LPM136/2001
ID intern unic:  312760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  10.05.2001
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 09.06.2001 în Monitorul Oficial Nr. 62     art Nr : 414
    MODIFICAT
    LP212-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.696

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Din sancţiunea articolului 2034 al Codului penal, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41), cu modificările ulterioare, cuvintele "fie cu muncă corecţională pînă la doi ani" se exclud.
    Art.II. - Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 88 punctul 9), cuvintele "sau munca corecţională" se exclud.
    2. La articolul 119 alineatul 11, cuvintele "sau de muncă corecţională" se exclud.
    3. Articolul 382 se exclude.
    [Art.III abrogat prin LP212-XV din 24.06.04, MO132-137/06.08.04 art.696]
    Art.IV. - La articolul 7 alineatul 3 liniuţa 6 din Legea nr.487-XII din 7 februarie 1991 cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic, de narcomanie sau de toxicomanie, cuvintele "la munci corecţionale sau" se exclud.
    Art.V. - La articolul 3 alineatul 3 din Legea nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, cuvintele "instituţiilor de muncă corecţională" se înlocuiesc cu cuvîntul "penitenciarelor".
    Art.VI. - Articolul 1 al Legii nr.833-XII din 26 decembrie 1991 cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii Preşedintelui Parlamentului şi Preşedintelui Republicii se modifică după cum urmează:
din sancţiunea alineatului 1, cuvintele "sau cu muncă corecţională pe un termen de pînă la doi ani," se exclud;
din sancţiunea alineatului 2, cuvintele "cu muncă corecţională pe un termen de pînă la doi ani sau" se exclud.
    Art.VII. - La articolul 4 alineatul (1) punctul 9 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.655), cu modificările ulterioare, cuvintele "sau munca corecţională" se exclud.
    Art.VIII. - Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1) litera a), cuvintele ", a pedepsei muncii corecţionale" se exclud;
    2. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele "a pedepsei muncii corecţionale," se exclud.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 10 mai 2001.
    Nr. 136-XV.