LPM119/2004
ID intern unic:  312742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  22.06.2004
cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100-103     art Nr : 510
    LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826
    LP228-XVI din 13.10.05, MO151-153/11.11.05 art.718
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

   
NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    În textul Legii, sintagma „Agenţia Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750
    În textul legii, sintagmele “Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” şi “Serviciul de Stat pentru Protecţia Plantelor” se înlocuiesc cu sintagma “Agenţia Fitosanitară” prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567
    În cuprinsul legii  sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
   
În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin cuvintele "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".
    În scopul transpunerii prevederilor art. 1 și 3 din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor şi ale art. 3 și 59 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 din 24 noiembrie 2009, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   
[Preambul modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi politica de stat în sfera activităţii cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, reglementează condiţiile lor de cercetare, testare, experimentare şi omologare de stat, de fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare inofensivă pentru om, animale şi mediu, raporturile aferente supravegherii şi controlului de stat asupra respectării legislaţiei în vigoare, determină drepturile şi obligaţiile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor, împuternicirile autorităţilor competente în domeniu, faptele ce constituie încălcări, precum şi  răspunderea pentru comiterea lor.
    Articolul 2. Principiile fundamentale ale politicii de stat în domeniul
                        activit
ăţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi
    Principiile fundamentale ale politicii de stat în domeniul activităţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi sînt:
    a) prioritatea ocrotirii sănătăţii umane şi a mediului în raport cu eficienţa economică a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    b) supravegherea de stat asupra omologării, fabricării, importului, transportării, depozitării, comercializării şi utilizării lor;
    c) fundamentarea ştiinţifică şi practică a aplicării  produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către beneficiarii funciari cu orice tip de proprietate;
    d) optimizarea utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prin extinderea aplicării metodelor biologice de protecţie a plantelor şi a altor procedee ecologic inofensive;
   e) inofensivitatea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru om, animale şi mediu în cazul fabricării, cercetării-testării-experimentării şi aplicării lor, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de standardele naţionale, de reglementările fitosanitare şi de alte acte normative;
    f) promovarea unei politici de stat unitare în domeniu.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    substanţe active – elemente chimice şi compuşii acestora în stare naturală sau rezultate în urma fabricării, inclusiv orice impuritate ce rezultă inevitabil din procesul de fabricare, precum şi microorganismele ce exercită o acţiune generală ori specifică asupra organismelor dăunătoare, plantelor, a unor părţi ale acestora ori asupra produselor vegetale;
     [Art.3 noţiunea în redacţia LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    monitorizare fitosanitară - supraveghere şi prognozare a dezvoltării populaţiilor prin determinarea nivelului de răspîndire şi nocivităţii organismelor dăunătoare, a intensităţii şi frecvenţei dezvoltării lor;
    mijloace tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor - maşini, mecanisme şi dispozitive speciale destinate efectuării tratamentelor cu produse de uz fitosanitar şi încorporării fertilizanţilor;
    regulament de aplicare - totalitate a cerinţelor ce reglementează aplicarea produselor de uz fitosanitar şi a  fertilizanţilor;
    înregistrare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor - legitimare documentară a existenţei condiţiilor de efectuare a lucrărilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    paşaport agrochimic al cîmpului (parcelei) - document autorizat care conţine date despre caracteristica agrochimică a solului şi despre starea de poluare cu substanţe toxice;
    protecţie a plantelor - complex de măsuri de prevenire şi reducere a pierderilor din recolta de culturi agricole, silvice şi din produsele depozitate, cauzate de boli, dăunători şi buruieni;
    autorităţi competente - organisme executive de stat împuternicite să organizeze şi să exercite supravegherea şi controlul în domeniul fabricării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
   
[Art.3 noţiunea în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    zone speciale de producere a materiei prime  - zone sau gospodării agricole ce corespund condiţiilor de obţinere a producţiei fitotehnice şi zootehnice care poate fi utilizată la fabricarea produselor alimentare pentru copii şi produselor alimentare dietetice;
    producător - societate sau organizaţie autorizată, din sectorul public sau privat, a cărei activitate constă în fabricarea de substanţe active sub formă de produse utilizabile, în ambalarea sau reambalarea lor spre a fi prezentate şi comercializate pentru aplicare în agricultură şi silvicultură; 
    [Art.3 noțiunea ''comerciant'' exclusă prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    utilizator - persoană fizică sau juridică ce intră în posesiunea unui produs de uz fitosanitar şi/sau a unui fertilizant ca să-l utilizeze în scopul pentru care a fost omologat;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    utilizare - folosire, aplicare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor pentru combaterea organismelor nocive (agenţi patogeni, dăunători, buruieni);
    neutralizare - proces tehnologic sau acţiuni care fac substanţele chimice (produsele de uz fitosanitar) inofensive (care nu prezintă risc) pentru om, animale şi mediu;
    ambalare - împachetare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către producător (sau cu acceptul producătorului și al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) într-un material protector  împotriva acţiunilor meteorologice nefaste şi pentru facilitarea manipulării lor;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    reambalare - ambalare din nou, inclusiv în cantităţi mai mici,cu acceptul producătorului și al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    etichetare - aplicare a etichetei pe ambalaj sau anexare a ei, pe care este imprimată instrucţiunea privind utilizarea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului;
    dezactivare - proces de trecere în stare inactivă a substanţelor toxice;
    produse de uz fitosanitar – produse care constau din sau care conţin substanţe active, agenţi fitoprotectori sau agenţi sinergici în forma în care sînt prezentate utilizatorului;
   
[Art.3 noţiunea în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
    fertilizanţi - produse utilizate drept stimulatori pentru nutriţia plantelor, ameliorarea sau menţinerea proprietăţilor agrochimice şi biologice ale solului;
    omologare - procedură prin care autorităţile competente recunosc oficial şi aprobă utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, pe baza datelor ştiinţifice care atestă eficienţa şi inofensivitatea lor pentru om, animale şi mediu;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
    înregistrare - eliberare a certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului şi înscriere a acestuia în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, în urma cărora se permit introducerea pe  piaţă şi utilizarea conform destinaţiei;
    servicii fitosanitare - activitate de satisfacere a necesităţilor consumatorilor în combaterea bolilor, dăunătorilor, buruienilor;
    prestator de servicii fitosanitare - persoană fizică sau persoană juridică autorizată pentru activitate de întreprinzător care prestează servicii fitosanitare;
   
[Art.3 noţiunea „prestator de servicii fitosanitare” abrogată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    reziduuri de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi - una sau mai multe substanţe prezente în sol sau pe plante, sau în produse de origine vegetală, în produse comestibile de origine animală sau în altă parte în mediu, constituind resturi rămase în urma folosirii unui produs de uz fitosanitar sau unor fertilizanţi, inclusiv metaboliţii şi produşii lor proveniţi din degradare sau prin reacţie;
    introducere pe piaţă - orice introducere cu titlu oneros sau gratuit, alta decît cea de depozitare, cu expedierea ulterioară în afara teritoriului ţării. Importul unui produs fitosanitar sau fertilizant pe teritoriul Republicii Moldova constituie o introducere pe piaţă în sensul prezentei legi;
    mediu - apa, aerul, pămîntul, fauna şi flora sălbatică în interdependenţă între ele;
    animale - animale aparţinînd speciilor hrănite şi deţinute sau consumate în mod normal de om.    
   
notificare despre importul unui produs fitosanitar sau al unui fertilizant – document prin care Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor este înștiințată despre importul fiecărui lot de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi destinat introducerii pe piaţă;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    agenți sinergici – substanțe sau preparate care intensifică activitatea substanței (substanțelor) active din compoziția unui produs de uz fitosanitar;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    agenți fitoprotectori – substanțe sau preparate adăugate în compoziția unui produs de uz fitosanitar în scopul eliminării sau reducerii efectelor fitotoxice exercitate de produsul de uz fitosanitar asupra anumitor plante;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    adjuvanți – preparate ce conțin unul sau mai mulți coformulanți sub forma în care se livrează utilizatorilor și se introduc pe piață pentru a fi amestecate cu un produs de uz fitosanitar și care ameliorează eficacitatea sau alte proprietăți pesticide ale acestuia;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    bune practici de laborator – sistem de calitate care definește modul de organizare și condițiile în care studiile de siguranță neclinice referitoare la sănătate și mediu sînt planificate, realizate, verificate, înregistrate, arhivate și raportate pentru procedura de omologare;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    bune practici experimentale – practici conforme cu dispozițiile liniilor directoare 152 și 181 ale Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 16/2006;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    bune practici fitosanitare – practici prin care tratamentele cu produse de uz fitosanitar aplicate anumitor plante sau produse de origine vegetală, în conformitate cu condiţiile de omologare pentru utilizarea acestora, sînt selectate, dozate şi programate pentru a garanta obţinerea eficienţei optime cu cantitatea minimă necesară, ținînd cont în mod corespunzător de condiţiile locale şi de posibilităţile de control al culturilor şi materialului biologic;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    categorie de pericol – diviziune a criteriilor din cadrul fiecărei clase de pericol (de natură fizică, pentru sănătate sau pentru mediu), cu specificarea gravității pericolului;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    protecţia datelor – dreptul temporar al proprietarului unui raport de test sau al unui raport de studiu de a împiedica folosirea acestuia în beneficiul altui solicitant;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    preparate – amestecuri sau soluții, compuse din 2 sau mai multe substanțe, destinate să fie utilizate ca produse fitosanitare sau ca adjuvanți;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    recunoașterea autorizației – procedură de recunoaștere care constă în acceptarea și utilizarea evaluărilor efectuate de către un stat membru al Uniunii Europene asupra unui produs ce conține indicii identice cu indiciile produsului înaintat pentru omologare în Republica Moldova;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
   scrisoare de acces – document original prin care un proprietar de date protejate în condițiile prezentei legi îşi dă acordul, în conformitate cu condiţiile specifice, ca datele respective să fie folosite de Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor în scopul acordării omologării unui produs de uz fitosanitar sau a unui agent sinergic, sau a unui agent fitoprotector în beneficiul unui alt solicitant;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    teste și studii – investigații sau experimente al căror scop este stabilirea proprietăților și a comportamentului unei substanțe active sau ale unor produse fitosanitare, prezicerea expunerii la substanțe active și/sau la metaboliții lor corespunzători, stabilirea unor niveluri sigure de expunere și a unor condiții sigure de utilizare a produselor fitosanitare;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    utilizare minoră – utilizarea unui produs de uz fitosanitar pe plante sau produse de origine vegetală care nu au o răspîndire largă fie pe cele care au o răspîndire largă, însă cu scopul de a face faţă unei necesităţi fitosanitare cu caracter excepţional;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    utilizator profesionist – persoană fizică sau juridică care utilizează produse de uz fitosanitar în cadrul activității sale profesionale din sectorul agricol sau din alte sectoare ale economiei naționale.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.4 exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 5. Prioritatea tratatelor  internaţionale
    În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte reguli decît cele prevăzute în legislaţia naţională privind  produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii, se vor  aplica prevederile tratatului internaţional.
    Articolul 6. Circulaţia produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
    (1) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii pot fi introduşi pe piaţă dacă aceste produse nu sînt scoase din circulaţie sau dacă circulaţia lor nu este limitată.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Se interzice introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor care nu au trecut testarea şi omologarea şi nu sînt înscrise în Registrul  de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, cu excepția fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE”.
   
[Art.6 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (3) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.6 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(4) Produsele de uz fitosanitar puse în circulație sînt destinate uneia dintre următoarele utilizări:
    a) protecţia plantelor ori produselor de origine vegetală împotriva organismelor dăunătoare sau prevenirea acţiunii unor astfel de organisme, cu excepţia cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării produselor de uz fitosanitar este mai curînd igiena decît protecţia plantelor sau a produselor de origine vegetală;
    b) influenţarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanţele care le influenţează creşterea, altele decît fertilizanții;
    c) conservarea produselor de origine vegetală, în măsura în care aceste substanţe sau produse de uz fitosanitar nu intră sub incidenţa unor dispoziţii speciale privind conservanţii;
    d) distrugerea unor plante nedorite sau părţi ale acestora, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care produsele de uz fitosanitar sînt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor;
    e) controlul sau prevenirea creşterii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care produsele de uz fitosanitar sînt aplicate la sol sau în apă pentru protecţia plantelor.
    [Art.6 al.(4) introdus prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
Capitolul  II
CERCETAREA - TESTAREA - EXPERIMENTAREA ŞI OMOLOGAREA
DE STAT A PRODUSELOR DE UZ  FITOSANITAR, A FERTILIZANŢILOR
ŞI A MIJLOACELOR TEHNICE DE APLICARE A LOR
    Articolul 7. Cerinţele de calitate pentru produsele de uz fitosanitar
                      
şi pentru fertilizanţi
    (1) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii fabricaţi în ţară sau importaţi spre comercializare şi utilizare în Republica Moldova trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să aibă efectul biologic scontat, conform destinaţiei speciale;
    b) să fie inofensive pentru om, animale şi mediu, cu condiţia respectării regulamentelor de aplicare a lor;
    c) să  corespundă standardelor naţionale, reglementărilor fitosanitare şi altor documente normativ-tehnice.
   
[Art.7 al.(1), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Se interzice fabricarea, importul, comercializarea, utilizarea şi publicitatea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pînă la înregistrarea lor, cu excepțiile stabilite la art. 10 alin. (31).
   
[Art.7 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (3) Introducerea în teritoriul ţării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi în vederea omologării lor, precum şi a materialului semincer şi săditor tratat cu produse de uz fitosanitar neînregistrate în ţară, se face în temeiul notificării prealabile a Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (31) Persoana care intenționează să introducă, în vederea omologării, mostre de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanți transmite o notificare, în două exemplare, privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mostrei de produs, în care se specifică modul de ambalare şi cantitatea de produs. Reprezentantul Centrului de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților, la recepționarea notificării, aplică gratis și necondiționat mențiunea despre faptul și data recepționării notificării pe un exemplar al acesteia și îl transmite/returnează imediat deponentului. Notificarea vizată este dovada înștiințării și înregistrării corespunzătoare a mostrei pentru alte autorități publice.
    [Art.7 al.(31) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.7 al.(31) introdus prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (4) Notificările recepționate de Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor se înregistrează în mod obligatoriu cu nominalizarea cantităţii produselor ce urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova în scopul efectuării cercetării-testării-experimentării de stat.
   
[Art.7 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 8. Organizarea cercetării-testării-experimentării
                       de stat a produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor
    (1) Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de fabricaţie internă şi din import se efectuează pentru evaluarea eficienţei lor biologice, toxico-igienice, agropedologice, economice, ecologice şi pentru elaborarea regulamentelor de utilizare a acestora.
   (2) Cercetarea-testarea-experimentarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în întreprinderi, instituţii şi organizaţii autorizate conform Regulamentului de atestare şi omologare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, destinaţi utilizării în agricultură şi silvicultură, aprobat de Guvern.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
    (3) Organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de cercetare-testare-experimentare sînt puse în sarcina Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.
    (4) Agenţii economici autohtoni, instituţiile de stat, inclusiv de cercetări ştiinţifice implicate în activităţi agricole, organizaţii agricole profesionale, utilizatorii profesionişti, persoanele responsabile de prima intrare pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi firmele străine interesate în fabricarea şi/sau lansarea acestor produse pe teritoriul Republicii Moldova depun cerere pentru cercetarea-testarea-experimentarea şi omologarea lor, avînd obligaţia de a prezenta gratuit mostre de produse solicitate. Plata pentru cercetare-testare-experimentare şi înregistrare, precum şi pentru reînregistrare, se stabileşte în lege, cu indicarea serviciului, a actului, a mărimii taxei pentru aceste servicii şi acte.
   
[Art.8 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   (5) Fiecare mostră propusă pentru cercetare-testare-experimentare în Republica Moldova este însoţită de recomandările şi actele privind utilizarea ei de către producător.
    Articolul 9. Efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat
                       a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
    (1) Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în două etape: în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp (parcele experimentale şi de producţie).
    (2) Scopul cercetării-testării-experimentării în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele experimentale constă în stabilirea şi/sau confirmarea eficienţei biologice a unui nou produs în raport cu produsele utilizate actualmente şi/sau anterior, a rolului acestuia şi transformării lui în sistemul plantă-sol-mediu, în elaborarea unor regulamente provizorii de aplicare.
    (3) Producţia agricolă obţinută de pe loturile pe care s-au efectuat cercetările-testările-experimentările cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi pînă la înregistrarea lor este pasibilă nimicirii conform procedurii stabilite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
[Art.9 al.(3) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (4) Cercetările-testările-experimentările de producţie (efectuate în cîmp) au scopul de a confirma eficienţa biologică şi economică a produsului în diferite zone ale ţării, de a preciza şi argumenta regulile şi procedeele de utilizare, normativele sanitaro-igienice şi ecologice, de a se elabora şi modifica metode de determinare a reziduurilor de produse fitosanitare şi de fertilizanţi şi a metaboliţilor lor.
    Articolul 10. Omologarea şi înregistrarea produselor de uz
                         fitosanitar
şi a fertilizanţilor
    (1) Omologarea, inclusiv prin recunoașterea autorizației, precum şi şi înregistrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează de către Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Omologarea și/sau extinderea domeniului de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează la solicitarea producătorului sau a persoanei juridice desemnate de producător ca reprezentant oficial al acestuia.
   
[Art.10 al.(2) în redcația LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (3) Sînt supuse omologării noile forme preparative ale produselor de uz fitosanitar şi ale fertilizanţilor numai după aprobarea lor, în modul stabilit, în urma cercetării-testării-experimentării lor de stat. Lista substanțelor active, aprobată de Uniunea Europeană, va fi recunoscută necondiționat de către Consiliul Republican Interdepartamental pentru Aprobarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor în procesul de omologare a produselor de uz fitosanitar.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
   
(31) Pentru produsele de uz fitosanitar și adjuvanții autorizați în unul din statele membre ale Uniunii Europene, pentru fertilizanții ce îndeplinesc cerinţele esenţiale stabilite de Guvern și pentru fertilizanții înregistrați conform cerințelor naționale ale unui stat membru al Uniunii Europene, omologarea se acordă în cadrul unei proceduri simplificate de recunoaștere, conform Regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură, aprobat de Guvern, fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat a acestora, într-un termen de   40 de zile lucrătoare de la depunerea unei cereri complete.
    [Art.10 al.(31) introdus prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
   
(32) Introducerea și circulația pe piață a fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE” sînt permise fără efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat și fără înregistrarea în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, cu excepția cazului în care solicitantul cere acest lucru.
    [Art.10 al.(32) introdus prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (4) Pentru omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se prezintă în mod obligatoriu dosarul toxicologic, documentaţia şi regulile de utilizare a lor inofensivă, metodele de determinare a reziduurilor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi din producţia agricolă, din produsele alimentare, din furaje, din mediu, precum şi rezultatele expertizelor realizate de organele abilitate.
    (5) Produsele omologate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova sînt înscrise în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, care se elaborează, se actualizează şi se publică de organul de resort.
    [Art.10 al.(5) modificat prin LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    (6) Pentru fiecare produs omologat, organul de stat abilitat eliberează un certificat de omologare care cuprinde denumirea comercială a produsului, producătorul, substanţa activă, conţinutul în substanţă activă şi principalele caracteristici ale acesteia, spectrul de acţiune, domeniile de utilizare, dozele de aplicare, categoria de pericol, precum şi alte prescripţii care să determine o conduită responsabilă din partea producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor.
   
[Art.10 al.(6) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (7) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii se înregistrează pentru un termen de 7 ani. În cazul în care sînt necesare investigaţii suplimentare pentru constatarea gradului de pericol pentru om, animale şi mediu, se înregistrează provizoriu pentru un termen de 2 ani. La expirarea termenului înregistrării, acesta poate fi prelungit la solicitarea titularului certificatului de omologare sau în condițiile alin. (2). Nesolicitarea prelungirii termenului înregistrării în decurs de 3 luni de la expirarea acestuia atrage radierea produselor din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.
    [Art.10 al.(7) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (8) Consiliul Republican Interdepartamental pentru Aprobarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor poate interzice definitiv sau temporar utilizarea produsului omologat în cazul în care se constată că nu mai corespunde din punct de vedere fitosanitar, toxicologic sau ecologic şi în alte cazuri stabilite de organele de ocrotire a sănătăţii şi de organele de protecţie a mediului, informînd în acest caz firma producătoare şi indicînd motivele deciziei luate.
    [Art.10 al.(8) modificat prin LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    [Art.10 al.(9) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.10 al.(9) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 101. Protecţia datelor în procesul de omologare a produselor
                           de uz fitosanitar și a fertilizanților
    (1) Rapoartele cu privire la testele și studiile asupra produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților beneficiază de regimul de protecție a datelor în condițiile specificate de prezentul articol.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
    a) rapoartelor cu privire la testele și studiile pentru care solicitanții au depus scrisori de acces;
    b) în cazul în care perioada de protecție a datelor, acordată în legătură cu un alt produs de uz fitosanitar pentru rapoartele cu privire la testele și studiile în cauză, a expirat.
    (3) Regimul de protecție a datelor menționat la alin. (1) se acordă în cazul în care solicitantul revendică (cere) inițial un astfel de regim pentru rapoartele cu privire la testele și studiile referitoare la substanța activă, agentul fitoprotector, agentul sinergic, adjuvant și produsul de uz fitosanitar în momentul depunerii dosarului și a furnizat Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor o confirmare a faptului că nicio perioadă de protecție a datelor nu a fost acordată pentru test ori pentru studiu sau că nicio perioadă acordată nu a expirat.
    (4) Regimul de protecție a datelor se aplică în cazul rapoartelor cu privire  la testele și studiile efectuate referitoare la substanța activă, agenții fitoprotectori sau agenții sinergici, adjuvanți și produsul de uz fitosanitar atunci cînd solicitantul înaintează inițial rapoartele necesare pentru omologarea sau modificarea unei omologări spre a permite utilizarea produsului pe o altă cultură, recunoscute ca fiind conforme cu bunele practici de laborator sau experimentale. 
    (5) Informațiile privind produsele de uz fitosanitar prevăzute la alin. (1) și (4) sînt protejate pentru o perioadă de 10 ani, începînd din data la care a fost aprobată omologarea inițială. Pentru produsele de uz fitosanitar cu risc redus, perioada respectivă se prelungește pînă la 13 ani.
    (6) Perioadele prevăzute la alin. (5) se prelungesc cu 3 luni pentru fiecare extindere a omologării emise pentru o utilizare minoră.
    (7) Datele privind produsele de uz fitosanitar nu pot fi protejate mai mult de 13 ani, iar în cazul celor cu risc redus – mai mult de 15 ani.
    (8) Prevederile alin. (4)–(7) se aplică și în cazul rapoartelor cu privire la testele și studiile înaintate de terți, în scopul extinderii omologării pentru utilizări minore.
    (9) Rezultatele studiului asupra produsului de uz fitosanitar, necesare pentru revizuirea omologării, la cererea solicitantului, sînt protejate pe o perioadă de 30 de luni.
   
[Art.101 introdus prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    Articolul 11. Încercarea, certificarea şi înregistrarea mijloacelor tehnice
                         de aplicare a produselor de uz fitosanitar
şi  a fertilizanţilor
   
[Art.11 titlul modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (1) Încercarea de stat a mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează de către Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Înregistrarea mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
   
[Art.11 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Se permite înregistrarea mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor care asigură executarea calitativă a operaţiunilor tehnologice şi sînt inofensive pentru om, animale şi mediu.
   
[Art.11 al.(4) abrogat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (5) Fabricarea în serie, procurarea şi exploatarea mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se permit numai după înregistrarea acestor mijloace.
Capitolul  III
CERINŢELE DE FABRICARE, IMPORT, AMBALARE,
TRANSPORT, DEPOZITARE, COMERCIALIZARE, UTILIZARE
Ş
I NEUTRALIZARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR
ŞI A FERTILIZANŢILOR
    Articolul 12. Activităţile de import şi/sau de comercializare
                         a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
   
[Art.12 titlul în redacţia LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (1) Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se practică în baza:
    [Art.12 al.(1), lit.a) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(1), lit.a) în redacţia LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    b) contractului de vînzare-cumpărare;
    [Art.12 al.(1), lit.b) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    c) certificatului de calitate de la producător;
    d) facturii de import (invoice);
    e) notificarea privind importul sau, după caz, fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, care trebuie să conțină date cu privire la depozitul specializat înregistrat oficial;
    [Art.12 al.(1), lit.e) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(1), lit.e) introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.12 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(11) La desfășurarea activității în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor este necesară respectarea următoarelor condiţii:
    [Art.12 al.(11) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    a) importul şi/sau comercializarea doar a produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor omologaţi în Republica Moldova şi incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, precum și a fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE”;
    [Art.12 al.(11), lit.a) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    b) prezentarea trimestrială, pînă la data de 5 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a informaţiei privind cantităţile importate şi/sau comercializate (cu specificarea cumpărătorului) de produse de uz fitosanitar şi/sau de  fertilizanţi din Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar;
    c) ţinerea evidenţei importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor în Registrul de evidenţă, înregistrat şi sigilat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    d) neadmiterea importului de produse de uz fitosanitar şi/sau de fertilizanţi, al căror termen de valabilitate expiră mai devreme de un an de la introducerea lor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]   
    [Art.12 al.(12) abrogat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.12 al.(12) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(13) Importul sau, după caz, fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în baza notificării obligatorii a fiecărui lot cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la import sau, în cazul producerii, pînă la înstrăinare. Notificarea se transmite Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, care este obligată să o înregistreze/confirme, după care fie intervine cu aplicarea măsurilor de interdicție, în cazul în care lotul notificat nu întrunește cerințele stabilite de prezenta lege, fie transmite informația către organul vamal privind admiterea lotului notificat spre import. În cazul în care Agenția nu răspunde oficial la notificare în termen de 3 zile lucrătoare, survine principiul aprobării tacite și agentul economic utilizează un exemplar al notificării (sau confirmarea recepționării notificării de către Agenție) pentru validarea acceptării importului ori a producerii lotului notificat. Forma notificării se aprobă de către Guvern. La notificare se anexează copiile de pe:
    a) factura de import (invoice);
    b) contractul de vînzare-cumpărare încheiat;
    [Art.12 al.(13), lit.b) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    c) actul prin care se face dovada dreptului de proprietate asupra depozitului specializat, înregistrat oficial, sau de pe contractul de arendă a acestuia;
    d) certificatul de calitate, eliberat de producătorul produsului respectiv;
    e) confirmarea producătorului pentru firmele reambalatoare – în cazul importului de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru comercializare în ambalaj mic.
    [Art.12 al.(13) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(13) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (14) Solicitarea altor documente decît cele specificate la alin. (13) nu se admite. Un exemplar al notificării semnate și înregistrate se va restitui solicitantului numai în cazul prezentării întregului pachet de documente stabilit la alin. (13).
    [Art.12 al.(14) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.
12 al.(14) introdus prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (2) În cazul nerespectării prezentei legi şi altor acte legislative privind activităţile cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, depozitul specializat se radiază din Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.
12 al.(2) introdus prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Constituie temei pentru radierea din Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților:
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    a) importul, păstrarea şi/sau comercializarea de către titular a produselor de uz fitosanitar falsificate sau neînregistrate;
   
[Art.12 al.(3), lit.a) modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.12 al.(3), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    b) neprezentarea pe parcursul unui semestru de către titular Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor a informaţiei veridice despre importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar;
   
[Art.12 al.(3), lit.b) modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    c) neadmiterea de către titular a lucrătorilor organelor abilitate cu funcţii de control pentru efectuarea controalelor planificate sau inopinate;
   
[Art.12 al.(3), lit.c) modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    d) achiziționarea produselor de uz fitosanitar și/sau a fertilizanților de la persoane fizice sau agenți economici care nu au depozit specializat pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților înregistrat oficial;
   
[Art.12 al.(3), lit.d) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.12 al.(3), lit.d) modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    e) păstrarea în comun a produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor, produselor alimentare, furajelor, produselor chimice de menaj şi altor articole;
   
f) încălcarea cerințelor de funcționare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;
    [Art.12 al.(3), lit.f) introdusă prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
g) reambalarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în cantităţi mici, fără acceptul producătorului și al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    [Art.12 al.(3), lit.g) introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
   
h) recomandarea utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților cu încălcarea cerințelor prevăzute în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților.
    [Art.12 al.(3), lit.h) introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    Articolul 13. Fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
                         şi evaluarea conformităţii acestora
    (1) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii se fabrică în conformitate cu cerințele esențiale stabilite de Guvern.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (2) Producătorul este obligat să asigure evaluarea conformității fertilizanţilor minerali potrivit cerințelor esențiale stabilite de Guvern, evaluare realizată de organismele de evaluare a conformității, acreditate în acest sens. Pentru alte tipuri de fertilizanți și pentru produsele de uz fitosanitar, conformitatea și calitatea acestora sînt verificate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în baza programelor naționale de monitorizare a calității.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.13 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(3) Produsele de uz fitosanitar și fertilizanții care dispun de documente ce atestă conformitatea acestora cerințelor tehnice stabilite în standardele Uniunii Europene sau cerințelor tehnice ale statelor cu care există acorduri internaționale în acest sens și care sînt eliberate de organismele de evaluare a conformității, acreditate potrivit cerințelor Uniunii Europene sau potrivit cerințelor statelor cu care există acorduri internaționale în acest sens, nu necesită evaluarea conformității și certificare. Documentele respective se utilizează direct, fără a fi necesară o procedură specială de recunoaștere, de autoritățile publice naționale și, după caz, sînt traduse în limba de stat.
    [Art.13 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.13 în redacţia LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.13 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 14. Ambalarea şi etichetarea produselor de uz fitosanitar
                         ş
i a fertilizanţilor
    (1) Ambalarea şi reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în scopul comercializării, precum şi importul, reambalarea şi distribuirea acestora către utilizatori sînt efectuate de către persoanele fizice şi juridice, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) reambalarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, precum și a fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE”;
    [Art.14 al.(1), lit.a) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    b) deţinerea în proprietate sau în folosință a încăperii în care se va desfăşura ambalarea şi/sau reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    [Art.14 al.(1), lit.b) în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    c) aplicarea utilajului tehnologic specializat;
    d) utilizarea în procesul de reambalare a ambalajului (flacoane, pachete de polietilenă) coordonat cu producătorul produselor respective şi etichetarea acestuia în condiţiile alin.(2);
    e) respectarea normelor privind protecţia muncii, protecţia sanitar-igienică, antiincendiară, a mediului.
   
[Art.14 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Fiecare unitate de marfă fabricată în Republica Moldova sau importată este etichetată în limba de stat a Republicii Moldova sau în limba de stat a Republicii Moldova şi în limba rusă, potrivit recomandărilor aprobate de Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor. Pe etichetă trebuie să se indice: numărul și data certificatului de omologare, modul de utilizare, căror culturi li se aplică şi/sau împotriva căror organisme dăunătoare se utilizează produsul, ţara de origine, procedeul aplicat, doza (norma de consum), numărul de tratamente, termenul de descompunere, perioada de așteptare, interdicţiile sau limitările în cazul aplicării, particularităţile explozibile şi/sau inflamabile ale produsului şi ale ambalajului, măsurile de securitate la aplicarea produsului, metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de intoxicare, denumirea comercială a preparatului, conţinutul substanţei active, forma preparativă, firma producătoare şi adresa juridică a acesteia, numărul lotului de marfă şi data fabricării ei, riscurile pe care le prezintă pentru om, animale şi mediu, acţiunea produsului, efectele secundare şi termenul în care acestea se manifestă, condiţiile de păstrare şi ambalare, alte informaţii prevăzute în actele normative. Se interzic indicaţiile de tipul "Nu este toxic", "Nu dăunează sănătăţii" ori altele similare. Informaţiile privitoare la faptul că produsul de uz fitosanitar poate fi utilizat în perioada de activitate a albinelor şi a altor specii de insecte, în timpul înfloririi culturilor sau a buruienilor pot figura pe etichetă dacă omologarea se referă explicit la o folosire pe timpul sezonului de activitate a albinelor.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    (3) Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar şi ale fertilizanţilor în alte scopuri decît cele pentru care sînt destinate.
    (4) Ambalajele nerecuperabile se vor nimici de către utilizatorii produselor imediat după golire, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare.
    (5) Ambalajele recuperabile se restituie conform contractului dintre consumatorii de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi şi furnizorii lor sau alţi agenţi economici, care se ocupă de colectarea unor astfel de ambalaje, avînd permisiunea respectivă. Utilizarea acestor ambalaje se înfăptuieşte conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.14 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.14 al.(5) în redacţia LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    Articolul 15. Cerinţele generale privind fabricarea, importul,
                         transportarea, depozitarea, comercializarea,
                         utilizarea
şi neutralizarea produselor de uz
                         fitosanitar
şi a fertilizanţilor
    (1) Fabricarea, importul, transportarea, depozitarea, comercializarea, utilizarea, neutralizarea şi lichidarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi alte acte legislative.
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   (2) Transportul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează conform convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi conform prezentei legi şi altor acte legislative ale Republicii Moldova.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.15 al.(2) în redacţia LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    (3) Depozitarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se permite în depozite special amenajate, înregistrate oficial de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, destinate exclusiv depozitării acestor produse. Depozitarea produselor de uz fitosanitar neambalate este interzisă.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (4) Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, cu excepția fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE”, se permite numai în conformitate cu Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor şi cu recomandările aprobate de autoritatea centrală de specialitate.
   
[Art.15 al.(4) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (5) Publicitatea de orice gen şi prin orice mijloc a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor neomologaţi spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă, cu excepția fertilizanților marcați cu mențiunea „Fertilizant CE”.
   
[Art.15 al.(5) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (6) Persoanele antrenate în lucrările de fabricare, transportare, utilizare, depozitare, comercializare şi neutralizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor sînt supuse examenului medical, efectuat de instituţiile medico-sanitare publice teritoriale, cu eliberarea certificatului pentru aceste lucrări. Modul de obţinere a certificatului este stabilit de lege. Angajaţii sînt dotaţi cu echipament special de protecţie şi cu alimentaţie specială, potrivit normelor sanitare şi de protecţie a muncii. Organizarea şi responsabilitatea pentru prezentarea angajaţilor la examenul medical şi instruirea igienică se pun în sarcina conducătorului de întreprindere sau organizaţie.
   
[Art.15 al.(6) modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.15 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.15 al.(6) modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
   
Articolul 151. Înregistrarea oficială a depozitelor specializate
    (1) Pentru înregistrarea oficială a depozitului specializat se depune o notificare la Agenție, cu cel puțin 15 zile lucrătoare pînă la începerea activității, în care se indică datele de identificare ale persoanei care va utiliza depozitul specializat, declarația cu privire la amenajarea și întrunirea cerințelor tehnice pentru depozitul respectiv și solicitarea controlului de stat pentru validarea și înregistrarea depozitului. Forma notificării se aprobă de Guvern. La notificare se anexează copia de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locațiune a depozitului. La data recepționării notificării, Agenția este obligată să introducă depozitul în Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar (în continuare – Registru), cu acordarea unui document confirmativ în acest sens.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea notificării, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor organizează un control în comun cu organul de supraveghere și control responsabil de protecția mediului și organul de control responsabil de protecția sănătății publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. În urma controlului se întocmește un proces-verbal de control comun, în cel mult 10 zile lucrătoare, cu sau fără prescrierea unor recomandări de înlăturare a neconformităților depistate.
    (3) În cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări care prezintă risc major pentru viața și sănătatea oamenilor sau pentru mediu, dar care pot fi remediate într-un termen proxim, Agenția suspendă înregistrarea depozitului specializat. În cazul în care în urma controlului sînt identificate încălcări care prezintă risc major și iminent pentru viața și sănătatea oamenilor sau pentru mediu și care nu pot fi înlăturate, Agenția radiază depozitul din Registru.
    (4) Suspendarea înregistrării și radierea trebuie să fie argumentate și se efectuează în temeiul cerințelor indicate expres în lege sau în actul normativ aprobat de Guvern, care specifică expres rigorile pentru depozitele specializate. Agenția poate iniția suspendarea înregistrării sau radierea la solicitarea altui organ de control implicat în cazul în care sînt atestate încălcări în domeniul de control al organului respectiv potrivit celor indicate la alin. (3).
    (5) Depozitul specializat, înregistrat oficial în sensul prezentei legi, nu necesită autorizare suplimentară din perspectiva sănătății publice sau a protecției mediului. În cazul în care Agenția nu inițiază un control și nu acordă niciun răspuns în decurs de 15 zile de la notificare, depozitul se consideră înregistrat oficial, iar documentul confirmativ, eliberat la notificare, sau un exemplar al notificării avizat de Agenție cu data recepționării servesc drept documente confirmative privind înregistrarea oficială a depozitului pînă la efectuarea unui control în acest scop.
    (6) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ține Registrul depozitelor specializate pentru fertilizanți și produse de uz fitosanitar. Datele din Registru sînt accesibile autorităților publice care solicită acces către acestea, cu respectarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Agenția publică pe pagina sa web oficială lista depozitelor specializate înregistrate oficial și eliberează gratis agenților economici extrase din Registru cu privire la depozitele notificate de aceștia.
    [Art.151 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 16. Neutralizarea şi/sau lichidarea produselor
                         de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor inutilizabili
                         sau interzi
şi, dezactivarea şi/sau nimicirea
                         ambalajului lor
    (1) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii inutilizabili sau interzişi pentru utilizare se neutralizează şi/sau se lichidează, iar ambalajul lor se dezactivează şi/sau se nimiceşte.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Metodele de lichidare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor deveniţi inutilizabili sau interzişi pentru utilizare şi a ambalajului lor se elaborează de către producătorii lor în colaborare cu autoritățile centrale de mediu și de supraveghere de stat a sănătății publice.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (3) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii contrafăcuţi şi puşi în comercializare pe piaţa internă sînt restituiţi producătorului sau sînt supuşi confiscării şi lichidării ulterioare. Cheltuielile de transportare, depozitare, neutralizare şi lichidare a produselor contrafăcute sînt suportate de persoana fizică sau juridică culpabilă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va identifica un depozit specializat pentru depozitarea temporară a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților confiscați.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
    (4) Recuperarea, restituirea şi lichidarea ambalajului produselor de uz fitosanitar se efectuează conform art.14.
    [Art.16 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 17. Regimul de utilizare a produselor de uz fitosanitar
                         ş
i a fertilizanţilor
    (1) Instituţiile de cercetări ştiinţifice şi organizaţiile antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi asigură determinarea eficienţei biologice, elaborarea regulamentelor de aplicare, transportare, depozitare a acestor produse şi prezintă beneficiarilor informaţia necesară.
    (2) La utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se realizează un complex de măsuri argumentate ştiinţific, adoptate pentru zona pedoclimatică respectivă, ţinîndu-se cont de codurile de bună practică în agricultură, de studiul agrochimic al solului, de indicii paşaportului agrochimic al cîmpului (parcelei), de starea semănăturilor, de rezultatele diagnosticării substanţelor minerale pentru plante, de pronosticul dezvoltării bolilor, dăunătorilor şi buruienilor.
    (3) Produsele de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală au regimul produselor strict reglementat. Tratamentele fitosanitare cu produse de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală se efectuează de către utilizatorii profesioniști care au frecventat un curs de instruire de minimum 20 de ore, fapt confirmat prin certificatul de perfecționare eliberat gratuit pe un termen de 36 de luni de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor care, anual, împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, organizează astfel de instruiri. Începînd cu data de 1 ianuarie 2018, comercializarea produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală se admite doar pentru persoanele deținătoare ale certificatului de perfecționare.
   
[Art.17 al.(3) în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (4) Produsele de uz fitosanitar din categoriile de pericol 3 și 4 de toxicitate acută orală/dermală sînt comercializate şi distribuite persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în vederea combaterii bolilor, dăunătorilor şi buruienilor.
   
[Art.17 al.(4) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (5) Categoria de pericol de toxicitate acută orală/dermală a produselor de uz fitosanitar de fabricaţie internă se stabileşte de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
   
[Art.17 al.(5) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (6) Stabilirea categoriei de pericol de toxicitate acută orală/dermală a produselor de uz fitosanitar provenite din import se face în baza expertizei dosarului, depus de solicitant, efectuată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
   
[Art.17 al.(6) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    Articolul 18. Particularităţile aplicării produselor de uz fitosanitar
                         ş
i a fertilizanţilor
    (1) Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii de fabricaţie internă sau provenite din import se utilizează numai cu respectarea art.15 şi 17 și a bunelor practici fitosanitare în vederea protejării omului, animalelor şi mediului.
   
[Art.18 al.(1) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (2) Lista produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor care prezintă un mare pericol pentru om, animale şi mediu este elaborată de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în baza datelor din Registrul internaţional al substanţelor chimice potenţial toxice.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (3) În zonele şi fîşiile riverane de protecţie a rîurilor şi bazinelor de apă, în zonele sanitare ale resurselor de apă potabilă, în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, în zonele de recreere a populaţiei, precum şi în alte zone cu regim special de protecţie, aplicarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se permite doar în cazul argumentării necesităţii tratamentelor cu aceste produse, coordonate cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    Articolul 19. Evidenţa produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
    (1) Agenţii economici cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare care comercializează şi utilizează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi au obligaţia de a ţine evidenţa şi a înscrie în registre speciale datele despre importul, comercializarea, depozitarea şi utilizarea, precum şi despre distribuirea, volumul şi termenele de utilizare a acestor produse. Evidenţa este monitorizată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor potrivit Registrului de evidenţă a importului, comercializării şi stocării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, înregistrat şi sigilat de către aceasta.
   
[Art.19 al.(1) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Agenţii economici care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi - producători, importatori, comercianţi, distribuitori, utilizatori - sînt obligaţi să prezinte despre aceste activităţi informaţiile solicitate de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în termenele şi în condiţiile stabilite, fiind respectate de aceste organe secretul comercial.
   
[Art.19 al.(2) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
    (3) Nu prezintă secret comercial:
    a) denumirea şi conţinutul de substanţe active sau denumirea produsului de uz fitosanitar şi a fertilizantului;
    b) denumirea substanţelor considerate ca fiind periculoase ce se conţin în produsele de uz fitosanitar şi în fertilizanţi;
    c) datele fizico-chimice despre substanţa activă;
    d) mijloacele de a face inofensivă substanţa activă sau inofensiv produsul fitosanitar;
    e) rezultatele testelor de constatare a eficienţei produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor şi a inocuităţii acestora pentru om, animale şi mediu;
    f) metodele de analiză a toxicităţii, ecotoxicităţii şi a reziduurilor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi;
    g) metodele de lichidare a produsului şi a ambalajului său;
    h) măsurile de decontaminare luate în cazul răspîndirii în situaţii de avarie sau al scurgerii accidentale a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor;
    i) tratamentul medical aplicat în caz de intoxicaţie şi de leziuni corporale, provocate de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi.
    (4) Atunci cînd divulgă informaţii rămase secrete, solicitantul  trebuie să informeze autoritatea competentă cu privire la aceasta.
    Articolul 20. Reducerea riscului de impact negativ al produselor
                          de uz fitosanitar
şi al fertilizanţilor asupra omului,
                          animalelor
şi mediului
    (1) Pentru reducerea riscului de impact negativ al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor asupra omului, animalelor şi mediului, sînt interzise:
    a) folosirea aviaţiei:
    - la aplicarea produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orala/dermalăîn agricultură şi silvicultură;
    - fără înştiinţarea prealabilă a autorităţilor publice locale despre perioada şi termenele de folosire a aviaţiei;
    - în preajma zonelor speciale de producere a materiei prime;
   
[Art.20 al.(1), lit.a) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.20 al.(1), lit.a) în redacţia LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    b) tratamentul cu produse toxice pentru albine în perioada înfloritului plantelor melifere şi al plantelor polenizate de albine; unele tratamente se pot face doar în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, al filialei silvice şi al agenţiei ecologice teritoriale;
   
[Art.20 al.(1), lit.b) modificată prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    c) tratamentele cu produse a căror persistenţă depăşeşte intervalul de pauză înainte de recoltare stabilit pentru admiterea  consumului de produse agricole recoltate;
   
[Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    d) vînzarea şi admiterea consumului de produse agricole recoltate fără respectarea intervalului de pauză înainte de recoltare stabilit de autorităţile competente sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi peste limitele maxim admisibile;
   
[Art.20 al.(1), lit.d) modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    e) utilizarea oricărui produs de uz fitosanitar sau fertilizant în alte scopuri decît cele pentru care a fost omologat;
    f) efectuarea de tratamente cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi ale căror reziduuri se acumulează peste limitele maxim admisibile în produsele agroalimentare, în soluri, ape şi furaje.
    [Art.20 al.(2) abrogat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.20 modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
Capitolul  IV
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR CU PRODUSE
DE  UZ  FITOSANITAR  ŞI CU FERTILIZANŢI. SUPRAVEGHEREA ŞI
CONTROLUL DE STAT ASUPRA RESPECTĂRII  LEGISLAŢIEI
ÎN  DOMENIU
    Articolul 21. Autorităţile publice care promovează politica
                          de stat
în domeniu şi autorităţile competente
    (1) Politica de stat în domeniul activităţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, inclusiv programele/planurile de acțiune pentru promovarea protecției integrate a plantelor și utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar în scopul reducerii riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și mediului, este promovată de Guvern prin Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    (2) Stabilirea necesarului de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi, precum şi coordonarea volumului lor de fabricare sau importare ţin de competenţa Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, care precizează anual cotele acestor produse pe compartimente şi admite importul fiecărui lot importat sau produs, în modul stabilit de Guvern.
   
[Art.21 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
    (3) Supravegherea şi controlul de stat asupra fabricării, importului, transportării, depozitării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, precum şi controlul asupra reziduurilor acestor produse în producţia agroalimentară, furajeră şi în mediu sînt puse în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi alte organe competente desfăşoară astfel de activităţi în limitele competenţei prevăzute de lege. Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP249 din 24.10.13, MO262-267/22.11.13 art.736]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP228 din 13.10.05, MO151/11.11.05 art.718]
    (4) Monitorizarea fitosanitară, agrochimică şi ecotoxicologică a plantelor, solului şi producţiei agricole o efectuează Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile de cercetări ştiinţifice, organizaţiile subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi/sau care funcţionează pe lîngă acesta, precum şi autorităţile administraţiei publice locale.
   
[Art.21 al.(4) modificat prin LP249 din 24.10.13, MO262-267/22.11.13 art.736]
    (5) Autorităţile interesate în desfăşurarea activităţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi vor lua măsuri care să stimuleze interesul producătorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate şi evitarea utilizării abuzive a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prin promovarea protecției integrate a plantelor și utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar.
   
[Art.21 al.(5) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    Articolul 22. Împuternicirile autorităţilor competente
   
[Art.22 denumirea modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (1) Autorităţile competente, în limitele atribuţiilor, sînt împuternicite:
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    a) să ceară întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu orice tip de proprietate, persoanelor fizice şi juridice care fabrică, importă, transportă, depozitează, comercializează şi utilizează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi să respecte prezenta lege şi alte acte legislative şi normative din domeniu;
   
[Art.22 al.(1), lit.a) modificată prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.22 al.(1), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    b) să aibă acces liber în întreprinderi, instituţii, organizaţii cu orice tip de proprietate care desfăşoară activităţi de fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru a le controla, inclusiv a  preleva mostre pentru investigaţii în vederea determinării calităţii lor;
   
[Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    c) să interzică importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor fitosanitare, sanitaro-igienice şi altor acte tehnico-normative, prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse fitosanitare şi de fertilizanţi peste limitele maxim admisibile;
    [Art.22 al.(1) lit.c) modificată prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.1106 art.826]
    d) să interzică activitatea persoanelor antrenate în activități cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au trecut examenul medical sau nu au fost instruite cu privire la securitatea muncii pentru astfel de activităţi, pînă la înlăturarea neconformităţilor;
    
[Art.22 al.(1) lit.d) în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    e) să primească de la ministere, departamente, întreprinderi, instituţii, organizaţii, persoane fizice şi juridice antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi informaţie statistică şi de altă natură necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniu;
    f) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale privind încălcarea prezentei legi şi altor acte legislative cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
   
[Art.22 al.(1), lit.f) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.22 al.(1), lit.f) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
g) sa aibă acces liber la producţia de origine vegetală la locul de fabricare, de depozitare, de ambalare sau de comercializare pentru a preleva probe în vederea determinării limitelor maxim admisibile (LMA) de reziduuri de pesticide şi de nitraţi.
    [Art.22 al.(1), lit.g) introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    (2) Cerinţele legale ale autorităţilor competente sînt obligatorii conform prevederilor legislaţiei în vigoare ce reglementează aceste activităţi.
Capitolul  V
CERINŢELE DE CALITATE FAŢĂ DE MATERIA PRIMĂ
AGRICOL
Ă ŞI FAŢĂ DE PRODUSELE AGROALIMENTARE
SUB ASPECTUL INOFENSIVIT
ĂŢII LOR
    Articolul 23. Cerinţele de calitate faţă de materia primă agricolă
                         ş
i faţă de produsele agroalimentare sub aspectul 
                         inofensivit
ăţii lor
    (1) Materia primă agricolă, produsele alimentare şi hrana pentru animale de origine vegetală, puse la dispoziție pe piaţă, în al căror proces de producere, de transportare ori de depozitare au fost utilizate produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi, trebuie să corespundă normativelor sanitare. Atestarea corespunderii materiei prime agricole de origine vegetală, inclusiv a legumelor și fructelor în stare proaspătă, și a hranei pentru animale de origine vegetală cu normativele sanitare se efectuează în baza încercărilor efectuate de un laborator acreditat în acest sens. La solicitarea agentului economic, corespunderea poate fi atestată suplimentar prin certificatul de inofensivitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    
[Art.23 al.(1) în redacţia LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.23 al.(1) în redacţia LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
  
(11) Certificatul de inofensivitate se eliberează, la solicitare, în baza rezultatelor încercărilor de laborator sau în baza declarației pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, prevăzută la art. 231. Certificatul de inofensivitate este un document opțional, care poate fi obținut de agenții economici pentru produsele destinate exportului/reexportului sau în alte cazuri în care agentul economic dorește să ateste suplimentar corespunderea produselor cerințelor normelor sanitare. La efectuarea încercărilor de laborator în scopul eliberării certificatului de inofensivitate, prelevările de probe se efectuează de către autoritatea emitentă a certificatului de inofensivitate.
    [Art.23 al.(11) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.23 al.(11) în redacția LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.23 al.(11) introdus prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
   (2) Asupra modului de utilizare a materiei prime agricole şi a produselor agroalimentare ce nu corespund normativelor igienice decid autorităţile competente în domeniu.
   (3) Materia primă agricolă şi produsele agroalimentare a căror calitate nu corespunde standardelor naţionale şi care nu pot fi utilizate se confiscă şi se nimicesc.
   
[Art.23 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Materia primă agricolă şi produsele agroalimentare de import trebuie să corespundă, după indicii de inofensivitate, standardelor naţionale în domeniu.
    (5) Materia primă agricolă, produsele agroalimentare de import trebuie să fie însoţite în mod obligatoriu de certificatul fitosanitar, eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator. Legumele și fructele în stare proaspătă trebuie să fie însoțite și de un certificat/document oficial, prin care se asigură inofensivitatea prin respectarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide și a conținutului de nitrați, eliberat de autoritatea fitosanitară competentă a statului exportator.
   
[Art.23 al.(5) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.23 al.(5) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.23 al.(5) modificat prin LP323-XVI din 03.11.06, MO181-183/24.11.06 art.826]
   
Articolul 231. Declarația pe proprie răspundere privind respectarea
                           regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a
                           fertilizanților
    (1) Declarația pe proprie răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților este un document oficial, prezentat de către agentul economic subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, prin care declarantul confirmă respectarea regulilor corespunzătoare.
    (2) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor elaborează, aprobă și publică pe pagina sa web oficială modelul declarației pe proprie răspundere.
    (3) Declarația pe proprie răspundere depusă de producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților este însoțită de următoarele documente:
    a) copiile de pe registrele de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pe anul respectiv, înregistrate și sigilate la subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ale căror modele sînt prezentate în anexele nr. 4 și nr. 5;
    [Art.231 al.(3), lit.a) în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    b) copiile de pe bonurile sau de pe facturile fiscale care confirmă procurarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.
    (4) Producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților și persoana juridică care prestează servicii în domeniul protecţiei plantelor țin evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în registrele de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Înscrierile în registrele menționate se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și constituie document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.
    [Art.231 al.(4) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
   
[Art.231 în redacția LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Art.231 introdus prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
Capitolul VI
ÎNLESNIRI ŞI COMPENSAŢII
    Articolul 24. Înlesnirile şi compensaţiile pentru persoanele
                         antrenate
nemijlocit în activităţi cu produse de
                         uz fitosanitar
şi cu fertilizanţi
    (1) Statul garantează persoanelor antrenate nemijlocit în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi protecţie socială.
    (2) Lista activităţilor a căror executare prevede echipament de protecţie şi alimentaţie specială se stabileşte în anexa nr. 1.
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.24 al.(2) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.24 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VII
FINANŢAREA ŞI ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ
    Articolul 25. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială
                         a autorităţilor competente
    Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a autorităţilor competente se efectuează de la bugetul de stat şi
, inclusiv din contul veniturilor colectate, cu indicarea mărimii taxei pentru fiecare serviciu prestat/act eliberat.
   
[Art.25 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.25 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 26. Măsurile de utilizare a produselor de uz fitosanitar
                         
finanţate de la bugetul de stat
   
[Art.26 denumirea modificată prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    De la bugetul de stat se finanţează cheltuielile de desfăşurare a complexelor de măsuri pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor:
    a) care constituie obiecte de carantină fitosanitară;
    b) în cazul unor situaţii excepţionale.
Capitolul VIII
ÎNCĂLCĂRI ŞI RĂSPUNDERI
    Articolul 27. Încălcarea normelor de fabricare, import,
                         transportare, depozitare, comercializare
                        
şi utilizare a produselor de uz fitosanitar
                        
şi a fertilizanţilor
    (1) Constituie încălcare a normelor de fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor următoarele fapte:
    a) tăinuirea sau denaturarea informaţiei despre produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii care prezintă pericol pentru om, animale şi mediu;
    b) nerespectarea standardelor obligatorii, normelor şi regulilor sanitare şi de protecţie a mediului, altor documente normativ-tehnice la fabricarea, importul, transportarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, precum şi a mijloacelor tehnice de aplicare a acestor produse;
   
[Art.27 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    c) poluarea producţiei agroalimentare, furajere, materiei prime agricole, solului, apelor şi aerului cu reziduuri de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi peste limitele maxim admisibile;
    d) publicitatea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, a mijloacelor tehnice de aplicare a lor care nu au fost atestate şi omologate (reomologate) sau încercate şi înregistrate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) încălcarea regulilor de nimicire a materiei prime agricole şi a produselor agroalimentare cu reziduuri de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanţi peste limitele maxim admisibile;
    f) nerespectarea dispoziţiilor legale ale autorităţilor competente şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere care exercită supravegherea şi controlul de stat în domeniu;
    g) utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în alte scopuri decît cele pentru care au fost înregistraţi;
    la spălarea transportului, utilajului, echipamentelor speciale şi ambalajelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi;
    i) comercializarea produselor de uz fitosanitar neconforme parametrilor omologaţi;
    j) nerespectarea altor reguli, cerinţe şi interdicţii prevăzute de prezenta lege;
   
[Art.27 al.(1), lit.j) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    k) nerespectarea metodicii de cercetare-testare-experimentare şi de înregistrare de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
    (2) Constatarea încălcărilor pentru a căror comitere legislaţia în vigoare prevede răspunderi se efectuează prin încheierea unui act de control de către reprezentantul împuternicit al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, reprezentantul autorităţii de mediu şi/sau al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Actul de control se remite autorităţilor competente să examineze cazul în vederea aplicării de sancţiuni.
   
[Art.27 al.(2) modificat prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    Articolul 28. Răspunderi
    (1) Producătorii, importatorii şi comercianţii poartă răspundere, conform legii, pentru calitatea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor furnizaţi.
   
[Art.28 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea prezentei legi poartă răspundere administrativă, penală sau civilă conform legii.
   
[Art.28 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Persoanele cu funcţie de răspundere poartă răspundere, conform legii, pentru divulgarea informaţiei referitoare la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi care reprezintă secret comercial.
   
[Art.28 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Litigiile legate de fabricarea, importul, transportarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se soluţionează pe cale judiciară.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 29
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 22 aprilie 2004.
    Nr.119-XV.


Anexa nr.1

L I S T A
activităţilor a căror executare prevede echipament
de protecţie şi alimentaţie specială
Nr.
crt.
Activităţile
1
Fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
2
Prelucrarea seminţelor de culturi agricole în maşinile de curăţare a seminţelor cu utilizarea prafurilor metalice
3
Lucrări de prelucrare termică a solului, de îngrijire a plantelor, precum şi de reparaţie a utilajului în sere
4
Tratarea seminţelor cu produse de uz fitosanitar, încărcarea, descărcarea, precum şi semănatul acestora
5
Tratarea plantelor, terenurilor agricole, încăperilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi
6

Lucrări de cercetare–testare–experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru aprecierea eficienţei biologice

7
Determinarea reziduurilor pesticidice ale produselor chimice şi nitraţilor în producţia agricolă de origine vegetală
8

Dezinfectarea, dezinsectarea, degazarea, fumegarea şi deratizarea mijloacelor de transport, depozitelor şi altor obiecte de supraveghere fitosanitară

9

Transportarea, depozitarea, prepararea formelor de lucru (soluţiilor, momelilor etc.), încărcarea, descărcarea, păstrarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

10
Încărcarea, descărcarea şi transportarea gunoiului de grajd, inclusiv a fracţiei lichide
11

Deservirea tehnică şi reparaţia maşinilor, mecanismelor şi utilajului folosit pentru prepararea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

12
Paza depozitelor cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi
    [Anexa devine anexa nr.1 prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Anexa introdusă prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP249 din 24.10.13, MO262-267/22.11.13 art.736]
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]


   
[Anexa nr.3 abrogată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP249 din 24.10.13, MO262-267/22.11.13 art.736]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]
    [Anexa nr.4 introdusă prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]

    anexa nr.5

   
[Anexa nr.5 introdusă prin LP245 din 23.11.17, MO1-6/05.01.18 art.6]