LPM1335/1997
ID intern unic:  312758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1335
din  01.10.1997
cu privire la franchising
Publicat : 11.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 82-83     art Nr : 669     Data intrarii in vigoare : 11.12.1997

   
MODIFICAT
    LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12
    LP205-XVI din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613
   
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează raporturile dintre întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în domeniul acordării dreptului de a produce şi/sau de a comercializa produse (mărfuri), de a presta servicii în schimbul unei redevenţe.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de franchising
    Franchisingul reprezintă un sistem de raporturi contractuale între întreprinderi în care partea denumită franchiser acordă părţii denumite franchisee dreptul de a produce şi/sau a comercializa anumite produse (mărfuri), de a presta anumite servicii în numele şi cu marca franchiserului, precum şi dreptul de a beneficia de asistenţa tehnică şi organizatorică a acestuia.
    Articolul 2. Franchiserul
    (1) Franchiser este întreprinderea producătoare, reputată pe o anumită piaţă, care dispune de marcă proprie şi care a încheiat contract de franchising cu o altă întreprindere.
    (2) Franchiser poate fi o persoană fizică sau juridică:
    a) din Republica Moldova care a încheiat contract de franchising cu o întreprindere autohtonă sau străină;
    b) din altă ţară care a încheiat contract de franchising cu o întreprindere autohtonă.
    Articolul 3. Franchisee
    (1) Franchisee este întreprinderea care a încheiat contract de franchising sau care s-a creat în urma încheierii unui astfel de contract.
    (2) Franchisee poate fi o persoană fizică sau juridică:
    a) din Republica Moldova care a încheiat contract de franchising cu o întreprindere autohtonă sau străină;
    b) din altă ţară care a încheiat contract de franchising cu o întreprindere autohtonă.
    Articolul 4. Reglementarea juridică
    (1) Franchisingul reprezintă o totalitate de raporturi de arendă, leasing, vînzare-cumpărare, antrepriză, de reprezentanţă, o întreprindere mixtă, o întreprindere cu investiţii străine.
    (2) Franchisingul şi raporturile juridice aferente lui se reglementează prin Codul civil, prin prezenta lege şi prin alte acte normative.
    (3) Raporturile dintre franchiser şi franchisee nereglementate prin actele menţionate la alin.(2) se reglementează prin contractul de franchising.
    (4) Dacă acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte în domeniul franchisingului alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, întreprinderile autohtone care au încheiat contracte de franchising cu întreprinderi străine cad sub incidenţa normelor acordului internaţional.
    Articolul 5. Sfera de aplicare şi obiectul franchisingului
    (1) Franchisingul se aplică în toate domeniile economiei, cu excepţia celor interzise de legislaţie, şi cuprinde toate tipurile de activităţi de întreprinzător, pentru unele genuri de activitate fiind obligatorie licenţa de stat.
    (2) Obiectul franchisingului îl constituie producerea şi/sau comercializarea de produse (mărfuri), prestarea de servicii, efectuate de franchisee conform standardelor şi cerinţelor privind calitatea stabilite de franchiser.
    (3) Franchiserul este în drept să încheie concomitent contracte cu mai multe întreprinderi.
    Articolul 6. Formele franchisingului
    (1) Franchisingul poate fi corporativ sau comercial.
    (2) Franchisingul corporativ prevede participarea părţii denumite franchisee la întregul ciclu de producţie al franchiserului şi se caracterizează prin:
    a) contacte permanente între franchiser şi franchisee;
    b) schimb permanent de informaţii;
    c) reglementare detaliată a activităţii şi grad înalt de responsabilitate a părţii denumite franchisee.
    (3) Franchisingul comercial prevede comercializarea de producţie finită (mărfuri) sau prestarea de servicii de către franchisee şi se caracterizează prin:
    a) specializarea îngustă a părţii denumite franchisee în comercializarea unui anumit tip de produse (mărfuri) sau în prestarea unui anumit tip de servicii;
    b) plata redevenţei către franchiser din volumul total de vînzări;
    c) riscul părţii denumite franchisee legat de comercializarea de produse (mărfuri) sau de prestarea de servicii;
    d) gradul scăzut de reglementare a obligaţiilor părţii denumite franchisee.
    Articolul 7. Forma de organizare juridică şi modul
                       de înregistrare a partenerilor la franchising
    (1) Partenerii la franchising desfăşoară activitate sub orice formă de organizare juridică, în conformitate cu legislaţia ţării lor de reşedinţă.
    (2) Întreprinderea autohtonă creată înainte de încheierea contractului de franchising are dreptul să-şi menţină forma de organizare juridică.
    (3) Întreprinderea creată în urma încheierii contractului de franchising se înregistrează în modul stabilit de legislaţia ţării ei de reşedinţă.
    (4) Partenerii la franchising dispun de conturi şi balanţe individuale în bancă, asigură independent darea de seamă contabilă şi statistică în modul stabilit de legislaţia ţării lor de reşedinţă.
Capitolul II
CONTRACTUL DE FRANCHISING
    Articolul 8. Propunerile privind încheierea contractului
                       de franchising
    (1) Contractul de franchising poate fi încheiat la propunerea franchiserului sau a părţii denumite franchisee potenţiale.
    (2) Propunerea privind încheierea contractului trebuie să conţină business-planul cu specificarea pentru producereaşi/sau comercializarea de produse (mărfuri), prestarea de servicii, dimensiunile procesului de producţie, cuantumul remunerării angajaţilor, veniturile prezumtive, cuantumul şi destinaţia investiţiilor suplimentare, alte condiţii, la cererea franchiserului sau a părţii denumite franchisee.
    (3) Informaţia despre partenerii la franchising, existenţi sau potenţiali, o culege şi o păstrează Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
    (4) Potenţialii franchiseri şi franchisee au dreptul să solicite informaţii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală contra plată, stabilită de agenţie.
    [Art.8 al.(3)-(4) modificate prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    (5) Potenţialii franchiseri şi franchisee publică propunerile lor în mass-media autohtonă sau străină şi/sau le comunică nemijlocit partenerului potenţial.
    Articolul 9. Contractul de franchising
    (1) Raporturile dintre franchiser şi franchisee se reglementează prin contractul de franchising.
    (2) În contract se indică:
    a) părţile contractante;
    b) denumirea, tipul şi domeniul businessului;
    c) cuantumul şi termenele efectuării plăţilor (plata iniţială unică, royalty (plăţi permanente), taxa pentru reclamă);
    d) drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv după expirarea contractului;
    e) angajamentul franchiserului de a acorda asistenţă părţii denumite franchisee;
    f) responsabilitatea părţilor pentru neexecutarea sau executarea neadecvată a stipulaţiilor din contract;
    g) modul de soluţionare a litigiilor;
    h) teritoriul pe care va fi folosită marca franchiserului;
    i) termenul de valabilitate a contractului şi condiţiile de modificare, prelungire sau reziliere a acestuia;
    j) sediul, datele bancare şi semnăturile părţilor;
    k) alte clauze convenite de părţi, care nu contravin legislaţiei.
    (3) Contractul de franchising intră în vigoare la data semnării lui sau la o altă dată prevăzută în contract.
    (4) Contractele de franchising se înregistrează la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Plata pentru înregistrare se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    Articolul 10. Modificarea, prelungirea şi rezilierea
                         contractului de franchising
    (1) La expirarea contractului de franchising, dacă clauzele lui nu au fost încălcate, partea denumită franchisee are dreptul preferenţial de prelungire a contractului. În acest caz, clauzele contractului pot fi modificate conform înţelegerii dintre părţi.
    (2) Părţile au dreptul să ceară modificarea sau rezilierea contractului de franchising în caz de:
    a) comun acord;
    b) încălcare a clauzelor de către una din părţi;
    c) lichidare a unei părţi persoană juridică;
    d) faliment al unei părţi;
    e) pronunţare de către instanţa de judecată a unei hotărîri privind nulitatea documentelor de constituire ale unei părţi;
    f) deces al unei persoane de răspundere care reprezenta părţile la încheierea contractului; precum şi
    g) în alte cazuri prevăzute de legislaţie şi/sau de contract.
    (3) La expirarea contractului de franchising, precum şi la rezilierea lui, părţile sînt obligate să întrerupă activitatea de întreprinzător şi, în decursul unei luni, să aducă faptul la cunoştinţa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    (4) În cazul continuării activităţii de întreprinzător după încetarea acţiunii contractului de franchising, părţile răspund cu profitul obţinut şi cu taxele vamale neachitate de la data nevalabilităţii contractului pînă la data depistării acestei încălcări şi sînt supuse unei penalizări în aceeaşi mărime. Sumele indicate se depun în cote egale la bugetul de stat şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    [Art.10 al.4 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    Articolul 11. Plăţile acordate franchiserului
    (1) Plăţile prevăzute de contract care se acordă franchiserului se stabilesc în expresie bănească sau naturală în formă de plată iniţială unică şi de royalty.
    (2) Plata iniţială unică se acordă pentru dreptul de folosire a mărcii pe teritoriul determinat, precum şi pentru compensarea cheltuielilor efectuate de franchiser, inclusiv pentru instruirea personalului şi consultaţii.
    (3) Royalty reprezintă recompense periodice proporţionale indicilor de activitate, convenite între părţile la contract.
    (4) Cuantumul şi formele plăţilor, modul şi termenele achitării lor se stabilesc în contractul de franchising.
    Articolul 12. Investiţiile capitale
    Investiţiile capitale prevăzute în contractul de franchising le efectuează partea denumită franchisee din contul mijloacelor lui şi/sau din contul arendării fondurilor fixe din proprietatea franchiserului.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR LA FRANCHISING
    Articolul 13. Drepturile şi obligaţiile franchiserului
                         şi ale părţii denumite franchisee
    Drepturile şi obligaţiile franchiserului şi ale părţii denumite franchisee se reglementează de legislaţie şi de contractul de franchising.
    Articolul 14. Relaţiile de muncă şi asigurarea socială
    Relaţiile de muncă şi asigurarea socială în cadrul franchisingului se reglementează de legislaţia ţării de reşedinţă a părţii denumite franchisee.
    Articolul 15. Impunerea fiscală
    Întreprinderile care au încheiat contracte de franchising plătesc impozite şi achită alte plăţi la buget şi în fondurile speciale conform legislaţiei ţării lor de reşedinţă.
    [Art.15 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Capitolul IV
GARANŢIILE ŞI APĂRAREA DREPTURILOR
PARTENERILOR LA FRANCHISING

    Articolul 16. Garanţiile şi apărarea drepturilor franchiserului
                         şi ale părţii denumite franchisee
    (1) Franchiserul - persoană fizică sau juridică străină - beneficiază de garanţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia cu privire la investiţiile străine.
    (2) Franchiserul şi partea denumită franchisee - persoane fizice sau juridice autohtone - beneficiază de garanţiile şi drepturile prevăzute de legislaţie.
    (3) Franchiserului se asigură apărarea drepturilor patrimoniale transmise temporar părţii denumite franchisee conform contractului de franchising.
    (4) Este interzisă urmărirea, pentru datoriile părţii denumite franchisee, a mijloacelor transmise lui în baza contractului de franchising.
    (5) Contractul de franchising rămîne în vigoare şi în cazul în care, după încheierea lui, legislaţia stabileşte norme ce înrăutăţesc situaţia părţilor.
    (6) Apărarea drepturilor partenerilor la franchising este exercitată de către instanţele judecătoreşti competente, inclusiv internaţionale, sau de către arbitraj conform înţelegerii dintre părţi.
    [Art.16 al.(6) modificat prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Art.16. al.(6) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

    Articolul 17. Asociaţiile franchiserilor
    (1) Pentru stabilirea şi asigurarea respectării normelor etice ale franchisingului, franchiserii au dreptul să se asocieze, inclusiv în asociaţii internaţionale.
    (2) Asociaţiile franchiserilor au dreptul:
    a) să colaboreze strîns cu autorităţile administraţiei publice şi cu asociaţiile obşteşti;
    b) să acorde ajutor autorităţilor administraţiei publice, asociaţiilor obşteşti, potenţialilor parteneri la franchising, organelor mass-media în propagarea experienţei de aplicare a franchisingului;
    c) să contribuie la participarea franchiserilor şi a părţilor denumite franchisee la expoziţiile din republică şi străinătate;
    d) să desfăşoare activitate editorială.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 18. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Pînă la aducerea în concordanţă cu prezenta lege, actele legislative şi alte acte normative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    Articolul 19. Aducerea actelor normative în concordanţă
                          cu prezenta lege
    Guvernul, în termen de două luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 1 octombrie 1997.
    Nr. 1335-XIII.