LPC746/2001
ID intern unic:  312637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 746
din  21.12.2001
pentru modificarea şi completarea
Codului cu privire la contravenţiile administrative şi a
Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 12.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 23     art Nr : 108
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 142 alineatul 4, cuvintele "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii sau de organul abilitat de minister -" se înlocuiesc cu cuvintele "Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică -".
2. La articolul 1421 alineatul 1:
în dispoziţie, cuvintele "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii sau de organul abilitat de minister" se înlocuiesc cu cuvintele "Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică";
în sancţiune, cuvintele "de la douăzeci la o sută" se înlocuiesc cu cuvintele "de la cincizeci la trei sute".
3. La articolul 1422, cuvintele "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii sau de organul abilitat de minister" se înlocuiesc cu cuvintele "Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică".
4. La articolele 1423 şi 1434, cuvintele "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor".
5. Articolul 1452 va avea următorul cuprins:
"Articolul 1452.  Neachitarea plăţilor pentru frecvenţele
                                radio acordate sau aplicarea de tarife
                           discriminatorii la prestarea serviciilor
                           publice de telecomunicaţii sau poştale
Neachitarea plăţilor pentru frecvenţele radio acordate -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cinci la douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de la douăzeci la o sută de salarii minime.
Aplicarea de tarife discriminatorii la prestarea serviciilor publice de telecomunicaţii sau poştale -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de la zece la douăzeci de salarii minime."
6. Articolul 2314 va avea următorul cuprins:
"Articolul 2314.   Organele care efectuează controlul în
                            domeniul telecomunicaţiilor, informaticii
                            şi activităţii poştale
Organele care efectuează controlul în domeniul telecomunicaţiilor, informaticii şi activităţii poştale examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la articolele 142-1425, 143-1434, 144-1444, 145-1454 şi 146-1463 din prezentul cod.
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative, în numele organelor care efectuează controlul în domeniul telecomunicaţiilor, informaticii şi activităţii poştale:
1) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 142-1424, 143-1433, 144-1443, 145-1453 şi 146-1463 din prezentul cod - directorul Inspectoratului de Stat al Comunicaţiilor şi adjuncţii lui;
2) pentru contravenţiile administrative prevăzute la articolele 1434, 1444, 145-1453 şi 146-1463 din prezentul cod - conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate şi adjuncţii lui."
Art. II. - Din articolul 10 punctul 3 subalineatul 7 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, cuvintele "telegrafice, serviciilor de telecomunicaţii internaţionale," se exclud.
Art. III. - Guvernul şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, în termen de 3 luni, vor aduce actele normative proprii în concordanţă cu prezenta lege.

     PREŞEDINTELE
     PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 decembrie 2001.
     Nr. 746-XV.