LPC91/2003
ID intern unic:  312699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 91
din  06.03.2003
pentru modificarea Legii nr.73-XV din 12 aprilie 2001
privind cooperativele de întreprinzător
Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 56-58     art Nr : 251
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.49-50, art.237), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Particularităţile creării, activităţii, reorganizării şi lichidării cooperativelor de economii şi împrumut se stabilesc conform legislaţiei."
2. Articolul 7 alineatul (2):
litera d) se exclude;
litera e) devine litera d).
3. La articolul 95 se exclude următorul text:
"- proiectul de lege privind cooperativele de asigurare, coordonat cu autoritatea administraţiei publice împuternicită cu exercitarea supravegherii de stat a activităţii organizaţiilor de asigurare;".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                           Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 6 martie 2003.
Nr. 91-XV.