LPC987/2002
ID intern unic:  312720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 987
din  18.04.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 30.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 555
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.512) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, cuvintele ",nu realizează venituri asigurate" se exclud.
    2. Articolul 3 se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    "f) persoanele apte de muncă care îngrijesc la domiciliu un copil invalid, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I."
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 6. Stabilirea şi plata alocaţiilor
    (1) Alocaţiile se stabilesc şi se plătesc în următoarele termene:
    a) alocaţia pentru invalizii de gradul I, II, III, invalizii din copilărie de gradul I, II, III şi copiii invalizi, în vîrstă de pînă la 16 ani cu severitatea I, II, III - de la data emiterii de către Consiliul de Expertiză Medicală a     Vitalităţii a deciziei de încadrare în gradul de invaliditate sau de către Consiliul Medical Consultativ a deciziei de încadrare în severitatea respectivă, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei. În cazul în care data încadrării în gradul de invaliditate sau în severitate nu coincide cu data începerii expertizei medicale, alocaţia se stabileşte de la data începerii expertizei, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la data constatării invalidităţii;
    b) alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului- din ziua decesului întreţinătorului, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această zi; pentru stabilirea alocaţiei copiilor orfani de ambii părinţi, cererea cu actele necesare se depune în termen de 60 de zile;
    c) alocaţia pentru persoane vîrstnice - de la data împlinirii vîrstei standard de pensionare, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
    d) alocaţia pentru îngrijire:
    persoanelor specificate la art.14 lit.a) - de la data depunerii cererii cu actele necesare;
    persoanelor specificate la art.14 lit.b) - de la data stabilirii alocaţiei pentru invalizi.
    (2) În cazul în care termenele prevăzute la alin.(1) lit. a), b) şi c) au fost depăşite, alocaţiile respective se stabilesc şi se plătesc de la data depunerii cererii cu actele necesare.
    (3) La modificarea numărului de beneficiari, noul cuantum al alocaţiei pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se acordă începînd cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.
    (4) În cazul unei noi expertize medicale pentru reconfirmarea gradului de invaliditate, a severităţii ori pentru încadrarea
într-un alt grad de invaliditate sau în altă severitate, plata alocaţiei se reia în cuantumul de mai înainte sau în cuantum reevaluat de la data emiterii de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii sau Consiliul Medical Consultativ a deciziei de constatare a invalidităţii.
    (5) Neprezentarea la o nouă expertiză medicală atrage încetarea plăţii alocaţiei pentru invalizi, începînd cu luna următoare. Plata alocaţiei se reia în termenele indicate la alin.(1) lit. a).
    (6) Plata alocaţiilor se face lunar, pentru luna în curs, în localitatea de domiciliu.
    (7) Plata alocaţiei încetează începînd cu luna următoare celei în care s-a stabilit că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a acesteia. Plata alocaţiei se reia din luna în care beneficiarul s-a adresat pentru confirmarea dreptului său la această alocaţie, dacă acest drept a fost confirmat, cu excepţia cazurilor specificate la alin.(5).
    (8) Indexarea alocaţiilor în anul bugetar se face conform legislaţiei."
        4. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele ", nu realizează venituri asigurate" se exclud.
    5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 8. Cuantumul alocaţiei
    Alocaţia pentru invalizi se stabileşte în următoarele cuantumuri:
    a) invalizilor de gradul I, invalizilor din copilărie de gradul I şi copiilor invalizi, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I - 65 lei;
    b) invalizilor de gradul II, invalizilor din copilărie de gradul II şi copiilor invalizi, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea II, III - 56 lei;
    c) invalizilor de gradul III, invalizilor din copilărie de gradul III - 33 lei."
    6. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele "şi nu realizează venituri asigurate" se exclud.
    7. Articolul 10 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte în cuantum de 49 lei pentru fiecare copil, dar fără a depăşi suma de 98 lei."
    8. La articolul 12, cuvintele ", nu realizează venituri asigurate" se exclud.
    9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13. Cuantumul alocaţiei
    Alocaţia pentru persoane vîrstnice se stabileşte în cuantum de 36 lei."
    10. Capitolul V va avea următorul cuprins:
"Capitolul V
ALOCAŢIA PENTRU ÎNGRIJIRE
    Articolul 14. Condiţiile de stabilire a alocaţiei
    Alocaţia pentru îngrijire se stabileşte:
    a) persoanelor apte de muncă care îngrijesc la domiciliu un copil invalid, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I;
    b) invalizilor din copilărie de gradul I, cu condiţia că aceste persoane nu se află la întreţinerea deplină a statului.
    Articolul 15. Cuantumul alocaţiei
    (1) Alocaţia pentru îngrijire se stabileşte în cuantum de 65 lei.
    (2) Persoana care îngrijeşte doi sau mai mulţi copii invalizi beneficiază de o singură alocaţie.
    Articolul 16. Plata alocaţiei
    Alocaţia pentru îngrijire se plăteşte personal titularului sau, după caz, tutorelui, curatorului ori mandatarului acestora."
    Art.II. - 1. Invalizilor din copilărie de gradul I care, la data de 1 ianuarie 2002, erau beneficiari de alocaţie socială pentru invalizi sau de pensie socială de invaliditate alocaţia pentru îngrijire li se stabileşte începînd cu această dată.
    2. Invalizilor din copilărie de gradul I care au devenit beneficiari de alocaţie socială pentru invalizi după data de 1 ianuarie 2002, dar pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, alocaţia pentru îngrijire li se calculează din ziua cînd li s-a stabilit alocaţia socială pentru invalizi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 aprilie 2002.
    Nr. 987-XV.