LPM1279/2002
ID intern unic:  312752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1279
din  25.07.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 960     Promulgat : 09.08.2002
MODIFICAT
LP123-XV din18.03.03, MO49/19.03.03 art.211
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 41 alineatul (5):
litera r) va avea următorul cuprins:
"r) numeşte şi concediază  directorii instituţiilor de învăţămînt de stat special, secundar profesional, liceal, precum şi directorii instituţiilor de învăţămînt de stat de subordonare republicană;";
litera s) se exclude;
literele t)-w) devin literele s)-v).
2. Articolul 43 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Directorul general al direcţiei de învăţămînt este propus de către autoritatea administraţiei publice locale, pe baza criteriului de competenţă profesională şi managerială, şi este numit în funcţie prin  ordinul ministrului educaţiei."
3. Articolul 44 litera l) va avea următorul cuprins:
"l) numesc şi concediază directorii instituţiilor de învăţămînt de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), artistic şi sportiv din subordine, cu consultarea prealabilă a  autorităţilor publice locale de nivelul corespunzător."
4. La articolul 45, litera k) se exclude.
5. La articolul 47 alineatul (3):
litera d) va avea următorul cuprins:
"d) numeşte şi concediază, în condiţiile legii, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt de stat, după coordonarea prealabilă cu direcţia de  învăţămînt - în cazul instituţiilor de învăţămînt de subordonare locală şi, respectiv, cu Ministerul Educaţiei - în cazul instituţiilor de învăţămînt de stat special, secundar profesional, liceal, precum şi al celor de subordonare republicană;";
după litera d) se introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
"e) numeşte şi concediază, în condiţiile legii, personalul auxiliar;";
litera e) devine litera f).
[Art.II abrogat la 25.05.2003, prin L123/18.03.03, MO49/19.03.03 art.211]
[Art.II abrogat la 25.05.2003, prin L123/18.03.03, MO49/19.03.03 art.211]
Art.II. - Legea nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.60), cu modificările ulterioare, în vigoare pînă la data fixării alegerilor locale, dar nu mai tîrziu de 23 martie 2003, conform  Legii nr.1078-XV din 24 mai 2002 cu privire la modul de aplicare a Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi  Legii nr.781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.585), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 18 alineatul (2) litera i) se completează în final cu textul ", cu excepţia conducătorilor instituţiilor de învăţămînt de stat;".
2. Articolul 38 litera i) se completează în final cu textul ", cu excepţia conducătorilor instituţiilor de învăţămînt de stat;".
3. Articolul 59:
la litera j), cuvîntul "învăţămînt," se exclude;
la litera o), după cuvintele "de interes judeţean" se introduce textul ", cu excepţia conducătorilor instituţiilor de învăţămînt de stat;".
[Art.III abrogat la 25.05.2003, prin L123/18.03.03, MO49/19.03.03 art.211]
[Art.III abrogat la 25.05.2003, prin L123/18.03.03, MO49/19.03.03 art.211]
Art.III. - Legea nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.33-35, art.190), cu modificările ulterioare, ce urmează a intra în vigoare la data fixării alegerilor locale, dar nu mai tîrziu de 23 martie 2003, conform Legii nr.1078-XV din 24 mai 2002 cu privire la modul de aplicare a Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a  Republicii Moldova şi Legii nr.781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind  administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.585), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 38 punctul 10), după cuvintele "consiliului local" se introduc cuvintele ", cu excepţia conducătorilor instituţiilor de învăţămînt de stat;".
2. La articolul 59 litera i), cuvintele "învăţămînt, tineret şi sport;" se exclud.
Art.IV. - Guvernul, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 iulie 2002.
Nr. 1279-XV.