformitate cu instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile."
alineatul (6) devine alineatul (7).
8. Articolul 103 alineatul (1) punctul 12):
la litera b), cuvintele "inclusiv în baza leasingului, inclusiv leasingul financiar," se exclud;
punctul se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
"h) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing financiar".
9. Articolul 108:
la alineatul (1), expresia "la alin.(5) şi (6)" se substituie prin expresia "la alin.(5), (6) şi (7).";
articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului."
10. Articolul 109 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Pentru operaţiunile de leasing (financiar sau operaţional) contractate cu un furnizor stabilit în străinătate, termenul obligaţiei fiscale se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing. În cazul efectuării plăţii în avans a ratei de leasing, data obligaţiei fiscale se consideră data efectuării plăţii."
Art.IV. - La articolul 67 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu textul ", cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale".
Art.V. - Articolul 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se completează cu litera v), cu următorul cuprins:
"v) bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 1000 de lei şi a căror durată de funcţionare este mai mare de un an, importate de către întreprinderile ce desfăşoară activitatea de leasing, în scopul onorării obligaţiilor contractuale ale acestora, rezultate din contractele de leasing încheiate cu persoane fizice sau juridice din Republica Moldova."
Art.VI. - La articolul 3 din Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66, art.344), cu modificările ulterioare, în definiţia noţiunii "investiţie", după cuvintele "Republicii Moldova" se introduc cuvintele ", inclusiv pe baza contractului de leasing financiar,".
Art.VII. - Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, în definiţia noţiunii "clauză abuzivă", cuvintele "sau care" se substituie prin cuvintele "şi care".
2. Articolul 4:
la alineatul (2), după cuvintele "această răspundere" se introduc cuvintele ", cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie,";
la alineatul (4), cuvintele "sau care" se substituie prin cuvintele "şi care".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

Chişinău, 28 aprilie 2005.
Nr.60-XVI.