LPC69/2003
ID intern unic:  312617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 69
din  27.02.2003
pentru completarea articolului 41 din Legea
nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie
Publicat : 14.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 180     Promulgat : 10.03.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 41 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr. 12, art. 321), cu modificările ulterioare, se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
"Ministerul Afacerilor Interne are dreptul să deschidă un cont special, în urma redistribuirii unei cote din venitul obţinut de la prestarea, de către organele afacerilor interne, a serviciilor cu plată, întru asigurarea bazei tehnico-materiale centralizate a subdiviziunilor sale."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia Ostapciuc
Chişinău, 27 februarie 2003.
Nr. 69-XV.